دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین (کروم و نیکل) در درخت زیتون (.Olea europaea L) و خاک

تاریخ مقاله
دوشنبه 3 آذر 1393
هدف از این مطالعه، بررسی تجمع عناصر سنگین کروم و نیکل در اعماق مختلف خاک و اندامهای درخت زیتون (برگ و میوه) در اثر کاربرد فاضلاب شهری می باشد. برای انجام پژوهش حاضر، عرصه جنگل کاری شده با گونه زیتون، با دو تیمار آب چاه (شاهد) و فاضلاب شهری در طول هفت سال در شهر ری آبیاری شد. در هر یک از تیمارها (آبیاری با آب چاه و آبیاری با فاضلاب شهری)، سه قطعه نمونه به صورت منظم تصادفی (سیستماتیک) انتخاب گردید. در هر یک از قطعات، نمونه های برگ، میوه و خاک (از عمق صفر تا 15، 15 تا 30 و 30 تا 60 سانتیمتری) برای تجزیه در سه تکرار برداشت شدند. کلیه نمونه ها طبق روشهای استاندارد تجزیه شیمیایی شدند و از دستگاه جذب اتمی با شعله مدل PU9400X استفاده گردید. با توجه به همگن بودن داده ها از آزمون t غیرجفتی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاری با فاضلاب شهری سبب افزایش معنی دار غلظت نیکل و کروم در خاک می شود. غلظت نیکل و کروم در برگهای درختان آبیاری شده با فاضلاب شهری بیش از غلظت این عناصر در برگهای درختان آبیاری شده با آب چاه بود، اما اختلاف معنی داری در غلظت فلزات سنگین در میوه های زیتون مشاهده نشد.
Full Text
F
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر