دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

استفاده بهینه از منابع آب

تاریخ مقاله
جمعه 29 مهر 1390
با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره ای ، مصرف آب در این روش کمتر از سایر روش های آبیاری است. در آبیاری قطره ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می شود.
کاهش تبخیر از سطح خاک ، عدم وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می شود. در این روش قسمت های اضافی خاک که معمولاً در روشهای سنتی مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق علف های هرز می رسد خشک باقی می ماند .
دربعضی روشها مانند روش بارانی مقداری ازآب پخش شده توسط آبپاش ها مستقیماً در هوا تبخیر و یا توسط باد از مزرعه خارج می گردد (بادبردگی) حال آنکه در روش قطره ای چنین مواردی وجود ندارد.
در روش قطره ای حتی در اراضی شیب دار و دامنه تپه ها نیز رواناب سطحی وجود نخواهد داشت زیرا معمولاً مقدار آبی که از قطره چکان ها خارج می شود کمتر از شدت نفوذ است.
عدم ایجاد سله در سطح خاک های سیلتی از دیگر مزایای این روش است . با کنترل مقدار دبی در قطره چکان می توان از تلفات عمقی آب در خاک های شنی جلوگیری نموده و یا شدت پخش آب را متناسب با ظرفیت نفوذ خاک های رسی تنظیم نمود.
ازمدیریت هایی که در برخورد با آب شور در کشورهای حاشیه خلیج فارس که با کمبود آب شیرین مواجه اند می توان اعمال کرد تناوب محصول، کشت گیاهان مقاوم به شوری ، آبشویی زیاد و برنامه ریزی آبیاری است که در آبیاری قطره ای با تنظیم برنامه آبیاری و کوتاه کردن فاصله بین آبیاری ها این امکان وجود دارد که محیط رشد ریشه را همیشه مرطوب نگه داشته و نمک ها را از این منطقه دور کرد.


نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر