دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی امکان تصفیه پساب کارخانجات صنعتی توسط گیاه در شهر ارومیه

تاریخ مقاله
دوشنبه 7 مهر 1393
امروزه خطرات ناشی از آلودگی شدید پساب های صنعتی و خاک های مجاور و همچنین نفوذ این آلودگی به منابع سطحی و زیرزمینی آب کشور، به یک نگرانی ملی تبدیل شده و یافتن راه حل هایی برای رفع این خطرات پیش از بروز فاجعه ای زیست محیطی در بسیاری از نقاط کشور ضروری می باشد. در حال حاضر روش های متنوعی برای کاهش آلودگی های آب و وجود دارد که از جمله می توان به شستشوی خاک های آلوده به فلزات سنگین توسط اسید یا تصفیه پساب های صنعتی در تصفیه خانه ها اشاره کرد. مجموعه این روش ها، وقت گیر و پرهزینه بوده و در نهایت موجب آلودگی بخش دیگری از محیط زیست می گردند. در این میان یافتن راه حلی مطمئن که ضمن رفع آلودگی، کم هزینه و نسبتا سریع باشد و اثرات جنبی آن، سلامت محیط را به خطر نیندازد، بسیار حیاتی می باشد. بهترین راه حل برای چنین مشکلاتی استفاده از فرآیندهای طبیعی از جمله پتانسیل های فیزیولوژیکی گیاهان سبز می باشد .
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی امکان تصفیه پساب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین توسط خاک و گیاه می باشد. بدین منظور 9 عدد لیسیمتر به قطر 60 سانتیمتر و ارتفاع 1 متر از جنس پلاستیک به همراه یک لوله زهکش در کف هر یک، تهیه گردید. این لیسیمترها با خاک سبک  سندی لوم پر شدند. این لیسیمترها ابتدا تا هنگام استقرار گیاه با آب چاه آبیاری شده و پس از آن آبیاری با پساب صنعتی ( آب آلوده به سرب به میزان 2 mg/l، مس به میزان 1mg/lو روی به میزان 25mg/l) صورت گرفت. آفتابگردان، یولاف و نی گیاهان مورد مطالعه بودند که هر یک در 3 لیسیمتر کشت شدند. به منظور بررسی توانایی خاک در جذب فلزات سنگین نمونه های آب قبل از ورود به لیسیمتر و بعد از خروج از آن تهیه و آنالیز گردیدند. غلظت فلزلت سنگین در نمونه های آب در تمام تیمارها زیر حد مجاز مشاهده شد که بیانگر عملکرد بسیار بالای سیستم خاک ( بالای 99%) در جذب فلزات می باشد. در طول انجام آزمایش، نمونه های خاک نیز جمع آوری و آمالیز گردید. درصد جذب فلزات سنگین توسط گیاه با استفاده از بیلان جرمی محاسبه شد که به ترتیب برای روی بیش از 88%، برای مس به طور متوسط 26% و برای سرب به طور متوسط 30% برآورد گردید .
Full Text

نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر