دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی چگونگی تغییرات هدایت الکتریکی اشباع خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن

تاریخ مقاله
چهارشنبه 23 مهر 1393
کاربرد مجدد فاضلاب های خانگی و پساب حاصل از تصفیه آن در مصارفی نظیر آبیاری اراضی کشاورزی، موجبات افزوده شدن برخی از انوع یون های قابل تبادل، املاح و مواد جامد معلق (آلی و معدنی) را به خاک فراهم نموده که این امر، خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را به شدت تحت تا ثیر قرار می دهد. از جمله مهم ترین پارامترهای فیزیکی متاثر در این شرایط، می توان به ساختمان خاک و به تبع آن هدایت هیدرولیکی یا ضریب آبگذری خاک اشاره نمود. از این نظر جهت بررسی تاثیر کاربرد این قبیل آب های نامتعارف بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ksat) در نتیجه اجرای عملیات آبیاری محصولات کشاورزی، در شرایط تحقیقات لایسیمتری به مدت دو سال از فاضلاب خانگی خام و پساب تصفیه شده شهرک اکباتان برای آبیاری سبزیجاتی نظیر: گوجه فرنگی، جعفری و هویج استفاده شد. این تحقیق با منظورنمودن آب چاه به عنوان تیمار شاهد و بهره گیری از آزمایش آماری فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد. هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نیز قبل از شروع اجرای تحقیق و در خاتمه آن با روش بار ثابت اندازه گیری شد. نتایج حاصله بیانگر آن است که کاربرد دو ساله انواع آب آبیاری و کشت سبزیجات، موجب افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مقایسه با میزان اولیه آن گردیده است، به گونه ای که بیشترین افزایش در کاربرد فاضلاب خام و کشت جعفری با مقد ار متوسطی برابر با 53.2 میلیمتر در ساعت (در مقایسه با مقدار ابتدایی 3.1 میلیمتر در ساعت) به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان از اثر معنی دار نوع آب آبیاری کاربردی و نوع گیاه کشت شده بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع اندازه گیری شده خاک در سطح یک درصد داشت. بنا برنتایج آزمون میانگین ها، حداکثر افزایش عامل مورد بررسی، در کاربرد فاضلاب خام و به طور متوسط تا 11.8 برابر مقدار اولیه و پس از آن در نتیجه کاربرد پساب تصفیه شده و آب چاه (به ترتیب با متوسط افزایشی در حدود 7.6 و 5.2 برابر) حاصل گردید. از نظر نوع گیاه نیز بیشترین تا ثیردرلایسیمترهای مورد کشت جعفری و کمترین آن در کشت گوجه فرنگی (به ترتیب با افزایشی برابر با 10.6 و 6.0برابر مقدار اولیه هدایت هیدرولیکی اشباع خاک) مشاهده شد.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر