دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی تأثیر زهکش زیرزمینی بر کیفیت خاک در جنوب خوزستان

دسته بندی
تاریخ مقاله
یکشنبه 8 مهر 1397
/files/WSEJ_Volume 7_Issue 17_Pages 41-56(1).pdf
در اراضی کشاورزی، عناصر غذایی پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم به دلیل نیاز زیاد گیاهان به آنها از اهمیت
وافری برخوردارند. با تأمین عناصر غذایی پرمصرف در خاکهای سدیمی، وضعیت حاصلخیزی و رشد گیاهان بهبود می¬ یابد.
برهمین اساس به منظور بررسی تأثیر زهکش زیرزمینی بر کیفیت خاک در منطقه خوزستان، این آزمایش در قالب بلوک کاملا تصادفی در چهار نقطه با 3تکرار در دو عمق (30-0) و (30-60) سانتیمتر در جنوب استان خوزستان در منطقه آلبونعیم واقع در شهرستان شادگان انجام گرفت. تحقیق در دو قطعه زمین، یکی دارای زهکش زیرزمینی و دیگری فاقد زهکش صورت گرفت. پس از انجام کامل عملیات مشاهده گردید که میزان شوری (EC) در عمقهای (30-0) و (60-30) سانتیمتر در مزرعه زهکشدار کمتر از مزرعه فاقد زهکش بوده بطوریکه اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک درصد را بین دو منطقه نشان میدهد. نیتروژن، فسفر، پتاسیم تحت تاثیر زهکش زیرزمینی و عمق نمونه برداری قرار نگرفته و مقدار آنها اختلاف معنیداری را نشان نداد.
 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر