دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

توزیع و تحویل بهینه آب در کانال AMX از شبکه آبیاری ورامین با استفاده از الگوریتم سیستم جامعه مورچگان

تاریخ مقاله
یکشنبه 29 بهمن 1396
/files/Full Text(8).pdf
با توجه به عملکرد ضعیف کانال های توزیع در شبکه های آبیاری ارایه روش های مؤثر در بهبود عملکرد و بهره برداری بهینه ضروری به نظر می رسد. برنامه ریزی توزیع و تحویل آب یک مسأله پیچیده بهینه سازی چند هدفه، چند متغیره و چند محدودیتی است که حل آن نیازمند کاربرد روش های توانمند بهینه سازی است. در این پژوهش از الگوریتم بهینه سازی سیستم جامعه مورچگان (ACS) برای حل مسأله توزیع و تحویل آب در کانال AMX از شبکه آبیاری ورامین با یازده آبگیر استفاده شده است. برای توزیع زمانی تحویل آب به آبگیرها سه بلوک آبیاری در نظر گرفته شد. دسته بندی آبگیرها در این بلوک ها و زمان‌بندی تحویل آب به آن ها به صورتی تعیین شد که با کمترین ظرفیت کانال، آب مورد نیاز آبگیرها در دور آبیاری تحویل داده شود. با توجه به نتایج پژوهش، حداکثر ظرفیت کانال 15/1 متر مکعب بر ثانیه به دست آمد که در مقایسه با روش PSO، 490 لیتر بر ثانیه کمتر است. همچنین تعداد تنظیمات سراب، یک تنظیم کمتر از روش PSO به دست آمد. نتایج حاکی از برتری روش ACS نسبت به روش PSO است.


نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر