دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

تعیین عمق بهینه چاه ها جهت کف شکنی با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی

دسته بندی
تاریخ مقاله
چهارشنبه 9 مهر 1393
کلید واژگان
چاه ها در اکثر مناطق ایران نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی ایفا می کنند. با توجه به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی بر اثر برداشت های غیر مجاز در اکثر دشت های ایران، دبی چاه ها پس از مدت زمان کوتاهی (چند سال) به میزان زیادی کاهش پیدا می کند و برای دست یابی به دبی اولیه چاه، یا بایستی چاه های جدید حفر نمود و یا با کف شکنی چاه های موجود مجددا به همان دبی دست یافت. در صورتی که گزینه کف شکنی برای تامین آب انتخاب شود، با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی می توان عمق بهینه چاه ها را به نحوی یافت که ضمن تامین آب مورد نیاز، هزینه کمتری صرف کف شکنی گردد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیر خطی برای تعیین عمق بهینه چاه ها جهت کف شکنی ارائه شده است. در این مدل فرض شده است که بیلان آبی آبخوان در مجموع آبخوان بالا و پایین سنگ کف میانی، اجازه برداشت را می دهد. این مدل برای تعیین عمق بهینه 3 حلقه چاه موجود یک منطقه نمونه (شهر فریمان در استان خراسان) جهت کف شکنی به کار گرفته شده است.
Full Text
 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر