دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره چکان های زیرسطحی در بافت های مختلف خاک

تاریخ مقاله
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
/files/توزیع رطوبت در آبیاری زیرسطحی.pdf
در شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی محدودیت منابع آب می باشد. این عامل باعث روی آوردن هـر چه بیشتر به سامانه های آبیاری تحت فشار شده است. از جمله این سامانه ها، آبیاری قطـره ای زیرسـطحی اسـت کـه طراحـی و مـدیریت صـحیح ایـن سامانه ها به منظور کاهش تلفات آب و استفاده مطلوب از آب و مواد مغذی خاک، آگاهی از چگونگی توزیع رطوبت خاک از اطراف محل قطره چکـانهـا را طلب می کند. شکل( قطر و عمق خاک خیس شده) و روند پیشروی جبهه رطوبتی در خاک به عوامل مختلفی شامل بافت و لایه‌بنـدی خـاک، همگنـی خاک، شدت پخش آب، رطوبت اولیه خاک، شیب زمین و حجم آب مصرفی بستگی دارد. از این رو مطالعه‌ای در زمینه چگونگی توزیع رطوبت در قطره چکان های زیرسطحی در دو بافت لوم و سیلتی لوم صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که رطوبت در خاک دارای بافت لوم دیرتر از بافت سـیلتی
لوم ظاهر می شود. و به دلیل عمق کم نصب لوله ها در هر دو باغ، رطوبت در سطح خاک ظاهر شد. با توجه به بافت هـای خـاک منطقـه و پدیـدار شـدن رطوبت روی سطح خاک پیشنهاد می شود عمق کارگذاری لوله ها افزایش یابد.

نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر