دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - مدیریت منابع آب

ارزیابی اثر عدم قطعیت در جریان های ورودی و تغییر شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم بر مولفه های طراحی مخزن برقابی سد کارون 5 مبنای طراحی و تحلیل سدهای برقابی در دفاتر مهندسی، استفاده از یک مدل شبیه سازی بر مبنای اعتمادپذیری (RBS) با استفاده از روش روندیابی متوالی جریان (SSR) و استفاده از یک سری منفرد تاریخی و معلوم از آبدهی ورودی به مخزن در تخمین پتانسیل برقابی است. در این مقاله بررسی تاثیر پارامتر سطح اعتمادپذیری تامین انرژی و نیز عدم قطعیت در سری آبدهی رودخانه بر مولفه های طراحی و عملکرد یک مخزن برقابی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا یک مدل شبیه سازی بهره برداری از مخزن بر مبنای اعتمادپذیری برای تعیین پتانسیل تولیدی انرژی سد برقابی کارون 5 به عنوان مطالعه موردی به عنوان مدل مبنای تحلیل توسعه یافته است که روند تکراری استفاده از آن منجر به تعیین ظرفیت نصب نیروگاه، بار آب و دبی طراحی در رقوم های نرمال مختلف مخزن می گردد. از این مدل برای ارزیابی ...
1 2