دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - سیستم های آماری و مقایسه ای و تحلیلی

مدلسازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روشهای تجربی تلفات تبخیر از سطح آزاد آب یکی از پارامترهای مهم در مدیریت منابع آب است. در این تحقیق از مدل درختی M5 به عنوان
یکی از شیوه های دادهکاوی در برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد علویان مراغه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد بهترین
حالت مدل درختی M5 8 میلیمتر قادر به ارائه روابط / 0 و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از 515 / با ضریب همبستگی 158
خطی جهت مدل سازی مقدار تبخیر از سطح آزاد آب می باشد. روابط ارائه شده توسط روش درختی M5 از ترکیب پارامترهای
مختلف اقلیمی که در اکثر روابط تجربی توسعه داده شده نیز موجود میباشند، به عنوان ورودی مدل در سناریوهای مختلف
ایجاد شدهاند. همچنین میزان تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از روابط مختلف تجربی نیز برآورد شد. نتایج بهدست آمده
3 میلیمتر نسبت به سایر / 0 و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از 362 / نشان داد رابطه تجربی مایر با ضریب همبستگی 100
روشهای تجربی از دقت بالاتری جهت برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در سد علویان مراغه برخوردار است. مقایسه روابط
تجربی و روش درختی M5 نشان میدهد گرچه ضریب همبستگی هر دو روش اختلاف کمی با هم دارند اما روش درختی M5
جذر میانگین مربعات خطا کمتری نسبت به روش تجربی دارد و روابط خطی به دست آمده از روش درختی M5 سادهتر، قابل
فهمتر و کاربردی تر است.
روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییر در نیاز آبی گیاه به مثابه جلوه ای از تغییر آب و هوای استان آذربایجان شرقی، با اتخاذ تبخیر تعرق گ ی اه
مرجع به روش فائو پنمن مونتیس و 15 متغیر مرتبط با آن، این مهم با استفاده از روش های ناپارامتری اسپیرمن، من کندال و تخم ین گر شیب سن
در 12 سر ی ماهانه و یک سر ی سالانه مورد کنکاش قرار گرفت . نتایج حاصل از آماره های این دو آزمون حاکی از آن است که از لحاظ معنادار ی روند
پدیده ذیربط، ایستگاه های مورد بررس ی در دو خوشه جداگانه قرار م ی گیرند. به طور ی که خوشه اول شامل ا یستگاه های تبر یز و مراغه بوده که در تمام ی
سری های زما نی آنها، به جزء سر ی زما نی آور یل تبر یز، مابق ی سر ی ها دار ای روند معنادار افزا یشی در سطوح 95 % و 99 % اطمینان هستند . خوشه دوم
شامل ایستگاه های اهر، سراب، م یانه و جلفا است که پد یده مذکور به طور مشترک فقط در سر ی زما نی مارس دارا ی روند معنادار ا ز نوع افزا ی شی در
همان سطوح اعتماد است . از سویی ، نت ایج ناش ی از آزمون سا یر متغ یرها، مب ین آن است که به رغم آنکه در برخ ی از سر ی ه ای زمانی ه یچ ی ک از
متغیرهای هواشناختی روند معناداری نداشتند، اما تبخیر تعرق گ یاه مرجع به دلیل متأثر شدن از ترکیب و اثر متقابل آنه ا، دارای روند معنادار ی بوده
است. در نه ایت ب اید اذعان نمود که جهت بررس ی تغ ییر در آب و هوا ی هر منطقه تنها نبا ید به متغ یرهای اص لی جو اتکاء کرد چه بسا عل ی رغم معنادار
نبودن آنها، ممکن است متغیرهای منبعث از آنها روند معناداری را بیان دارند.
پیشبینی تغییرات بارش 12 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدلهای ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 شبکههای محاسباتی مدلهای گردشعمومیجو ) GCM ( به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در
ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از اینرو، از مولدهای هواشناسی برای ریز مقیاس کردن استفاده میشود. با استفاده از
خروجی مدلگردشعمومی و مولدهای هواشناسی، میتوان اقلیم منطقه را شبیهسازی نمود. در این پژوهش، دادههای خروجی
مدل گردش عمومیجو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B ، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در استان کرمان ریز
- - مقیاس شد. نتایج حاصل از آن در 9 ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در دوره پایه 2992 1121 و دوره آینده 1122 1101
مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای دادههای مشاهداتی و
شبیه سازی شده پرداخته و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن تغییرات بارش و طول بازه خشک و تر بررسی شد.
نتایج حاصل از بررسی میانگین بارش در 11 سال آینده نشان میدهد بیشترین افزایش مربوط به ایستگاههای بم و رفسنجان با
12/5 درصد و کمترین میزان افزایش بارش مربوط به ایستگاه کهنوج با 22 درصد میباشد. نتایج حاصل از بررسی میانگین
سالانه نشان دهنده افزایش میانگین سالانه بارش در همه ایستگاهها میباشد. بررسی طول بازه تر و خشک نشان داد که طول
بازه تر در تابستان برای همه ایستگاهها در دوره 1122 1101 رو به افزایش میباشد. اگرچه در فصل زمستان بارش رو به -
کاهش میباشد، اما در مجموع میانگین بارش رو به افزایش است.
1 2 3 4