دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس

تاریخ مقاله
دوشنبه 5 اسفند 1392
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آب های بازیافتی رشد چشمگیری داشته است . یکی از این روش های بازیافت ، استفاده از تالاب های مصنوعی است که در سال های اخیر کاربرد زیادی پیدا نموده است . تالاب های مصنوعی شبیه سازی از فرآیند های پالایش در تالاب های طبیعی می باشند که می توانند آلودگی های مختلف را از فاضلاب حذف کنند و برای تصفیه انواع پساب های شهری، صنعتی وکشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها قادرند اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی ، مواد معلق ، عوامل بیماری زا ، مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر) و فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نمایند . از این رو آگاهی و شناخت درباره توانایی این سیستم های تصفیه در حذف آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای در کشور های توسعه یافته و بویژه در ایران که هم اکنون با بحران کم آبی رو به رو است بسیار مهم می باشد . در این تحقیق پس از معرفی این سیستم تصفیه ، با بررسی خصوصیات رودخانه کشف رود به عنوان مهم ترین خروجی پساب های شهری مشهد مقدس ، امکان استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه این پساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آب های بازیافتی رشد چشمگیری داشته است . یکی از این روش های بازیافت ، استفاده از تالاب های مصنوعی است که در سال های اخیر کاربرد زیادی پیدا نموده است . تالاب های مصنوعی شبیه سازی از فرآیند های پالایش در تالاب های طبیعی می باشند که می توانند آلودگی های مختلف را از فاضلاب حذف کنند و برای تصفیه انواع پساب های شهری، صنعتی وکشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها قادرند اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی ، مواد معلق ، عوامل بیماری زا ، مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر) و فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نمایند . از این رو آگاهی و شناخت درباره توانایی این سیستم های تصفیه در حذف آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای در کشور های توسعه یافته و بویژه در ایران که هم اکنون با بحران کم آبی رو به رو است بسیار مهم می باشد . در این تحقیق پس از معرفی این سیستم تصفیه ، با بررسی خصوصیات رودخانه کشف رود به عنوان مهم ترین خروجی پساب های شهری مشهد مقدس ، امکان استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه این پساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آب های بازیافتی رشد چشمگیری داشته است . یکی از این روش های بازیافت ، استفاده از تالاب های مصنوعی است که در سال های اخیر کاربرد زیادی پیدا نموده است . تالاب های مصنوعی شبیه سازی از فرآیند های پالایش در تالاب های طبیعی می باشند که می توانند آلودگی های مختلف را از فاضلاب حذف کنند و برای تصفیه انواع پساب های شهری، صنعتی وکشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها قادرند اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی ، مواد معلق ، عوامل بیماری زا ، مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر) و فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نمایند . از این رو آگاهی و شناخت درباره توانایی این سیستم های تصفیه در حذف آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای در کشور های توسعه یافته و بویژه در ایران که هم اکنون با بحران کم آبی رو به رو است بسیار مهم می باشد . در این تحقیق پس از معرفی این سیستم تصفیه ، با بررسی خصوصیات رودخانه کشف رود به عنوان مهم ترین خروجی پساب های شهری مشهد مقدس ، امکان استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه این پساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آب های بازیافتی رشد چشمگیری داشته است . یکی از این روش های بازیافت ، استفاده از تالاب های مصنوعی است که در سال های اخیر کاربرد زیادی پیدا نموده است . تالاب های مصنوعی شبیه سازی از فرآیند های پالایش در تالاب های طبیعی می باشند که می توانند آلودگی های مختلف را از فاضلاب حذف کنند و برای تصفیه انواع پساب های شهری، صنعتی وکشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها قادرند اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی ، مواد معلق ، عوامل بیماری زا ، مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر) و فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نمایند . از این رو آگاهی و شناخت درباره توانایی این سیستم های تصفیه در حذف آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای در کشور های توسعه یافته و بویژه در ایران که هم اکنون با بحران کم آبی رو به رو است بسیار مهم می باشد . در این تحقیق پس از معرفی این سیستم تصفیه ، با بررسی خصوصیات رودخانه کشف رود به عنوان مهم ترین خروجی پساب های شهری مشهد مقدس ، امکان استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه این پساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر