دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دسته بندی
تاریخ مقاله
یکشنبه 15 مهر 1397
/files/24588-70510-1-SM.pdf
حرکت روبه پایین آب به سمت زهکش، نسبت به جریان های افقی و شعاعی تاثیر بیشتری بر حرکت ذرات خاک به طرف پوشـش زهکشـی دارد. در این تحقیق، با نصب یک سیستم زهکشی زیرزمینی متشکل از سه زهکش بـه فاصـله 20متـر و عمـق 1/5متـر در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـگاه علـوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اثر حذف جریان مستقیم آب از روی زهکش به درون آن بر سطح ایستابی و دبی زهکش هـا بررسـی شـد. بـا قـرار دادن لایه ای از پلاستیک روی پوشش شن زهکش میانی، از ورود مستقیم جریان عمودی به داخل زهکش جلوگیری شد. برای بررسی تغییـرات عمـق سـطح ایستابی، چاهک هایی در داخل ترانشه زهکش و به فواصل 0/5، 5/1، 5 و 10متر از هر زهکش در فواصل 5، 15، 25، 35، 45 و 55 متر از نهـر کلکتـور
حفر گردید. از ابتدای اردیبهشت تا پایان آذر ،1390عمق سطح ایستابی و دبی زهکش ها اندازه گیری شد. میانگین دبی زهکش فاقد پلاسـتیک (زهکـش (A، به میزان 12درصد بیشتر از میانگین دبی زهکش دارای پلاستیک (زهکش (B بود. میانگین عمق سطح ایستابی در کلیه چاهک هـای داخـل ترانشـه
زهکشA، 9/1 سانتیمتر بیشتر از مقدار متناظر زهکش Bبود. همچنین، میانگین عمق سطح ایستابی در فاصله 5/0 ، 5/1 و 5 متری از زهکـش Aبـه
ترتیب حدود 2/5، 9/2 و 05/0 سانتیمتر بیشتر از مقادیر متناظر زهکش Bبود. رسوب خروجی از زهکشA، 74 درصد بیشتر از مقدار آن در زهکش B
بود که نشان دهنده نقش قابل توجه جریان ورودی از روی لوله زهکش در انتقال رسوب به درون زهکش می باشد.

نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر