دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

صرفه جویی در مصرف آب تنها راه حل برای ادامه زندگی

تاریخ مقاله
دوشنبه 17 مهر 1391
کشاورزی آبی به دلیل کاهش منابع آب شیرین و رقابت بخش های دیگر مصرف کننده آب(صنعت و شرب) که شامل نیازهای زیست بوم های آبی نیز می شود، تحت فشارهای مضاعف قرارگرفته است لذا اکثر دولت ها، آژانس های خصوصی و موسسات تحقیقاتی جهان تلاش خود را بر توسعه و کاربرد روشها و فناوری های حفاظت و صرفه جویی آب در کشاورزی متمرکز نموده اند.
به طور کلی روش های مختلف صرفه جویی در مصرف آب را می توان به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد.
1-     روش های مبتنی بر فناوری که در آنها گزینه های سخت افزاری نظیر روش های آبیاری تحت فشار، مدرن سازی زیر ساخت ها . غیره به کار گرفته می شوند.
2-     روشهای مدیریتی که در آنها به گزینه های نرم افزاری نظیر سامانه های پشتیبانی تصمیم سازی، برنامه ریزی آبیاری شاخص گذاری و بهبود حکمرانی به وسیله تهمیدات سازمانی و مدیریتی پرداخته می شوند.
3-     در اینجا چند مورد از فناوری های اجرا شده برای صرفه جویی در مصرف آب را بیان می کنیم :
1)      در منطقه مورسیا در جنوب شرقی اسپانیا با اقلیم مدیترانه ای که دارای تبخیر زیاد متوسط بارندگی سالانه 280 میلیمتر می باشد. منبع اصلی آب منطقه رودخانه سگوارا است که حجم آن برای تأمین نیاز آبی تولیدات کشاورزی و جمعیت منطقه کافی نمی باشد. آب زیر زمینی نیز شور بوده و از آبخوان هایی که بیدان منفی دارند پمپاژ می شود. در این منطقه از سامانه آبیاری سنتی استفاده می شود که موجبات کمبود آب، تخریب سازه های آبیاری و مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی، قطعات کوچک مزارع رشد نامناسب درختان میوه و مدیریت ناکارآمد آب را فراهم آورده است.
به منظور مقابله با کمبود آب و بهبود شرایط ، دولت منطقه ای پروژه ومدرن سازی شبکه آبیاری مولارا در این طراحی را جدا نمود که از مشخصه های نو آوری این پروژه شامل ارائه در کتاب حسابداری آب و پیام رسان آب به هر آبیار می باشد. سامانه پیام رسان آب به سامانه (عابر بانک) متصل بوده و به آبیار در این زمینه سرویس شبانه روزی ارائه می نماید. این سامانه توسط کلید کد دار و مغناطیسی و شماره رمز شخصی قابل دسترسی است. هر مصرف کننده می تواند از میزان آب مصرفی و نحوه عمکرد و کارایی سامانه خود، آگاه گردد.(کتاب حسابداری آب) مشابه دفترچه حساب بانکی بوده که بیانگر تمامی ورودی های واریزها، بیلان سالانه تغییرات حساب ، انتقالات و برداشت و یا توضیع های آب می گردد. از مزیت های این پروژه :
1-     کاهش کلی در تلفات آب در جامعه بهره برداران 2- برداشت پایدار از آبخوان های آب زیر زمینی 3- صرفه جویی در انرژی پمپاژ و هزینه کمتر برای آبیاران 4- افزایش کارایی مصرف آب و افزایش کیفیت میوه باغات
2-                 روش آبیاری جدیدی که روش آبیاری کنترل شده یک در میان بخشی منطقه ریشه (CAPRI) و یا خشک شدگی بخشی منطقه ریشه (PRD) نامیده می شود توسعه یافته است. این سامانه می تواند کارایی مصرف آب را افزایش داده و بدون آنکه کاهش زیادی در عملکرد ایجاد کند. هدف این روش آن است که کارایی مصرف آب از طریق افزایش واکنش فیزیولوژیک گیاه به خشک شدگی بخشی منطقه ریشه افزایش یابد مکانیزماین روش بر پایه قراردادن سامانه ریشه به خاک در حال خشک شدن در حالی که بخش دیگر آن در حال آبیاری است می باشد، سامانه ریشه     و با تناوبی مرتبط با نسبت خشک شدگی و نیاز آبی گیاه خشک و تر می شود. این سامانه آبیاری بر ساس دو پیش فرض و نظریه توسعه یافته است. 1- گیاهانی که آبیاری کامل می شوند معمولاً دارای روزنه گیاهی باز شده بزرگی هستند که کاهش کمی در میزان بازشدگی روزنه می تواند از تلف شدن مقادیر زیادی آب جلوگیری نموده بدون آنکه تأثیر زیادی بر فتوسنتز داشته باشد.2- قسمتی از سامانه ریشه که در منطقه خشک خاک قرار گرفته می تواند به خشک شدگی با ارسال پیامی از ریشه به سمت اندام هایی، جایی که روزنه قرار دارد، واکنش نشان داده و بنابراین تلفات آب کاهش یابد.
در مجموع کاربرد سامانه CAPRIمنتج به بیش از 50% کاهش در مقدار آب آبیاری موردنیاز ضمن حفظ مقادیر عملکرد بالا، گردید.
3-     یکی دیگر از فناوری ارزیابی مقایسه ای نام دارد که شامل برنامه کامپیوتری به نام IGRAاست که در منطقه آندس اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت. برنامه IGRA  امکان محاسبه در توصیف انواع مختلف شاخص ها را از طریق دامنه وسیعی از توصیف کننده ها و متغیرها فراهم آورده و امکان مقایسه بین نواحی در سال های مختلف آبیاری را مقدور می سازد.IGRAهمچنین مراحل مختلف فرآیند ارزیابی مقایسه ای را به حساب آورده  و کمک می کند تا شاخص های ارزیابی را را برای چندین شبکه آبیاری محاسبه و آنها را مقایسه نماییم البته صرفه جویی های واقعی حاصله در مصرف آب، با کاربرد این برنامه هنوز موجود و در دسترس نیست ، ولی تقاضای جوامع شبکه های آبیاری برای توسعه این روش جدید (ارزیابی مقایسه ای) موید اثربخشی و اهمیت این فناوری است.
نتیجه:
اغلب طرح های ابتکاری از شرایط اجرا در سطح آزمایشی و مزرعه نمونه به اجرا در سطح وسیع، توسعه یافته و در افزایش کارآیی مصرف آب موفق بوده اند.
پیش نیازتداوم استفاده از روش های ابتکاری صرفه جویی آب در میان کاربران و کشاورزان، سهولت به کارگیری روش  و سودمندی اقتصادی آن بوده است .
موفقیت یک طرح ابتکاری در سطح مزرعه آزمایشی برای پذیرش آن به وسیله کاربران کافی نمی باشد، مگر این طرح با پشتیبانی جدی از جانب مسئولین منطقه و سایر نهادهای زیربط ، ترویج شود.
 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر