دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی همه جانبه سیستم آبیاری شیاری

دسته بندی
تاریخ مقاله
پنج شنبه 27 تیر 1392
در روش آبیاری شیاری از جویچه های کم عمق برای هدایت آب بین پشته های کم ارتفاع استفاده می شود.این شیارها تفاوت زیادی با جوی و پشته دارند . شیارها نسبت به جویچه ها کم عمق تر و فاصله آنها نیز کمتر می باشد همچنین در روش آبیاری شیاری گیاهان لزوما در وسط پشته کاشته نمیشوند و ممکن است حتی بطور یکنواخت در تمام سطح زمین کاشته شوند.مهمترین تفاوت آنکه آبیاری در روش شیاری بصورت نشتی نبوده و ممکن است ارتفاع آب در داخل جویچه ( داغ آب ) به ناحیه استقرار بذر نزدیک شده و یا حتی به بالای رأس شیار برسد و تمامی سطح زمین به لایه نازکی از آب پوشیده شود.آبیاری شیاری در مراتع دائمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است از شیارها بعنوان مکمل نوارها استفاده نمود.برای این عمل شیارهائی به موازات طول نوارهای پهن ایجاد می کنند تا آب در طول نوار بهتر جریان یابد.هرچه فاصله پشته ها از 60 سانتیمتر کمتر شود امکان از دست رفتن وضعیت نشتی بیشتر شده و آبیاری به وضعیت غرقابی نزدیکتر می شود.بنابراین آبیاری شیاری را ممکن است حدفاصل آبیاری نشتی و غرقابی دانستآبیاری شیاری برای محصولاتی مناسب است که به مرطوب ماندن ساقه ، وجود سله و محدودیت تهویه خاک حساسیت زیادی ندارند.ایجاد شیارها ، بخصوص در مواردی که شیب عرضی نوار زیاد است ، بسیار مفید بوده و یکنواختی توزیع آب را در سطح نوار بهبودی زیادی می بخشد.تشکیل سله نازکتر و ضعیفتر از مزیتهای آبیاری شیاری نسبت به آبیاری غرقابی است.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر