دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

رابطه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع با دیگر شاخص های شوری در برخی خاک های متأثر از نمک استان گلستان

دسته بندی
تاریخ مقاله
سه شنبه 14 فروردین 1397
/files/Full Text(16).pdf
سابقه و هدف: تخمین زده می شود که 350 هزار هکتار از خاک های استان گلستان دارای درجات مختلف شوری باشند. با وجود کاربرد فزاینده سنجنده های شوری جهت برآورد غلظت نمک در سطح مزرعه، هنوز هم تجزیه آزمایشگاهی عصاره های آبی خاک معمول ترین روش ارزیابی میزان شوری و خطرات بالقوه ناشی از آن می باشد. شوری بسته به روش و هدف اندازه‌گیری به طرق مختلفی بیان می شود. قابلیت هدایت الکتریکی (EC) کل نمک های محلول (TSS) کل جامدات محلول (TDS) همگی نمودهایی از شوری بوده و پارامترهای شوری نامیده می شوند. اندازه گیری مستقیم برخی از این پارامترها می‌تواند وقت گیر، پرهزینه و توأم با خطا باشد. بنابراین پژوهش گران تلاش می کنند تا آن ها را از پارامترهایی که سهل تر قابل اندازه‌گیری هستند، برآورد نمایند. هدف از این پژوهش، پیشنهاد روابط ساده برای برآورد قابل قبول شاخص های متداول شوری خاک های متأثر از نمک استان گلستان با استفاده از قابلیت هدایت الکتریکی می باشد.
مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی ایران(استان گلستان) واقع است. 43 نمونه خاک از خاک های متأثر از
شوری منطقه مزبور جمع‌آوری شد. نمونه‌ها هواخشک و پس از خرد شدن از الک 2 میلی متر عبور داده شدند و در عصاره اشباع آن ها، قابلیت هدایت الکتریکی، غلظت کلسیم و منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، سولفات، کربنات و بی کربنات اندازه گیری گردید. قدرت یونی با استفاده از فرمول I=1/2ΣCiZi 2 محاسبه گردید که در این فرمول Ci و Zi به ترتیب غلظت و ظرفیت یونها هستند. سپس رابطه بین قدرت یونی و قابلیت هدایت الکتریکی تعیین شد. همچنین قدرت یونی با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط گریفین و جوریناک یعنی I=0.013 EC برآورد گردید. معادله های ساده دیگری نیز برای برآورد شاخص های شوری برای خاک های متأثر از نمک استان گلستان پیشنهاد شدند.
یافته ها: نتایج اندازه‌گیری ها نشان داد که پارامترهای شوری(غلظت کل نمک های محلول، قدرت یونی و غلظت آنیون کلراید) با قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع در ارتباط نزدیک هستند. روابط زیر برای برآورد پارامترهای TSS ,(mmolc/l) قدرت یونی (mol/l) و غلظت یون کلراید (mmolc/l)با استفاده از (dS/m) ECeپیشنهاد می‌شود:

  (LogTSS = 1/1489 + 0/9214 log Ece            (R2= 0/96, SEE=0/083)

(I = 0/0124 ECe + 0/0488                          (R2= 0/96, SEE=0/042)

(LogCl- = 1/1555 log ECe + 0/5042             (R2= 0/89, SEE=0/19)

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پارامترهای شوری با قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع در ارتباط نزدیک هستند. این روابط ممکن است بسته به نوع خاک متفاوت باشند. این مطالعه یک رابطه خطی بین قابلیت هدایت الکتریکی و قدرت یونی را نشان داد که می تواند برای پیش بینی قدرت یونی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه همچنین نشان داد که یک همبستگی خوبی بین قابلیت هدایت الکتریکی و غلظت یون کلراید وجود دارد.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر