دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آب زیرزمینی

ارزیابی روش کاربرد EDTA در کاهش ریسک آبشویی سرب به آبهای زیرزمینی با استفاده ازHordeum bulbosum L. مطالعه حاضر بهمنظور افزایش کارایی گیاهاستخراجی گونه Hordeum bulbosum L. )جو پیاردار( در خاکهای )بافت خاک
لومی رسی( آلوده به سرب بااستفاده از اتیلن دی امین تترا استیک اسید ) EDTA 11 میلیمول در کیلوگرم(، ،5 ،1/ ( )غلظت 5
تعیین بهترین زمان تیمار و شیوه کاربرد EDTA جهت کاهش خطر آبشویی سرب به آبهای زیرزمینی انجام شد. از خاکهای
غیرآلوده بدون EDTA و آلوده بدون EDTA بهعنوان شاهد استفاده گردید. نتایج بهدست آمده نشان داد که در تیمار 5EDTA
021 میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای هوایی( میزان / 091 میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای زیرزمینی و 55 / حداکثر ) 01
برداشت سرب صورت گرفت. بنابراین در مرحله دوم تحقیق تیمار 5 میلیمول در کیلوگرم جهت ارزیابی بهترین زمان برداشت
گیاه در دورههای زمانی 21 روز )رشد رویشی(، 01 روز )مرحله گلدهی( 141 روز )مرحله بذردهی( استفاده شد. نتایج نشان
داد که با گذشت زمان، غلظت سرب در بافتهای گیاهی افزایش داشت، اما بین مرحله گلدهی و بذردهی تفاوت معنیدار وجود
نداشت ) p‹0/05 (، و بهترین زمان برداشت گیاه، بهمنظور دستیابی به حداکثر برداشت سرب از خاک دوره گلدهی است. در
مرحله سوم جهت کاهش خطر آبشویی سرب، غلظت 5 میلیمول در کیلوگرم در سه روش یکبار، دوبار متوالی و سهبار متوالی
به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که تحت کاربرد EDTA بهصورت یکبار، میزان سرب خاک به حداقل رسید. دادهها نشان
داد که حداکثر میزان سرب در اندامهای گیاهی در کاربرد روش یکبار بهدست آمد، درحالیکه غلظت فلز در اندامهای گیاهی
بین روش دوبار و سهبار متوالی تفاوت قابل ملاحظهای وجود نداشت. بهطورکلی، بهینه گیاهاستخراجی گونه H. bulbosum و
کاهش خطر آبشویی سرب در کاربرد غلظت 5 میلیمول در کیلوگرم EDTA با روش یکباراضافه کردن و برداشت گیاه 01 روز
بعد از کاشت بهدست آمد.
بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) محدودیت منابع آبی و اصل پایداری در مدیریت آن، تامین آب ک لیه نیازهای موجود را غیر ممکن ساخته است، لذا به منظور تامین و عرضه آب با
اطمینان پذیری بالا نیاز به برنامه ریزی های دقیق می باشد. به همین دلیل اهمیت مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز بیش از پیش نمایان شده است .
و برنامه ریزی ژنتیک برای شبیه سازی فرایند بارش - رواناب در حوضه آبریز لیقوان استفاده (Vensim) در این تحقیق از دو مدل پویایی سیستم
گردید. در مدل برنامه ریزی ژنتیک برای بدست آوردن بهترین ترکیب، وروردی های مختلف برای مدل سازی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاکی از
Vensim در شبیه سازی فرایند بار ش- رواناب نسبت به مدل برنامه ریزی ژنتیک می باشد. نتایج نشان می دهد که مدل Vensim دقت بالای مدل
برای اکثر رویدادها ضریب همبستگی بالایی نسبت به برنامه ریزی ژنتیک داشته همچنین در پیش بینی دبی و زمان اوج کمترین خطای مطلق را دارد.
بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل آبگیرهای کفی یکی ازمعمول ترین سازه های انحراف آب در رودخانه های با شیب تند می باشد . به دلیل مشکلاتی چون ناپایداری جریان، گرفتگی
دهانه آبگیر توسط شاخ و برگ درختان یا رسوبات، یخ زدگی، پوسیدگی، لرزش و زنگ زدگی میله ها در آبگیرهای کف مشبک، پیشنهاد استفاده از
آبگیرهای کف متخلخل به عنوان نوع جدیدی از آبگیرهای کفی مطرح گردیده است . در این پژوهش با ساخت مدل آزمایشگاهی، دبی منحرف شده در
شرایط مختلف دبی کل، دانه بندی محیط متخلخل، شیب سطح فوقانی، طول و ارتفاع آبگیر، اندازه گیری و پارامترهای مؤثر شناسایی گردید . همچنین
روابط ارائه شده در تحقیقات گذشته با نتایج حاصل از آزمایشات جدید مقایسه و علت عدم تطابق این روابط مورد بر رسی قرار گرفت . با توجه به عدم
جوابگویی مدلهای گذشته، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی و رگرسیون چند متغیره بین مشاهدات آزمایشگاهی، معادلات جدیدی برای تخمین
دبی انحرافی و ضریب آبگذری، ارائه گردید . برخلاف مدلهای پیشین، مدل ریاضی ارائه شده کاملاً با مبا نی هیدرولیکی رفتار آبگیرهای کف متخلخل و
نتایج آزمایشگاهی تطابق داشته و قابلیت تعمیم در شرایط واقعی را دارا می باشد.
بهینهسازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد تحلیل منطقه ای، ترمیم بارش های مفقود، محاسبه بارش مساحتی، برآورد
روشی جدید، کارا (MIDW-F) پژوهشهای آب و هواشناسی است . روش درون یابی فاصله معکوس پیراسته براساس ریاضیات فازی و الگوریتم ژنتیک
و بی نیاز از پیش فرضهای پیچیده نظری است . هدف این مقاله به کارگیری این معادله درونیاب جدید برای تامین نیازهای اساسی فوق با واسنجی بارش
روزانه حوضه آبریز دشت مشهد است . غربال و نرمالسازی متغیرهای فاصله و ارتفاع انجام شد. سپس تاثیر عملگرهای فازی (بیشینه، کمینه، جمع،
بررسی و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترها به کار گرفته شد . تحلیل ها بر روی 215 MIDW-F ضرب و مجذورمربعات ) در بهینهکردن
بارش روزانه ( 49 ایستگاه باران سنج) واسنجی و تحلیل شد . نتایج نشان داد که عملگر کمینه بهترین عملگر (سهم 58 %)، ضرب (سهم 35 %) و مجموع
با سه روش مرسوم دیگر (میانگین حسابی، چندضلعی تیسن و فاصله معکوس معمولی ) نشان داد MIDW-F سهم سه عملگر دیگر 6% است. مقایسه
(RMSE) بهطور چشمگیری کاهش مییابد. بیشترین معدل مجموع مجذورات خطای منطقه ای MIDW-F که خطاهای منطقه ای بارش روزانه با
مربوط RMSE 0) و کمترین معدل / 686 و ضریب تغییرات 7 / 5، واریانس 8 / 90 ، کمترین 76 / 37 (با بیشترین 45 / مربوط بهروش میانگینحسابی 48
0) است . پهنه بندی بارش روزانه در دو تاریخ / 340 و ضریب تغییرات 58 / 4 ، واریانس 92 / 56 ، کمترین 6 / 31/78 (با بیشترین 67 ،MIDW-F به
جزئیات بیشتری ارائه MIDW-F انجام و مقایسه شد. نتایج نشان داد که پهنهبندی با IDW و MIDW-F 1388 و با دو روش /12/ 1388/1/2 و 4
کرد. بنابراین کاربرد این روش برای درونیابی بارش روزانه در یک منطقه همگن پیشنهاد میشود.
