دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - سیستم ها و فناوری های نوین در کشاورزی و آبیاری

بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای شناخت نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه در شرایط تنش آبی منجر به تشخیص محل مناسب برای تخلیه آب آبیاری است.
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تنش رطوبتی خاک بر نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا است. کشت گیاه لوبیا در قالب طرح کاملاً تصادفی، با چهار تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه ای انجام گرفت. تیمارهای تحقیق شامل آبیاری کامل به عنوان شاهد
و کم آبیاری با کاربرد مقادیر به ترتیب 80، 60 و 50 درصد تیمار شاهد بودند. خاک مورد آزمایش به چهار لایه مساوی تقسیم شد. میزان جذب آب توسط ریشه براساس بیلان رطوبتی خاک محاسبه شد. نتایج نشان داد که تغییرات رطوبتی لایه چهارم در دو تیمار شاهد و کم آبیاری 80 درصد بسیار کم می باشد. در تیمارهای 50 و 60 درصد کم ابیاری، تغییرات رطوبتی لایه سوم و چهارم نیز بیشتر شدند. حداکثر و حداقل میزان جذب به ترتیب در تیمارهای شاهدو تیمار شاهد11/8و 5/9میلیمتر در روز مشاهده شد. در تیمارهای DI80,DI60, DI50متوسط میزان جذب آب به ترتیب 8/11،26/5و 33/84 درصد نسبت به جذب در تیمار شاهد کاهش یافت که در سطح پنج درصد معنی دار بود. در تیمار FIسهم جذب آب از لایه اول و دوم 84/2 در تیمار DI80 77/36 و در تیمار DI6070/37و در 63/96DI50 درصد کل جذب آب از همه لایه ها بود.
تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم بر قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در تعدادی از خاک های آهکی در خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب مقدار قابل استفاده عناصر کم نیاز از جمله روی از مسائل اصلی است. در این تحقیق به بررسی روی قابل
مهلیچ 1 و مهلیچ 3) و تعیین شکل های شیمیایی آن در خاک ها قبل و پس از تیمار با لجن فاضلاب ( 1 درصد ،DTPA-TEA استفاده (با روش های
وزنی - وزنی) و پس از کشت گندم در شرایط گلخانه ای پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اثر کاربرد لجن فاضلاب، میانگین روی عصار هگیری شده با
افزایش یافت. میانگین روی عصاره گیری شده با استفاده از روش های مختلف پس از (P<0/ استفاده از 3 روش عصاره گیری به صورت معنی داری ( 01
نداشت. نتایج مطالعه شکل های شیمیایی نشان داد که در اثر تیمار خاک ها با لجن فاضلاب ، (P<0/ کشت گندم با قبل از کشت، تفاوت معنی داری ( 05
172 و ،94 ،26 ، روی تتمه، روی تبادلی، روی پیوندشده با ماده آلی، روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز و روی پیوندشده با کربنات ها به ترتیب 11
279 درصد افزایش یافتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که میانگین شکل های روی (به جز روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز ) قبل و
داشتند. روی تبادلی، روی پیوندشده با کربنات ها و روی پیوندشده با ماده آلی پس (P<0/ بعد از کشت گندم در خاک های تیمارشده تفاوت معنی داری ( 05
از کشت گندم کاهش و روی تتمه افزایش یافت. نتایج بررسی همبستگی نشان داد که روی عصاره گیری شده با استفاده از عصاره گیرهای شیمیایی قبل
داشتند. نتایج این تحقیق نشان (P<0/ از تیمار و پس از تیمار با لجن فاضلاب و پس از کشت گندم با شکل های مختلف روی همبستگی معنی داری ( 05
داد که شکل های شیمیایی روی بر اثر کاربرد لجن فاضلاب و کاشت گندم تغییر کرد.
بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ ) Cartahamus tinctorius L. ( تحت رژیمهای مختلف آبیاری در این مطالعه اثر کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام گلرنگ، تحت رژیمهای آبیاری مختلف،
ارزیابی گردید. طرح آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و سه تکرار در سال
زراعی 9830 09 در کرمان اجرا شد. دور آبیاری در سه سطح شامل 5 روز، 99 روز و 95 روز بهعنوان فاکتور اصلی اعمال شد -
و کودهای زیستی در دو سطح شاهد و باکتریهای Azotobacter sp ؛ و Azosprillum sp. +کود فسفاته بارور 2 و همچنین سه
رقم گلدشت، لاین Mex. 22-191 و سینا بهصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند و صفات مختلف زراعی
اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد رژیمهای آبیاری تأثیر معنیداری بر همه صفات بهجز شاخص برداشت داشت، تأخیر در
آبیاری از پنج روز به 95 روز عملکرد دانه را بهاندازه 88 % کاهش داد، همچنین کاربرد کودهای زیستی تأثیر معنی داری بر همه
صفات بهجز تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت داشت. دربین ارقام در تمام صفات اندازهگیری شده بهجز شاخص برداشت
تفاوت معنیداری وجود داشت که بیانگر تنوع بالا در بین آنهاست، در حالیکه اثر متقابل آبیاری در رقم معنیدار نگردید که
رقم تنها برای تعداد طبق در بوته و وزن × کود × بیانگر پاسخ یکسان ارقام به رژیمهای آبیاری مختلف است. اثر متقابل آبیاری
رقم برای عملکرد بیولوژیک و دانه معنیدار گردید. با کاربرد کود عملکرد ارقام نیز در مقایسه با × هزاردانه و اثر متقابل کود
شاهد، افزایش یافت. براساس نتایج بهدست آمده بیشترین میانگین عملکرد دانه از لاین Mex. 22-191 در شرایط کاربرد
کودهای زیستی حاصل شد.
مقایسه خصوصیات کیفی آب و رسوبات شیمیایی عامل انسداد قطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای کشور مهمترین مشکلی که سامانههای آبیاری قطرهای با آن روبرو هستند گرفتگی قطرهچکانها میباشد. گرفتگی قطرهچکانها
عمدتاً ناشی از خصوصیات کیفی آب آبیاری است. هدف از این تحقیق این بوده است که ارزیابی گرفتگی قطرهچکانها با
استفاده از کیفیت آب تا چه اندازهای در پیشبینی انسداد قطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای در کشور کارائی دارد.
برای این منظور 01 سامانه در نقاط مختلف کشور که از نظر شرایط آب و هوایی متفاوت بودند انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند. قطرهچکانهای مسدود شده در هر سامانه جمعآوری و عواملی که در هر سامانه باعث انسداد آنها شده بود مشخص
گردید. نتایج نشان داد که پیشبینی خطر گرفتگی قطرهچکانها با استفاده از شاخص های رایج متکی بر خصوصیات کیفی آب
در تمامی سامانهها با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده با عدم قطعیت بالایی همراه بود. در 01 درصد از موارد پیشبینی پتانسیل
گرفتگی قطرهچکانها مربوط به عوامل شیمیایی و در سایر موارد مربوط به تأثیر توأم عوامل سهگانه )عوامل فیزیکی -
شیمیایی بیولوژیکی( میشد. اما در اغلب موارد گرفتگی واقعی رخ داده در قطرهچکانها مربوط به عوامل فیزیکی بود. عدم -
قطعیت موجود در این سامانهها بیشتر به مدیریت بهرهبرداری از آنها شامل عدم شستشوی صحیح واحد کنترل مرکزی،
شستشو نکردن شبکه لولهها بعد از مرحله نصب قطرهچکانهای روی خط، عدم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه شامل تزریق
اسید و کلرزنی در صورت لزوم بهداخل سامانه و از همه مهمتر عدم بکارگیری صحیح کودهای شیمیایی همراه با آب آبیاری به-
دلیل نوع، نحوه، زمان و میزان تزریق غیر اصولی آن به شبکه باز میگشت.
تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری درمراحل مختلف رشد در شهرکرد این پژوهش به منظور تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی (ky) نسبت به کم آبیاری در مراحل مختلف رشد در قالب
بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمارشامل، آبیاری کامل) E0 58 درصد ) ،) (E1 07 درصد ) ، E2 ( و 88 درصد ) E3 ( و 07 درصد
( E4 ) تبخیر تعرق پتانسیل گیاه سیب زمینی، در سه آزمایش جداگانه - و در سه مرحله رشد گیاه شامل T1 : استقرار بذر و
رشد رویشی، T2 : رشد کامل و T3 : رسیدن گیاه، در سه سال زراعی در شهرکرد انجام شد. تبخیر تعرق پتانسیل گیاه سیب -
زمینی با استفاده از لایسیمتر زهکش دار از روش بیلان رطوبتی با استفاده از دستگاه نوترون متر برآورد شد. پس از برداشت،
عملکرد و اجزاء عملکرد محصول تعیین شد و ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها
نشان داد اثر کم آبیاری بر عملکرد محصول سیب زمینی در سطح پنج درصد معنی دار است و بیشترین عملکرد محصول سیب
زمینی در تیمار آبیاری کامل برابر با 40434 کیلوگرم وکمترین آن برابر با 55387 کیلوگرم در هکتارمربوط به تیمار 07 درصد
تبخیر تعرق گیاه در مرحله سوم رشد گیاه بود. تبخیر تعرق واقعی پتانسیل سیب زمینی در منطقه برابر با 444 میلی متر و - -
حداقل مقدار آن 845 میلی متر در تیمار E4T3 بود. مقدار ضریب واکنش عملکرد گیاه سیب زمینی (Ky) با توجه به تیمارهای
7 تا 3 و در مرحله سوم رشد گیاه / 3 و در مرحله دوم رشد گیاه بین 55 / 7 تا 35 / کم آبیاری برای مرحله اول رشد گیاه بین 48
3 برآورد شد. / 3 بدست آمد و متوسط آن درفصل رشد گیاه برابر با 33 / 7 تا 30 / بی
ارزیابی اثر عدم قطعیت در جریان های ورودی و تغییر شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم بر مولفه های طراحی مخزن برقابی سد کارون 5 مبنای طراحی و تحلیل سدهای برقابی در دفاتر مهندسی، استفاده از یک مدل شبیه سازی بر مبنای اعتمادپذیری (RBS) با استفاده از روش روندیابی متوالی جریان (SSR) و استفاده از یک سری منفرد تاریخی و معلوم از آبدهی ورودی به مخزن در تخمین پتانسیل برقابی است. در این مقاله بررسی تاثیر پارامتر سطح اعتمادپذیری تامین انرژی و نیز عدم قطعیت در سری آبدهی رودخانه بر مولفه های طراحی و عملکرد یک مخزن برقابی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا یک مدل شبیه سازی بهره برداری از مخزن بر مبنای اعتمادپذیری برای تعیین پتانسیل تولیدی انرژی سد برقابی کارون 5 به عنوان مطالعه موردی به عنوان مدل مبنای تحلیل توسعه یافته است که روند تکراری استفاده از آن منجر به تعیین ظرفیت نصب نیروگاه، بار آب و دبی طراحی در رقوم های نرمال مختلف مخزن می گردد. از این مدل برای ارزیابی ...
1 2