دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آبیاری تحت فشار

پتانسیلیابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان) اجرای موفق سیستمهای آبیاری تحت فشار در یک منطقه تابع عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک،
نوع محصول و عوامل اقتصادی- اجتماعی می باشد. منظور از پتانسیلیابی برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، انجام بررسیهای لازم در ارتباط با
وضعیت عوامل فوقالذکر میباشد. در این تحقیق روشی برای امتیازدهی به عوامل تأثیرگذار در انتخاب سیستمهای آبیاری تحت فشار، بسط و ارائه شده
است. در این روش میزان تأثیر عوامل مختلف با استفاده از ارقام صحیح ( 3+) تا ( 3-) در 7 درجه امتیازگذاری میشوند. به منظور تأثیر بیشتر عوامل
مهمتر و یا جلوگیری از اثرگذاری یکسان عوامل با درجه اهمیت متفاوت، ضریبی به عنوان وزن هر عامل، لحاظ گردیده است . این ضریب بر اساس
ای ن وزن در لایه های ،GIS شرایط پروژه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین میشود. با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه
اطلاعاتی وارد شده ضرب شده است. امتیاز نهایی، از جمع جبری امتیازات به دست آمده هر عامل برای هر منطقه بدست می آید . این امتیاز در واقع
پتانسیل استفاده از هر یک از انواع سیستمهای آبیاری تحت فشار میباشد. در تحقیق حاضر پتانسیلیابی سیستمهای آبیاری تحت فشار برای 12165
هکتار از اراضی پایاب سد در دست مطالعه باباخان، واقع در شهرستان بیجار استان کردستان انجام شده و نتایج به صورت نقشههایی که در آن امتیازات
هر منطقه از محدوده طرح برای هر یک از سیستمهای آبیاری تحت فشار نشان داده شده است، ارائه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که از مجموع
12165 هکتار اراضی پایاب سد باباخان، 4598 هکتار برابر با 37 درصد آن برای آبیاری بارانی مناسب وکلیه اراضی مورد مطالعه برای آبیاری قطره ای
مناسب بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشتند. همچنین در محدوده مناسب آبیاری بارانی، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک بالاترین
امتیاز و سیستم آبیاری بارانی لوله چرخدار در اولویت دوم قرار گرفت
پتانسیل یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی افزایش کارایی مصرف آب و اهمیت بهره وری حداکثر از منابع آب کشاورزی سبب توسعه روش های آبیاری تحت فشار شده
است. البته انتخاب روش آبیاری باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثر رساندن راندمان، هزینه ها را به حداقل برساند؛
بنابراین هدف این تحقیق انتخاب مکان های مناسب برای اجرای آبیاری بارانی با توجه به شرایط اقلیمی، کمیت و کیفیت منابع
آب زیرزمینی، وضعیت توپوگرافی و مشخصات خاک با استفاده از روش FAHP در استان خراسان جنوبی است. بدین منظور
پارامترهای یاد شده توسط روش های زمین آمار در نرم افزار GIS پهنه بندی گردیده و سپس فازی شدند. درنهایت با استفاده از
عملگر جمع جبری فازی )با بالاترین دقت در بین روش های موجود( در FAHP کلیه نقشه ها ترکیب شده و نقشه نهایی برای
پتانسیل یابی آبیاری بارانی ایجاد گردید. طبق این نقشه، با توجه به بالا بودن سرعت باد در منطقه تنها 11 درصد استان برای
اجرای آبیاری بارانی محدودیت خاصی ندارند. ده درصد استان با اجرای تمهیدات کم پتانسیل اجرای آبیاری بارانی را دارند و
باقی مناطق استان دارای محدودیت بیشتری بوده و در بعضی مناطق اجرای این سیستم ها توصیه نمی شود.
بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطرهچکان در سیستم آبیاری قطرهای در این تحقیق اثر کودآبیاری بر گرفتگی قطرهچکانها و عملکرد سیستم آبیاری قطرهای مورد بررسی قرار گرفت. طرح در قالب
بلوکهای تصادفی انجام شد که متغیرها عبارت بودند از: سه تیمار کود )اوره 69 % ازت( شامل تیمار F0 بدون استفاده از کود،
دو تیمار F1 و F2 0 گرم بر لیتر و سه نوع قطره چکان )طولانیمسیر روی- /0 0 گرم بر لیتر و 8 /0 به ترتیب با غلظتهای 5
خطی و دو نوع طولانیمسیر داخلخطی(. قطرهچکانها برای جلوگیری از ذکر نام شرکتهای سازنده، با کدهای A ، B و C
نامگذاری گردیدند. جهت بررسی میزان گرفتگی قطرهچکانها درصد کاهش دبی، راندمان یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی
کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. برای تیمار F0 )شاهد( درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
77 درصد، برای تیمار / 20 و 88 /2 ،71/ بترتیب معادل 6 F1 کودآبیاری درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
71 درصد و برای تیمار / 29 و 76 /68 ،22/ بترتیب معادل 8 F2 کودآبیاری درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
76 درصد در اتمام دوره آزمایش بدست آمد. / 88 و 79 /91 ،25/ بترتیب معادل 25 نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کود
آبیاری میزان گرفتگی قطره چکانها افزایش و راندمان یکنواختی پخش و ضریب یکنواختی کریستیان سن کاهش می یابد.
قطرهچکانهای B با کمترین مقدار دبی بیشترین میزان گرفتگی را به خود اختصاص داد. همچنین باافزایش غلظت کودآبیاری،
ضریب تغییرات دبی قطرهچکان ها افزایش یافت که این تغییرات برای هرسه نوع قطره چکان متفاوت بود. از لحاظ آماری نیز
می توان گفت افزایش غلظت کودآبیاری اثر معنا داری روی دبی قطرهچکانها و ضریب تغییرات دبی داشت.
1 2 3 4 5