دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری زدایی خاکهای شور و سدیمی منطقه ویس - استان خوزستان

دسته بندی
تاریخ مقاله
سه شنبه 3 مهر 1397
/files/WSRCJ_Volume 5_Issue 4_Pages 97-112.pdf
آبشویی نمکهای محلول در نیمرخ خاک یکی از روشهای بهسازی خاکهای شور و سدیمی است. برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح این خاکها به منظور مدیریت بهینه منابع آب و خاک ضروری است. به همین منظور، در این پژوهش سه روش آبشویی غرقاب دائم، غرقاب متناوب و پاششی بر روی خاکهای شور و سدیمی منطقه ویس در استان خوزستان مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش به صورت آزمایشگاهی در ستون های خاک دست نخورده به ارتفاع یک متر و قطر 15سانتیمتر )با فشردن لوله پلی اتیلن از سطح دیواره نیمرخ حفر شده به سمت پایین به صورت عمودی( اجرا شد. در ستون های خاک با میانگین شوری اولیه 14/13دسی زیمنس بر متر، چهار لایه به ضخامت 25سانتیمتر در نظر گرفته شد که به ترتیب، از بالا به پایین دارای بافت لومی رسی، لوم و دو لایه آخر لوم سیلتی بود. ستونهای خاک در
طول اجرای آزمایش به وسیله آب کانال آبیاری منشعب شده از کارون بزرگ با شوری 2/86دسی زیمنس بر متر با عمقهای 75 ،50 ،25و 100سانتیمتر تیمار گردید. پس از اعمال هر کدام از عمق های آبشویی، ستون مربوطه از دور آبشویی خارج گردید. براساس نتایج بدست آمده، مدل تجربی مشخصی برای هر روش آبشویی
ارائه شد. در این میان، مدل نمایی در آبشویی غرقاب دائم بر مبنای ضریب همبستگی بالاتر و خطای استاندارد کمتر، به عنوان بهترین مدل معرفی گردید. لیکن، آبشویی غرقاب متناوب علاوه بر حجم آب مورد نیاز کمتر برای شوری زدایی خاک، ضریب راندمان آبشویی بهتری را متناسب با بافت خاک منطقه نشان داد. با توجه به بحران کمبود آب در شرایط کنونی و ضریب راندمان آبشویی برابر با 0/33تا 0/35در لایه های متوالی خاک از بالا به پایین، می توان روش غرقاب متناوب را برای
آبشویی خاک های منطقه مورد مطالعه توصیه نمود.

نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر