دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - خاک شور

اثرات سطوح شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه سه جنس چمن پوآ، سینودون و لولیوم در بیشتر نقاط ایران به دلیل شوری خاک، خشکی و دمای بالا، مشکلات زیادی در زمینه کاشت و استقرار چمن به چشم می خورد. از آنجاکه حساس ترین دوره رشد چمن در برابر شرایط تنش زای محیط دوره جوانه زنی و استقرار اولیه است بنابراین دو آزمایش یکی در شرایط آزمایشگاه در داخل پتری دیش به منظور بررسی اثر متقابل 5 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 1، 2، 3 و 4 دسی زیمنس بر متر بر روی شاخص های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی به صورت فاکتوریل 5×3 در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار و دیگری در سطح گلدان با 6 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 2، 4 ، 6 ، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر به صورت فاکتوریل 6×3 در قالب یک طرح کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی شاخص های جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی) و فاکتور های رشدی ( طول ساقه، وزن تر برگ و وزن خشک برگ) بر روی سه جنس Poa pratensis, Cynodon dactylon and Lolium prenne به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده از آزمایش ...
1