دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

اثر پساب تصفیه شده شاهین شهر بر خصوصیات زراعی و شیمیایی ذرت تحت سیستم های آبیاری بارانی و سطحی

تاریخ مقاله
سه شنبه 20 آبان 1393
به منظور آگاهی از تاثیر کاربرد پساب تصفیه خانه شاهین شهر بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و ویژگی های خاک، آزمایشی در دو پلات جداگانه طراحی و انجام شد. منابع آب مورد استفاده شامل دو منبع آب حاصل از پساب و آب چاه بود. تیمارهای سیستم آبیاری شامل آبیاری بارانی و آبیاری سطحی به کار گرفته شدند. با استفاده از برنامه رایانه ای تعیین نیاز آبی گیاهان کراپ وات دور آبیاری 10 روز انتخاب گردید. دور آبیاری ثابت ولی مدت و مقدار آبیاری در هر نوبت متفاوت در نظر گرفته شد. عملکرد بذر و صفات شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در ستون بیشتر از آبیاری ذرت با پساب فاضلاب حاصل شد. سیستم آبیاری بارانی در مقایسه با آبیاری سطحی باعث افزایش معنی دار صفات مذکور گردید. استفاده از پساب اثر معنی داری بر افزایش سرعت نفوذ نهایی خاک در مقایسه با تیمار فوق گردید. استفاده از پساب اثر معنی داری بر افزایش سرعت نفوذ نهایی خاک در مقایسه با تیمار آب چاه داشت. سیستم آبیاری نیز اثر معنی داری بر سرعت نفوذ نهایی خاک نشان داد. استفاده از پساب می تواند بطور موثر به عنوان یک منبع آب آبیاری در منطقه شاهین شهر برای تولید ذرت بکار گرفته شود. نیتروژن موجود در پساب می تواند جایگزین نیتروژن مورد نیاز خاک گردد.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر