دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

مقایسه کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری

تاریخ مقاله
سه شنبه 20 آبان 1393
امروزه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور غلبه بر مشکل کم آبی بسیار مورد توجه است. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد و آب چاههای منطقه برای آبیاری و تاثیر آبیاری با آنها در میزان محصول دهی گندم بود. در این پژوهش در طول 6 ماه به طور هفتگی، 24 نمونه پساب و 24 نمونه از آب چاه برداشت شد. در نمونه های برداشت شده، پارامترهایpH ،EC ، BOD5، COD، TSS، نیترات، نیتریت، PO42-، قلیائیت، درصد سدیم، RSC، ESP، SAR، فلزات سنگین مانند کادمیم، نیکل، آهن، منگنز، سرب، روی و کبالت مورد سنجش قرار گرفت و در اواخر فصل رشد گندم، 8 مزرعه گندم انتخاب گردیدند و 4 مزرعه با پساب و 4 مزرعه با آب چاه آبیاری شدند. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش ها طبق روش استاندارد صورت گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت پساب از نظر کلیه پارامترهای مورد سنجش، با استانداردهای آبیاری کشاورزی مطابقت دارد و آبیاری با آن در مقایسه با آب چاه در میزان محصول دهی گندم تاثیر بهتری دارد. در نتیجه می توان گفت که پساب تصفیه شده با پایش مستمر می تواند جایگزین مناسبی برای آب چاه به منظور آبیاری باشد.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر