دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دسته بندی
تاریخ مقاله
شنبه 14 مهر 1397
/files/IDSER_Volume 9_Issue 2_Pages 81-94.pdf
با ارزیابی عملکرد سیستم های زهکشی اجراشده و بررسی نقاط قـوت و ضـعف آنهـا، مـی تـوان زمینـه ای بـه وجـود آورد تـا برنامه ریزان و طراحان نگاهی جامع تر برای طراحی بهینه در طرح های آینده داشته باشند. این مطالعه، روی شبکة زهکشی در حال بهره برداری در منطقة بهشهر اجرا شد. محل اجرای آزمایش شامل سه واحـد اسـت. بـرای ارزیـابی عملکـرد سیـستم زهکشی، دبی و سطح ایستابی بین زهکش ها به مدت سه ماه در فصل پاییز سال 1383اندازه گیری شد. برای ایجـاد رابطـه بین بار هیدرولیکی و دبی برای هر واحد از یک معادلة درجة دوم مشابه فرمول هوخهات استفاده شد. با استفاده از این رابطـه، هدایت هیدرولیکی و عمق معادل واقعی مزرعه به دست آمد. مقدار هدایت هیدرولیکی محاسبه شده برای هر سه واحد بین 1/4 تا 2/4متر در روز بود که بیشتر از مقدار هدایت هیدرولیکی طراحی 0/6)متر در روز( اسـت. همچنـین مقـادیر عمـق معـادل به دست آمده نشان داد که ظاهراً زهکش روی لایة غیر قابل نفوذ قرار گرفته است. با استفاده از رابطة گلوور- دام، معادلة افت سطح ایستابی نسبت به زمان به دست آمد. با استفاده از این رابطه، ضریب عکس العمل و آبدهی ویژه واقعی مزرعه محاسـبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار متوسط ضریب عکس العمل واقعی مزرعه 0/08و بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده در مرحله طراحی ( (0/04است، در حالی که مقدار متوسط آبدهی ویژه محاسبه شده 5/7 درصد و کم تر از مقدار در نظـر گرفتـه شده در هنگام طراحی ( 7/7درصد) است. فاصلة زهکش ها از یکدیگر بر اساس نتایج به دست آمده بین 30تا 39متر تخمین زده شد که از فاصله زهکش های اجرا شده (75متر) کم تر است.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر