دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

مکان یابی مناطق مستعد برای اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تاریخ مقاله
یکشنبه 2 آذر 1393
در تصمیم گیری و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای، عوامل متعددی همچون آب، خاک و اقلیم از اهمیت ویژه ای برخوردارند. منابع آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در هر منطقه نیز از کیفیت و کمیت واحدی برخوردار نیستند. دشت کرمان به وسعت تقریبی 7500 کیلومترمربع در استان کرمان واقع شده است. آبیاری اراضی این دشت با بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی انجام می پذیرد که به دلیل بهره برداری شدید مواجه با افت سطح آب شده اند. به منظور جلوگیری از روند افت و افزایش بازده آبیاری انجام سامانه های آبیاری تحت فشار پیشنهاد می گردد. سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) ابزاری موثر و کاربردی در این نوع بررسی ها است. در این تحقیق با استفاده از روشهای جدید، با به کارگیری شبیه مکان یابی بولین، مناطق مستعد جهت اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی به تفکیک) شناسایی شده اند. براین اساس، از کل زمینهای متناسب و قابل آبیاری دشت کرمان حدود 5 درصد برای آبیاری بارانی و 25 درصد برای آبیاری قطره ای مناسب شناخته شده اند.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر