دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

کیفیت پساب صنعتی شرکت ذوب آهن اصفهان و اثرات آن بر اراضی تحت کشت مو

تاریخ مقاله
سه شنبه 4 آذر 1393
برای بهره گیری مجدد از پساب ها نیاز است که به کیفیت آن توجه داشته و برای کاربرد آن در بخش های گوناگون روال درستی در نظر گرفته شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی کاربرد و تاثیر پساب صنعتی ذوب آهن بر اراضی کشاورزی و گیاه مو از نظر زیست محیطی می باشد. برای بررسی کیفیت پساب نمونه گیری به صورت فصلی و در هر فصل نمونه مرکب در یک دوره 48 ساعته انجام شد. بررسی خاک و گیاه با انتخاب اراضی تحت کشور مو صورت گرفت. نمونه گیری از خاک در هر مزرعه در 3 تکرار و از عمق 0 تا 30 سانتی متری همراه با نمونه گیری خاک شاهد (خاک بکر) و نمونه گیری از اندام هوایی مو و میوه انگور انجام شد. نتایج نشان داد پساب صنعتی واحد مورد بررسی از نظر پارامترهای BOD, TSS, TDS, NO3-, COD، کلراید، سولفات و غلظت Cr, Co و Cd برای تخلیه پساب به آب سطحی، چاه جاذب و آب آبیاری محدود کننده است. خاک های تحت آبیاری پساب صنعتی دارای غلظت قابل جذب (عصاره کشی توسط DTPA ) عناصر سنگین فراتر از خاک شاهد بود اما از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار نبود و  غلظت کل Zn, Mn, Cu و Cd در دامنه غلظت بحرانی این عناصر در خاک قرار داشت. در برگ درخت مو غلظت Mn فراتر از حد معمول این عنصر در گیاه بود اما در میوه انگور کلیه عناصر دارای غلظت معمول بودند. در کلیه نمونه های گیاهی مورد مطالعه در اراضی کشاورزی اطراف واحدهای صنعتی مورد بررسی غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته نشده بالاتر از غلظت عنصر آهن در نمونه های شسته شده بود. این مطلب نشان دهنده فرونشست ذرات اتمسفری آهن در اطراف واحد صنعتی مورد بررسی بر سطح اندام هوایی گیاه، علاوه بر جذب آهن توسط ریشه در اراضی تحت آبیاری با پساب است.
Full Text


نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر