دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - فیلتراسیون و تصفیه و پمپاژ

اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN در اغلب مناطق، کشاورزی منبع اصلی آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی به نیتروژن می باشد و مدل های شبیه ساز ی ابزار مفیدی در تعیین
سهم نیتروژن کشاورزی در آلودگی منابع آب هستند . در این تحقیق نیتروژن نیتراتی آبشویی شده در یک خاک با بافت لوم تا لومی سیلت اندازه گیری و
شبیه سازی شد . طرح آزمایشی این پژوهش به صورت بلوک های کامل تصادفی و شامل 15 لایسیمتر (ستون LEACHN پس از واسنجی مدل
به ارتفاع 120 و قطر 40 سانتی متر در ایستگاه صحرایی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی شیراز بود . در لایسیمترها گیاه PVC خاک) از جنس
250 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،200 ، ذرت رقم سینگل کراس 704 کاشته شد . تیمارها شامل پنج تیمار کود اوره به میزان صفر (شاهد)، 150
بود که در سه تکرار انجام شدند. نتایج اندازهگیری ها در انتهای فصل رشد در عمق 120 سانتی متر نشان داد که با افزایش کود اوره، مقدار آبشویی
134 و 182 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش ،174 ، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار بترتیب 132 ، 200 ، نیتروژن نیتراتی در تیمارهای کودی 150
11 درصد (تیمار 300 کیلو گرم در هکتار) / یافت. به طور کلی مقادیر شبیه سازی شده همواره بزرگتر از مقادیر اندازه گیری شده بود و خطای نسبی بین 3
250 و ،150 ،200 ، 88 درصد (تیمار شاهد ) بدست آمد . ارزیابی نتایج مدل نشان داد که بهترین شبیه سازی ها برای تیمارهای کودی بترتیب 300 / تا 6
بیانگر دقت نسبتا خوب مدل در شبیهسازی مقدار نیترات آبشویی LEACHN شاهد بوده است . به طورکلی شبیه سازی های انجام شده توسط مدل
می باشد.
بررسی تاثیر تیمار آهکدهی بر فرآیند تولید ورمیکمپوست از ترکیبهای متفاوت ضایعات رستورانی با کود گاوی با افزایش شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و عادت های غذایی مردم، میزان مواد زاید تولیدی به سرعت در حال افزایش است و ترکیب این ضایعات
نیز تغییر کرده است . تولید ورمی کمپوست از جمله بهترین روش های تبدیل مواد زاید آلی به مواد مفید اصلاح کننده خاک با استفاده از کرم های خاکی و
میکروارگانیسمها است . بدین منظور با جمع آوری ضایع ات رستورانی و آشپزخانه ای و ترکیب آنها با کودگاوی (مواد حجیم کننده ) به صورت نسبت های
50 % ضایعات رستورانی + 50 % کود گاوی ) مطالعهای به منظور ) 34 % ضایعات رستورانی + 66 % کود گاوی ) و 1:1 ) 100 درصد کود گاوی )، 2:1 ) 1:0
تاثیر تیمار آهک دهی بر فرآیند ورمی کمپوست صورت گرفت . هر ترکیب بستر به 2 تیمار بدون آهک و با آهک ( 1درصد ) تقسیم شد . فرآیند ورمی -
4 گرم آغاز شد . این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً /46±0/ کمپوستشدن با تلقیح 10 عدد کرم خاکی گونه ایزنیا فوتیدا 3 با وزن کل 17
هدایت ،pH ، تصادفی با 6 واحد تیماری در 3 تک رار ایجاد گردید . در طول مدت آزمایش نمونههایی از هر تکرار برداشته و خصوصیات شیمیایی شامل
الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس مورد اندازه گیری قرار گرفت . در پایان بیوماس کل و جمعیت نابالغ کرم های خاکی نیز
نشان داده (p ≤ 0/ توزین شدند. نتایج نشان داد با افزایش سهم ضایعات رستورانی و آهکدهی میزان عناصر غذایی مورد بررسی افزایش معنیداری ( 05
است. همچنین در انتهای فرآیند میزان هدایت الکتریکی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل تبادل به طور میانگین در کل تیمارها به ترتیب
19 و 46 درصد کاهش داشته است. بررسی رشد و نمو کرم های خاکی نیز ، نیز به ترتیب 5 C/N ماده آلی و ،pH 51 و 19 درصد افزایش و ،53 ،12
نشان داد تیمارهای ترکیب بستر و آهک دهی و نیز اثر متقابل آنها بر تغییرات بیوماس کل و نابالغ تاثیر فزایندهای داشته است. بطوریکه تیمار 2:1 آهک -
دهی شده با 156 درصد افزایش بیوماس کل، بالاترین درصد افزایش رشد و نمو را در بین تیمارها به همراه داشته است.
ارزیابی فیلترهای زهکشی (شنی) بکار رفته در تعدادی از طرح‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان مقدمه: استان خورستان با مساحتی بیش از 6465900 هکتار در جنوب غرب ایران بوده و دارای خاک مستعد از نظر کشاورزی و منابع آب فراوان (آب سطحی) است و این دو پارامتر موجب گشته از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور محسوب شود. متاسفانه شرایط جغرافیایی بد حاکم بر این استان (درجه حرارت بالا، بارش کم، تبخیر و تعرق زیاد، سنگینی بافت اغلب خاک‌های استان، بالا بودن سطح ایستابی، کیفیت بد آب زیرزمینی)، عدم وجود شبکه‌های آبیاری و زهکشی در بیشتر زمین‌های مزروعی بعلت همگام نبودن احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی با توسعه کشاورزی و کمبودها و مسایل دیگر سبب بوجود آمدن مشکلات و مسایل شوری و زهکشی در مناطق بزرگی از استان شده است ]5[.توجه به وسعت زیاد طرح‌های زهکشی آینده در این استان، پژوهشگران را به انجام تحقیقاتی در ارتباط با همه جنبه‌های زهکشی وادار می‌سازد. سنگینی بافت اغلب خاک‌ها ...
1 2