مقایسه چند روش درونیابی مکانی و انتخاب مناسبترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد انتخاب و به کارگیری روش درونیابی مناسب میتواند منجر به تولید نقشههایی دقیقتر و صحیحتر گردد. هدف از انجاا ایا
پژوهش تعیی مناسبتری روش درونیابی از بای اناواک کریجینا و وزن دهای معفاول اصا ه اباا تاوا ن 1 تا ا ۴( و اناواک
کوکریجین جهت پهنهبندی و نقشهکشی مولفههای نیترات و سفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد بود. برای ای منظور از
داده های غ ظت نیترات و سفات 79 ح قه چاه کشاورزی دشت شهرکرد استفاده شد. در روش کریجینا معواولی نیتاراتو
مقدار R2 0و / حداقل 77 mg/L 1 RMSE< و mg/L 0/1 ME< و در پهنهبندی سفات به روش کریجین معوولی مقدار
R2 0/ نزدیک به واحدو 01 RMSE= و ME نزدیک به صفر به دست آمد. کارآیی روش وزن دهی معفول اص ه در پهنهبندی
نیترات و سفات ضعیفتر از کریجین بود و با ا زایش توان روش معفول اص ه مقدار R2 کا اهش و مقادار RMSE ا ازایش
یا ت. با ای حال توان 1 معفول اص ه را در شرایطی می توان جایگزی کریجین کرد. در پهنه بندی نیترات یا سافات روش
کوکریجین با استفاده از یفدیگر به عنوان متغیر کوفی ارزش هزینه آن را ندارد. نقشههای حاصل از ویژگیهای تغییار نواای
منتخب و روش کریجین معوولی برای نیترات و سفر نشان داد میزان آلودگی آب زیرزمینی شهرکرد باه ایا دو آنیناده از
شوال به جنوب دشت روبه ا زایش است. هوخوانی خلاصاه ی آمااری مشااهدات باا خلاصاه ی آمااری نقشاه هاا کاه باه روش
کریجین تولی شده بودند دقت خوب ای روش را نشان داد. در مجووک استفاده از روش کریجین معواولی باه دلیال دقات
بیشترو محاسبات کوتر و نیاز به داده کوتر در بی روشهای مقایسه شدهو برای پهناه بنادی نیتارات و سافات آب زیرزمینای
شهرکرد توصیه میشود.
ارزش گذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است. متقاضیان این منبع
حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب میکنند. هدف این مطالعه تعیین ارزش آب
آبیاری در شهرستان میبد است. برای بدست آوردن قیمت آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی میتوان از تجزیه و تحلیل
روش قیمتگذاری بر اساس تابع تولید استفاده کرد. زمانی از این روش استفاده میشود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا
در بازار مشخص نباشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و تکمیل 181 پرسشنامه
در سال 1180 09 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف تحقیق تابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش -
اقتصادی هر متر مکعب آب محاسبه گردید، نتیجه این تحقیق نشان میدهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به
میزان کیفیت )میزان هدایت الکتریکی( آب بستگی دارد
تیشه قانون به ریشه آب:» تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری « تحلیلی پژوهشی بر قانون آب، روحبخش حیات و قانون، نظمبخش زندگی است. بحران آب مسئله تازهای نیست، هرچند که در سالهای اخیر،
نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقهای کهن در فرهنگ این مرز و بوم
دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در
کشور ندارد و به دههای اول قرن جاری برمیگردد. قانون آب و نحوه ملی شدن آن ، قانون توزیع عادلانه آب و اخیراً
قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب میآیند.
میباشد. پژوهش حاضر از » تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری « هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون
نوع تحقیق ترکیبی می باشد که با بهره گیری از فن پیمایش در سالهای 2931 و 2939 انجام شده و از سوالات
نیمهساختارمند برای مصاحبه و از سوالات بسته، کوتاه پاسخ و تشریحی در پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده
شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقهای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری
در رشته آب و قضات دادگستری فعال در زمینه آب می باشد. تجریه و تحلیل به صورت کیفی و کمی صورت گرفته و از
نرمافزارهای آماری SPSS20 و Exel2013 برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-
6 از / محافظ منابع آب زیرزمینی نمی باشد )امتیاز 4 » تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری « دهد که قانون
6 از 12 ( بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیف / 12 (، یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه )امتیاز 7
بین جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی نشان میدهد » من ویتنی یو تست « 22 از 12 ( میباشد. مقایسه آماری / )امتیار 7
که بین نظرات و دیدگاههای کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوقلیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در
در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنیداری وجود نداشته و همگی » قانون تعیین تکلیف « خصوص نقش
نمره بسیار پایینی به زیستمحیطی بودن این قانون دادهاند و هیچیک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی-
دانند. در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش های اجرایی این قانون به صورت توصیفی ذکر شده است. محدود کردن حوزه
عمل این مصوبه به دشتهای آزاد کشور و یا تقدیم سریع لایحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف
توسط وزارت نیرو، از » قانون جامع آب « چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و تسریع در تدوین و تقدیم لایحه
پیشنهادات این پژوهش میباشد.
تخمین جریان رودخانه ای در حوزه های بالادست سد مخزنی بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش تخمین متغیرهای هیدرولوژیکی از نظر ایمنی سازه های هیدرولیکی و تاسیسات، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب های سطحی از
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. جریان رودخانه ای یکی از متغیرهای مهم هیدرولوژیکی است که اندازه گیری آن دارای
محدودیت های مختلفی می باشد. به همین دلیل استفاده از مدل های هیدرولوژیکی با به کارگیری متغیرهای قابل دسترس و
اندازه گیری آسان می تواند رویکردی مهم و ضروری باشد. این تحقیق درصدد بررسی امکان استفاده از متغیرهای اقلیمی قابل
دسترس )بارش و دما( به منظور تخمین دبی در مقیاس سالانه و فصلی می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های بارش، دما و
دبی حوزه های بالادست سد مخزنی بوکان به مدت 11 سال بین سال های آماری 1931 تا 1933 استفاده گردید. مدل های
رگرسیونی چندمتغیره و گام به گام در مقیاس زمانی سالانه و فصلی برای هر یک از حوزه ها در محیط نرم افزار SPSS17 تهیه،
و واسنجی و اعتبارسنجی هر یک از مدل ها صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی مدل ها از معیارهای آماری مجذور میانگین
مربعات خطا، خطای نسبی و ضریب کارایی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که اکثر مدل های تهیه شده در حد قابل
قبولی بوده و رگرسیون گام به گام نتایج بهتری نسبت به رگرسیون چندمتغیره ارائه داده است. همچنین محدوده ی خطای
31 درصد تغییر می کند. تغییرات / 11 تا 11 / 44 درصد و در مقیاس فصلی از 32 / 12 تا 13 / نسبی در مقیاس سالانه از 31
3 می باشد و مقدار ضریب / 2تا 09 / 3 و در مقیاس فصلی از 20 / 2 تا 93 / مجذور میانگین مربعات خطا در مقیاس سالانه از 93
2 متغیر می باشد. نسبت / 2 تا 31 / 2 و در مقیاس فصلی از 91 / 2 تا 34 / کارایی مدل های تهیه شده نیز در مقیاس سالانه از 3
تاثیرگذاری بارش روی دبی در فصل تابستان بر خلاف سایر فصول بسیار کم می باشد که استفاده از مدل سالانه جهت تخمین
دبی فصل تابستان نتایج قابل قبولی ارائه نخواهد داد. هم چنین با افزایش مساحت حوزه دقت مدل ها در تخمین دبی کاهش
می یابد.
بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از - GIS در سال های اخیر استفاده از GIS در زمینه های مختلف از جمله بررسی آب های زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. امترهزه
به خاطر کارآیی GIS از این ابزار در تهیه انواع مدل ها ه پهنه بندی ها با هزینه کم ه صرفه جویی در زمتا در بیتیاری از میتا
مربوط به آب های زیرزمینی استفاده می شود در این تحقیق برای ارزیابی پتانیی آب های زیرزمینی دش. قوچا شیرها بتا -
استفاده از GIS ، از ده مدل ارا ه شده توسط کامتاراجو ) Kamaraju ( ه همکتارا ه کرینتنامرتی ) Krishnamurthy ( ه همکتارا
استفاده شده اس. برای این منظور از نقنه های شیب منطقه، تراکم آبراهه ها، زمین شناسی، ژ ومورفولوژی ه نوع خاک استتفاده
شده اس. سپس نتایج حاص از ده رهش مذکور با استفاده از دبی چاه های موجود منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته اس. نتتایج
حاص از این تحقیق ننا داد که رهش کریننامرتی همخوانی بهتری با نتایج چاه هتای ایتن دشت. ننتا متی دهتد للت. آ
ممکن اس. استفاده از داده های بینتر در این رهش باشد در این تحقیق از این رهش برای تهیه نقنه پتانیتی یتابی مقتدماتی
آب زیرزمینی دش. قوچا شیرها استفاده شده اس. نتایح حاص ننا دهنده آ اس. که اطراف فتاره دارای بینتترین -
پتانیی آبی در ک دش. می باشند
بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف دشت نیشابور با اقلیم خشک و نیمه خشک یکی از دشتهایی است که با افزایش برداشت چشمگیر آبزیرزمینی در سالهای
اخیر روبرو بوده است به طوریکه در 5 سال اخیر بیش از 4 متر افت داشته است. درنتیجه نقش عوامل مدیریتی در این دشت
حائز اهمیت میباشد. در این مقاله برای یافتن اثرات بارندگی و شرایط اقیمی بر روی نوسانات سطح آب زیرزمینی از دادههای
مقدار متوسط بارندگی IDW 1352 استفاده شد و با روش - بارندگی 22 ایستگاه بارنسنجی و تبخیر سنجی در طول دوره 85
دشت محاسبه گردید. با توجه به آزمونهای من- کندال، والدولفویتز و کمترین مربعات مشخص شد که شیب سطح آب
1372 دارای روند مثبت است و در سطح 5 درصد معنیدار میباشد به همین دلیل برای - زیرزمینی دشت در دوره 1385
یافتن همبستگی بارندگی ها بر روی سطح آب زیرزمینی دشت ابتدا روند از سطح آب زیرزمینی به روش تفاضل گیری و برون
یابی منحنی روند حذف گردید. نتایج همبستگی پیرسون بین بارش و سطح آب زیرزمینی نشان داد که بارندگیها با یک تاخیر
بیشترین تاثیر را روی سطح آب زیرزمینی دشت خواهد داشت. اما برای یافتن اثرات خشکسالی و تر (R=٠/ 10 ماهه ( 539
با SPI استفاده شد. نتایج تحلیل ها به صورت سری زمانی متوالی نشان داد که SPI سالی روی سطح آب زیرزمینی از شاخص
با سطح آب زیرزمینی دشت برخوردار است. همچنین ( R2  0/ مقیاس زمانی بلند مدت 42 ماهه از همبستگی بیشتری ( 519
در گامهای زمانی و تاخیرهای مختلف نشان داد که بارندگیهای SPI نتایج تحلیلهای فصلی سطح آب زیرزمینی و شاخص
روی سطح آب زیرزمینی خواهند ( R2  0/ با مقیاس زمانی 30 ماهه و در 4 فصل تاخیر بیشترین تاثیر ( 62 SPI زمستان با
داشت.
1 2