دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد شبکه‌های آبیاری در شرایط مختلف بهره‌برداری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

تاریخ مقاله
یکشنبه 20 اسفند 1396
/files/Full Text(13).pdf
به‌منظور مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی، بررسی راهکارهای استفاده بهینه از آب در شبکه‌های آبیاری و برنامه ریزی دقیق تحویل آب ضروری می‌باشد. یکی از عواملی که در شبکه‌های آبیاری موجب پیچیدگی مدیریت آب و کاهش عملکرد می‌گردد جریان غیرماندگار می باشد. منشاء تشکیل جریان‌های غیرماندگار در شبکه‌های آبیاری بسیار متفاوت است، اما یکی از عمده‌ترین منابع تشکیل این جریان‌ها اجرای برنامه های توزیع و تحویل آب در شبکه می‌باشد. تنظیم بهینه سازه‌های کنترل برای مدیریت جریان‌های غیرماندگار و اجرای برنامه‌های توزیع و تحویل می تواند موجب بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری شود. برای این منظور مدل هیدرودینامیک ICSS با روش بهینه سازی جامعه مورچگان ترکیب شد و مدل ICSS-Ant توسعه یافت. در این تحقیق ابتدا چند گزینه از جریان‌های غیرماندگار موجود در کانال E1R1 از شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرودینامیک ICSS شبیه سازی شد و با استفاده از شاخص های ارزیابی میزان کاهش عملکرد کانال در اثر جریان های غیرماندگار محاسبه گردید. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی جامعه مورچگان کلیه گزینه‌ها در حالت وضعیت بهینه شبیه‌سازی شدند. خروجی مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی تهیه شده مقادیر تنظیم بهینه سازه‌های کانال شامل بازشدگی آبگیرها و ارتفاع آب‌بندها می‌باشد.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر