دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش مصنوعیpp450 در مقایسه با پوشش شن و ماسه (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی)

دسته بندی
تاریخ مقاله
دوشنبه 11 تیر 1397
/files/Full Text(17).pdf
هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی کم عمق بر نوسانات سطح ایستابی، بررسـی پارامترهـای طراحی سیستم زهکش های زیرزمینی با به کارگیری دو نمونه از پوشش زهکش های زیرزمینی شامل پوشش شـن و ماسـه و پوشش مصنوعی است. دو مزرعه) یکی دارای پوشش معدنی و دیگری مصنوعی( که هر کدام دارای 6لترال می باشند، انتخاب شدند. چاهک های مشاهداتی جهت اندازه گیری مقاومت هیدرولیکی، نوسانات سطح ایستابی و به منظور تعیین شاخص هـای عملکرد زهکش های زیرزمینی مطابق استانداردهای موجود روی لترال وسط و در بین دو خط زهکـش در فواصـل 5/0، 25/0 و 75/0 نصب شدند. با استفاده از پارامتر های اندازه گیری شده، عملکرد سیستم زهکشی و پارامترهای طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از انجام آزمایشات، نتایج نشان داد که پارامترهای طراحی شده در روش جریان ماندگار برای هـر دو مزرعـه خـوب بوده است. اما در روش جریان غیر ماندگار ضریب آبدهی ویژه به دست آمده از معادله ها با هم تفاوت زیادی دارند.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر