دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - بارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.

اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان میباشد که از اهمیت ویژهای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم
گندم بارش یکی از ارکان اصلی است بهطوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیمکاری محسوب میشود.
مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش
از 52 سال دادههای هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده -
است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی
(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت -
44 درصد میباشد که در میان ایستگاههای مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15
اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمیباشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.
25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31
مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای
کشت گندم دیم برخوردار میباشند.
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان میباشد که از اهمیت ویژهای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم
گندم بارش یکی از ارکان اصلی است بهطوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیمکاری محسوب میشود.
مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش
از 52 سال دادههای هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده -
است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی
(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت -
44 درصد میباشد که در میان ایستگاههای مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15
اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمیباشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.
25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31
مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای
کشت گندم دیم برخوردار میباشند.
1