دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

مقایسه میزان مصرف آب در روش های معمول آبیاری و گلخانه ای

تاریخ مقاله
سه شنبه 11 تیر 1392
به دلیل افزایش جمعیت و رفاه زندگی، مصرف آب در کشاورزی برای تولید محصولات گیاهی افزایش قابل توجهی یافته است . با توجه به منابع محدود آب، استفاده بهینه از آب اجتناب ناپذیر است. تولید محصولات کشاورزی هم در مزرعه و هم در گلخانه صورت می گیرد. سیستم های آبیاری سطحی کرتی، نواری، شیاری (جوی و پشته) و کنگره ای و سیستم های نوین تحت فشار برای تولید استفاده می شوند. مصرف آب در سیستم های سطحی بیشتر از تحت فشار و یا گلخانه است. برای افزایش راندمان آبیاری و کاهش میزان مصرف آب، روش های کم آبیاری و PRDبه طور اجمال معرفی شده اند. تولید در گلخانه از راهکارهای مؤثری است که می تواند منجر به افزایش کارآیی مصرف آب و تولید مواد غذایی شود. از مزایای گلخانه ارائه محصولات خارج از فصل، بهره وری زیاد، امکان کشت بدون خاک، استفاده بهینه از نهاده های تولید و ایجاد اشتغال است و در مناطق خشک و نیمه خشک باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود. بیشترین سطح گلخانه ها در کشور به ترتیب در استان های تهران، کرمان، اصفهان، یزد، مرکزی، خوزستان و مازندارن قرار دارد. بیشترین محصولات کشت شده در گلخانه ها خیار، گوجه فرنگی و فلفل است. کارآیی مصرف آب در گلخانه ها به طور عام از زراعت به روش های آبیاری سنتی و تحت فشار بیشتر است. شدت تابش نور، میزان 2 CO، دما و رطوبت نسبی روی تبخیر و تعرق گیاهان گلخانه ای تأثیر دارند. میزان تبخیر و تعرق درون گلخانه ها کمتر از محیط خارج از گلخانه است.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر