دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری

تاریخ مقاله
چهارشنبه 21 اسفند 1392
امروزه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به‌منظور غلبه بر مشکل کم آبی بسیار مورد توجه است. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد و آب چاههای منطقه برای آبیاری و تأثیر آبیاری با آنها در میزان محصول‌دهی گندم بود. در این پژوهش در طول 6 ماه به‌طور هفتگی، 24 نمونه پساب و 24 نمونه از آب چاه برداشت شد. در نمونه‌های برداشت شده، پارامترهای pH،EC ، BOD5، COD، TSS، نیترات، نیتریت، PO42-، قلیائیت، درصد سدیم، RSC، ESP، SAR، فلزات سنگین مانند کادمیم، نیکل، آهن، منگنز، سرب، روی و کبالت مورد سنجش قرار گرفت و در اواخر فصل رشد گندم، 8 مزرعه گندم انتخاب گردیدند و 4 مزرعه با پساب و 4 مزرعه با آب چاه آبیاری شدند. کلیه شرایط نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها طبق روش استاندارد صورت گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت پساب از نظر کلیه پارامترهای مورد سنجش، با استانداردهای آبیاری کشاورزی مطابقت دارد و آبیاری با آن در مقایسه با آب چاه در میزان محصول‌دهی گندم تأثیر بهتری دارد. در نتیجه می‌توان گفت که پساب تصفیه شده با پایش مستمر می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب چاه به‌منظور آبیاری باشد.
Full Text
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر