دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آبیاری سطحی

آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم انجیر خرم آباد آب های سطحی به ویژه رودخانه ها از مهم ترین منابع تامین آب، جهت مصارف شرب و کشاورزی می باشند. رودخانه چم انجیر از
مهم ترین منابع آبی استان لرستان به شمار می آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفیت آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی
آب این رودخانه توسط روش های گرافیکی از قبیل نمودارهای ویلکاکس، شولر و پایپر می باشد. از این نمودارها جهت پایش
کیفیت آب و ارزیابی داده های بدست آمده از سال 7431 تا 7435 ایستگاه چم انجیر استفاده گردید. در این مطالعه نمودار پایپر
تیپ کیفی آب را از نوع کلسیم منیزیمی معرفی نمود. بر اساس دیاگرام شولر تمام نمونه های مربوط به آب رودخانه چم انجیر -
در دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعی از نظر شرب ندارند. همچنین نمودار ویلکاکس نشان می دهد که
اکثر نمونه ها در کلاس کمی شور ) C2S1 ( قرارگرفته و برای کشاورزی تقریبا مناسب می باشد. نتایج روندیابی پارامترهای کیفی
آب با استفاده از آزمون ناپارامتریک من کندال نشان داد که علارغم روند نزولی در مقادیر اسیدیته و دبی جریان، که نشان -
دهنده کاهش اسیدیته آب در مدت مورد مطالعه می باشد، سایر پارامترها از قبیل هدایت الکتریکی، بی کربنات، کلر، کلسیم،
منیزیم، باقیمانده املاح، کل کاتیون ها، سختی موقت و سختی کل دارای روند صعودی و معنی دار در سطح اطمینان 55 درصد
می باشند. روند صعودی تغییرات املاح محلول آب، نشان دهنده کاهش کیفیت آب و افزایش املاح محلول این رودخانه
می باشد.
1