دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز جهت استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی با استفاده از مدل CWQI

تاریخ مقاله
چهارشنبه 21 اسفند 1392
استان فارس و شهر شیراز در سال های اخیر با خشکسالی شدیدی مواجه می باشند، از طرفی تصفیه خانه شهر شیراز با تحت پوشش قرار دادن 409000 نفر یکی از تصفیه خانه های بزرگ جنوب کشور به حساب می آید که استفاده مجدد از پساب این تصفیه خانه در بخش کشاورزی می تواند یک راه حل واقع گرایانه برای کمبود آب شیرین در این استان به شمار رود. اما استفاده از پساب به منظور آبیاری با تهدیدات زیست محیطی و بهداشتی همراه می باشد که این امر بررسی کیفیت پساب قبل از استفاده را ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز جهت استفاده در بخش کشاورزی می باشد. مواد و روشها:20 پارمتر فیزیکوشیمیایی (pH، EC، TSS، TDS، Res.Cl، HCO3، Cl، SO4، Ca، Mg، Na، Mn، Hg، Fe، As، Cd، DO، COD، BOD5 و NO3) و 3 پارامتر میکروبی (کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و تعداد تخم انگل) در طی دو فصل گرم (از اول فروردین تا آخر شهریور) و سرد ( از ابتدای مهر تا پایان اسفند) مورد اندازه گیری قرار گرفت. با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده و مدل CWQI کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شیراز در دو فصل گرم و سرد و در مجموع دو فصل تعیین گردید. همچنین احتمال تجمعی 90 درصد تک تک پارامترهای اندازه گیری شده محاسبه و با استاندارد مقایسه گردید. نتایج و بحث: بر اساس مدل CWQI کیفیت فیزیکوشیمیایی پساب تصفیه خانه شهر شیراز در فصل سرد و گرم با به دست آوردن امتیاز 87 و در مجموع دو فصل نیز با به دست آوردن امتیاز 85 خوب ارزیابی شد. با اعمال پارامترهای میکروبی برای محاسبه این شاخص، مقدار آن به 67 در فصل سرد و 64 در فصل گرم و مجموع دو فصل کاهش پیدا نمود. همچنین سه پارامتر فیزیکوشیمیایی EC، TDS و NO3 و سه پارامتر کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل و تخم انگل بیشترین سهم را در کاهش کیفیت پساب تصفیه خانه مورد مطالعه جهت آبیاری کشاورزی داشته اند. نتیجه گیری: نتایج مقادیر محاسبه شده شاخص CWQI به خوبی نشان داد که کیفیت فیزیکو شیمیایی پساب تصفیه خانه شیراز جهت آبیاری کشاورزی در فصل گرم و سرد و مجموع دو فصل خوب می باشد، اما با اعمال پارامتر های میکروبی کیفیت پساب مذکور به شدت کاهش یافته و در فصل گرم سرد و مجموع دو فصل کیفیت آن مرزی خواهد بود.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر