دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آبیاری و کشاورزی سنتی

اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان میباشد که از اهمیت ویژهای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم
گندم بارش یکی از ارکان اصلی است بهطوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیمکاری محسوب میشود.
مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش
از 52 سال دادههای هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده -
است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی
(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت -
44 درصد میباشد که در میان ایستگاههای مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15
اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمیباشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.
25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31
مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای
کشت گندم دیم برخوردار میباشند.
پیش بینی کیفیت آب های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم با توجه به کمبود منابع آب های سطحی در ایران توجه به کیفیت آب و اتخاذ تمهیداتی در راستای جلوگیری از آلوودگی منوابع
آب شیرین ضروری است. توسعه پایدار کشاورزی بدون در نظر گرفتن کیفیت شیمیایی آب های سطحی غیرممکن است. کنترل
کیفیت آب از موضوعات مورد توجه در برنامهریزی آبیاری اراضی کشاورزی می باشد. از آنجائیکه پایش و ارزیابی کیفوت آبهوای
سطحی پرهزینه و زمان بر می باشود بنوابراین یوافتن روشوی ارزان آسوان و ندوبتا د یو کوه در آن بوا اودا ا پارامترهوای
هیدروشیمیایی بتوان طبقه کیفیت آب را پیش بینی نمود بدیار مفید می باشد. درخت تصمیم جزو روش های نوین داده کاوی
بوده که با بهرهگیری از یک ساختار درختی دادهها را طبقهبندی نموده و ضمن استخراج الگوها و وانین موجود در بین داده هوا
به منظور پیش بینی به کار می رود. در این مقاله با استفاده از روش تصمیم گیری درختی کیفیت آب برخی از رودخانه های وا ع
در دامنه های جنوبی کوه سهند در محا ایدتگاه های هیدرومتری چکان یرمیزی گ ؤل شیشوان تازه کنود مراغوه و مغوانجی
مورد بررسی رار گرفت و برای هریک از رودخانه طبقه کیفیت آب با استفاده از وانین اگر آنگاه توسعه داده شد. نتایج بدسوت -
آمده از مدل نشان داد که روش تصمیم گیری درختی ادر است بوا اسوتفاده از کمتورین تعوداد پوارامتر هیدروشویمیایی طبقوه
کیفیت آب را با د ت بدیار بالایی تعیین کند.
بررسی نقش نظام های سنتی آبیاری در مدیریت آب نظام های سنتی آبیاری در مناطق مختلف دارای نامهای مختلف است،اما نظام حاکم بر آنها از نظر کیفی مشابه و از نظر کمی با پاره ای تفاوتها
که آن هم از کمیت آب متاثر است. از جمله نظامهای سنتی می توان به " بنه " اشاره کرد. متاسفانه در زمینه نقش بنه ها در مدیریت آب
خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک مطالعات جامعی صورت نگرفته است لذا در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی
منابع مکتوب با چارچوب مشخص پرداخته شد و سعی بر آن بود تا به صورت جامع به بررسی علل پیدایش،علل اگرچه پژهش درباره نظام های
سنتی آبیاری در ایران دوران نوجوانی خود را میگذراند، با این حال نتایج نشان می دهد که بنه ها یکی از کهنترین و کارآمدترین نظامهای
سنتی آبیاری ایران بوده اند که به عبارتی پایدارترین روش بهره برداری از منابع آب نیز به شمار می روند چرا که هم با شرایط اقلیمی و طبیعی
سازگارند و هم با شرایط اقتصادی- اجتماعی که در مناطق و شرایط گوناگون به زندگی خود ادامه داده اند. بنه از موضوع های زنده و پویای
کشاورزی کهنسال ایران است و اگر پژوهشگران علوم اجتماعی ایران و مجریان و برنامه ریزان کشاورزی و تعاون ما توجه بیشتری به آن داشته
باشند، شاید گره گشای مشکلات فراوان شود.
1