دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - کم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.

تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه در شهرکرد، یک طرح کاملاً تصادفی شامل 36 پلات
84 انجام شد. - 9 تیمار آبیاری و 4 تکرار) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در خاکی با بافت لوم شنی در سال زراعی 85 )
تیمارهای آبیاری از اول خرداد ماه 1385 اعمال شد. زیرا قبل از آن در شهرکرد نیازی به آبیاری نیست. زمان آبیاری براساس
بیش از حد آبیاری شده T و 2 T تخلیه 50 درصد از رطوبت موجود در خاک در تیمار آبیاری کامل تعیین شد. تیمارهای 1
در حالت آبیاری کامل و بقیه تیمارها تحت مقادیر مختلف کم آبیاری قرار داشتند. به طور خلاصه می توان T بودند و تیمار 3
نتیجه گیری نمود که تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه (شامل عملکرد کل، عملکرد دانه، عملکرد کاه و
وزن هزار دانه) در شهرکرد معنی دار می باشد به طوریکه به ازای عمق آب مصرفی 314 میلیمتر، حداکثر دانه در واحد سطح
بدست می آید. اما در اثر کم آبیاری و استفاده از 106 میلیمتر آب، می توان به حداکثر سود نائل شد. بنابراین در شرایط
محدودیت منابع آبی، عمق آب مصرفی را می توان 34 درصد عمق آب مصرف شده در آبیاری کامل در نظر گرفت و با اعمال
2 برابر افزایش داد و به سود حداکثر نائل شد. / کم آبیاری سطح زیر کشت
تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه در شهرکرد، یک طرح کاملاً تصادفی شامل 36 پلات
84 انجام شد. - 9 تیمار آبیاری و 4 تکرار) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در خاکی با بافت لوم شنی در سال زراعی 85 )
تیمارهای آبیاری از اول خرداد ماه 1385 اعمال شد. زیرا قبل از آن در شهرکرد نیازی به آبیاری نیست. زمان آبیاری براساس
بیش از حد آبیاری شده T و 2 T تخلیه 50 درصد از رطوبت موجود در خاک در تیمار آبیاری کامل تعیین شد. تیمارهای 1
در حالت آبیاری کامل و بقیه تیمارها تحت مقادیر مختلف کم آبیاری قرار داشتند. به طور خلاصه می توان T بودند و تیمار 3
نتیجه گیری نمود که تاثیر کم آبیاری بر روی خصوصیات کمی گندم پائیزه (شامل عملکرد کل، عملکرد دانه، عملکرد کاه و
وزن هزار دانه) در شهرکرد معنی دار می باشد به طوریکه به ازای عمق آب مصرفی 314 میلیمتر، حداکثر دانه در واحد سطح
بدست می آید. اما در اثر کم آبیاری و استفاده از 106 میلیمتر آب، می توان به حداکثر سود نائل شد. بنابراین در شرایط
محدودیت منابع آبی، عمق آب مصرفی را می توان 34 درصد عمق آب مصرف شده در آبیاری کامل در نظر گرفت و با اعمال
2 برابر افزایش داد و به سود حداکثر نائل شد. / کم آبیاری سطح زیر کشت
1