دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - اصول طراحی و عوامل موثر بر آبیاری و کشاورزی

اثر پیشتیمارهای مختلف بذر بر ویژگیهای مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه ( Foeniculam vulgar Mill. ) در شرایط تنش آب تنش آب یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از جوانه زنی، استقرار گیاهچه و رسیدن به حد مطلوب عملکرد، در گیاهان زراعی و
داروئی است. روش های متعددی در به حداقل رسانیدن اثرات سوء تنش استفاده می شود. پیش تیمار کردن بذر )پرایمینگ( 3 یکی از
روش های رایج آبگیری برای افزایش کارایی بذر می باشد و از مهم ترین انواع آن، اُسمو پرامینگ )قرار گرفتن بذر در محلول های با
فشار اسمزی مختلف( و هورمو پرامینگ )قرار گرفتن ترکیبات هورمونی روی بذر( است. این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش
تیمارهای اسیدسالیسیلیک )آسپرین(، کلرید پتاسیم و کلرید سدیم بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و نیز بر عملکرد و اجزای
عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculam vulgar Mill.) در شرایط تنش خشکی در آزمایشگاه و در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید باهنر کرمان در سال زراعی 0331 انجام شد. در آزمایشگاه بذرهای رازیانه در محلول سالیسیلیک اسید در چهار غلظت
- - - - ، 0 ، 2، 0 مگاپاسکال( و کلرید سدیم در چهار سطح ) 1 /5 ، 0 ، 1/5 و 0 میلی مولار(؛ کلرید پتاسیم در چهار سطح ) 1 ،1/0 ،1(
2 مگاپاسکال( به مدت 22 ساعت در دمای ° - - ، 0/ 5 C 21 تیمار شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در
1 میلی مولار( بالاترین / سه تکرار اجرا شد. در بین سطوح اسید سالیسیلیک بکار رفته در آزمایش جوانه زنی بذور؛ سطح سوم ) 5
میانگین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه را به خود اختصاص داد. در مقایسه بین سطوح کلرید پتاسیم؛ سطح دوّم
یعنی 0 مگاپاسکال بیشترین سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه را داشت. در مقایسه بین سطوح کلرید سدیم سطح -
0 مگاپاسکال( منجر به ایجاد بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه شد. در مزرعه؛ با توجه به نتایج آزمایشگاه، طرحی - / سوّم ) 5
به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. آبیاری در دو سطح تنش آب و بدون تنش،
به عنوان پلات های اصلی و انواع پرایمینگ )پیش تیمارهای پذیرفته شده در آزمایشگاه( در 2 سطح )آب خالص، کلرید سدیم با
1 میلی مولار( - - / 0 مگاپاسکال واسید سالیسیلیک با غلظت 5 / پتانسیل اسمزی 0 مگاپاسکال، کلرید پتاسیم با پتانسیلاسمزی 5
پلات های فرعی را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که اثر تنش آب و اثر پیش تیمارها در مورد صفات تعداد چتر در بوته، تعداد چترک
در چتر، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک رازیانه معنیدار شدند، امّا صفات ارتفاع بوته در زمان گلدهی و شاخص برداشت، معنیدار
نشدند. در مورد وزن هزاردانه، تنها اثر متقابل تنش آب در پرایمینگ معنی دار شد. تنش آب باعث افزایش درصد اسانس شد؛ اما
عملکرد اسانس در تنش آب کاهش یافت.
تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع ( ECe ) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe در پژوهش پیش رو رابطه بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ) ECe ( با ترکیب یونی، قدرت یونی و غلظت نمک های
محلول در عصاره اشباع خاک در دشت سودجان مطالعه شده است. هم چنین از روش جدید محاسبه هدایت الکتریکی، ارائه
شده توسط مک کلسکی و همکاران ) 2102 (، به منظور مقایسه با روابط ارائه شده استفاده شده است. بدین منظور، 31 نمونه
خاک از دشت سودجان در استان چهارمحال و بختیاری برداشت و پارامترهای شوری با اندازه گیری مقادیر سدیم، منیزیم،
کلسیم، پتاسیم، کلر، سولفات، بی کربنات، کربنات، اسیدیته و ECe نمونه های خاک مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون در سطوح 0 و 5 درصد بین پارامترها بیان گر عدم همبستگی معنی دار کربنات با دیگر پارامترها بود.
همبستگی منیزیم و ECe نیز غیرمعنی دار به دست آمد. مدل های رگرسیونی خطی بین ترکیب یونی، مجموع غلظت یون ها،
کاتیون ها و آنیون ها، قدرت یونی و غلظت کل نمک های محلول با ECe 1( و / برقرار گردید. بیشترین ضریب همبستگی ) 10
کم ترین جذر میانگین مربع خطا ) dSm−1 1/13 ( در مدل بین ECe با ترکیب یونی به دست آمد. نتایج در دشت مورد مطالعه
نشان داد، مدل ارائه شده در این تحقیق نسبت به مدل جدید مک کلسکی و همکاران ) 2102 ( خطای کمتر و همبستگی بیشتر
را بین داده های مشاهداتی را به دست می دهد . عدم معنی داری بین کربنات با ECe و بررسی مدل های رگرسیونی نشان داد که
می توان در محاسبات ECe از اندازه گیری این یون صرف نظر نمود.
بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys بروز مشکلات ناشی از تاثیر نیروهای داخلی و خارجی وارده بر لوله ها در شریان های اصلی انتقال و توزیع آب شرب شهری،
سالانه خسارات زیادی را به شرکت های آب و فاضلاب کشور وارد می سازد. بنابراین تجزیه و تحلیل نیروهای وارده از اهمیت
بالائی برخوردار است. در استقرار لوله در ترانشه، مصالح و بافت پیرامونی لوله در اثر اعمال بار تمایل به فرونشست داشته و
نشست مجرا روی بستر خود سبب می شود تا ستون خاک واقع در ترانشه و بالای مجرا، نسبت به خاک های دست نخورده
جناحین به سمت پایین حرکت نماید. در بسیاری از طراحی های خطوط لوله آب بر، پدیده مذکور و مدل سازی آن مورد بررسی
قرار نمی گیرد. لذا با هدف رفع این نقیصه، طرح مطالعاتی حاضر ارائه گردید. برای ارزیابی مدل مطالعاتی مذکور، اطلاعات خط
لوله فولادی انعطاف پذیر با قطر بزرگ از شرکت آبفای مشهد اخذ و با فشار داخلی شبکه برابر پنج اتمسفر در نرم افزار اجزاء
محدود انسیس مدل سازی شد. در جهت اطمینان بیشتر و برای انتخاب المان صحیح، دو المان Plane 42 و Plane 82 در
8 میلیمتری را در لوله و نیز نشست 5 / محیط انسیس مدنظر قرار گرفت. نتایج خروجی مدل، میانگین نشست حدود 5
سانتیمتری را در آسفالت سطح گزارش کرد. مقدار نشست در المان Plane 42 0 میلیمتر کمتر بدست آمد. فرآیند / در حدود 6
نشست در هر دو المان مشابه بود که با فرضیات حاکم بر محیط مسئله تطابق داشت. مشخص شد که المان Plane 82 بعلت
اعمال کلیه خواص میرایی و تغییرحجمی خاک، از کارآیی بیشتری نسبت به المان دیگر در تعیین رفتار و تغییرشکل بستر
اطراف لوله برخوردار بوده و از سویی لوله های انعطاف پذیر توانایی تحمل تغییر شکل و جلوگیری از ایجاد تمرکز تنش را نسبت
به مجاری صلب بیشتر دارند.
1 2 3