آخرین اخبار

۹۰ درصد تولید زعفران دنیا در ایران است

معاون بازرگانی وزیرجهاد کشاورزی گفت: ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا در ایران است.

آب مجازی واقعیتی فراموش شده

آب مجازی به بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید گفته می‌شود که در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.

البرز رتبه نخست کشاورزی حفاظتی را کسب کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعلام کرد که این استان در زمینه طرح کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد.

گفتگو با استاد بخش کشاورزی دانشگاه کالیفرینا؛ آیا با ورشکستگی آب و فرسایش خاک، خودکفایی غذایی یک رویاست؟

محسن مسگران، استاد بخش کشاورزی دانشگاه کالیفرینا از وضعیت کشاورزی در ایران می‌گوید.