دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آبیاری

اثرات سطوح شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه سه جنس چمن پوآ، سینودون و لولیوم در بیشتر نقاط ایران به دلیل شوری خاک، خشکی و دمای بالا، مشکلات زیادی در زمینه کاشت و استقرار چمن به چشم می خورد. از آنجاکه حساس ترین دوره رشد چمن در برابر شرایط تنش زای محیط دوره جوانه زنی و استقرار اولیه است بنابراین دو آزمایش یکی در شرایط آزمایشگاه در داخل پتری دیش به منظور بررسی اثر متقابل 5 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 1، 2، 3 و 4 دسی زیمنس بر متر بر روی شاخص های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی به صورت فاکتوریل 5×3 در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار و دیگری در سطح گلدان با 6 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 2، 4 ، 6 ، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر به صورت فاکتوریل 6×3 در قالب یک طرح کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی شاخص های جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی) و فاکتور های رشدی ( طول ساقه، وزن تر برگ و وزن خشک برگ) بر روی سه جنس Poa pratensis, Cynodon dactylon and Lolium prenne به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده از آزمایش ...
بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف لجن ناشی از تصفیه فاضلاب، قبل از دفع نیاز به تصفیه دارد. فرایندهای مورد استفاده برای تصفیه لجن‌، خصوصیات آن‌ را تغییر داده و برای دفع قابل قبول می‌سازند. با توجه به خواص کودی لجن و استفاده آن در کشاورزی، جنگل‌کاری، چمن‌ زمین‌های بازی و اماکن تفریحی، کود گلدان‌ها، احیای اراضی و غیره و نیز صنعتی شدن شهرها و وجود آلاینده‌های میکروبی، شیمیایی، تخم انگل‌ها، عناصر و ترکیبات بالقوه سمی آلی و معدنی و .... در لجن‌ و نیز استفاده بی‌رویه از آن، موجبات آلودگی فزاینده آب‌های سطحی و زیرزمینی و خاک را فراهم ساخته و در زنجیره غذایی و آلودگی انسان قرار می‌گیرد. در هر صورت، برای اطمینان از حذف آلاینده‌های مذکور، نیاز به تعیین خصوصیات لجن قبل از مصرف می‌باشد. در این مطالعه، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، ارزش کودی، میکروبیولوژیکی، بیولوژیکی و فلزات سنگین لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های جنوب و شمال اصفهان و شاهین‌شهر به مدت شش ماه و هر 10 روز یک بار اندازه‌گیری و میانگین مقادیر آن‌ها با استانداردهای زیست‌محیطی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از انجام آزمون‌ها نشان می‌دهد که ...
بررسی کارایی تصفیه پیشرفته به روش اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت مقدمه و اهمیت موضوع: حجم عظیم پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان می تواند به عنوان یک منبع آب دائم و در دسترس با اهداف متعددی از جمله مصارف آبیاری و فضای سبز، مصارف صنعتی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی مورد بازیابی و استفاده مجدد قرار گیرد. در این راستا، به منظور به حداقل رساندن خطرات بهداشتی و زیست محیطی، بسته به نوع و محل مصرف اعمال درجاتی از تصفیه پیشرفته ضروری است. مواد و روشها: سیستم غشایی مورد استفاده شامل یک مدول غشایی الیاف توخالی UF از جنس PVDF با اندازه منافذ 1/0 میکرون بود. جهت پیش تصفیه پساب قبل از ورود به سیستم غشایی از یک فیلتر تند شنی استفاده شد. همچنین در مرحله ای از مطالعه ماده منعقد کننده PACl با دز ppm 7-5 به عنوان کمک فیلتر قبل از فیلتراسیون شنی به پساب ثانویه ورودی به پایلوت اضافه گردید. پارامترهای اندازه گیری شده شامل کدورت، TSS، TDS، EC، BOD5، COD، کلیفرم کل و مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی بود. به منظور بررسی وضعیت گرفتگی غشاء، فشار و دبی ورودی و خروجی سیستم غشایی نیز اندازه گیری می شد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10