دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - زهکشی

ارزیابی فیلترهای زهکشی (شنی) بکار رفته در تعدادی از طرح‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان مقدمه: استان خورستان با مساحتی بیش از 6465900 هکتار در جنوب غرب ایران بوده و دارای خاک مستعد از نظر کشاورزی و منابع آب فراوان (آب سطحی) است و این دو پارامتر موجب گشته از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور محسوب شود. متاسفانه شرایط جغرافیایی بد حاکم بر این استان (درجه حرارت بالا، بارش کم، تبخیر و تعرق زیاد، سنگینی بافت اغلب خاک‌های استان، بالا بودن سطح ایستابی، کیفیت بد آب زیرزمینی)، عدم وجود شبکه‌های آبیاری و زهکشی در بیشتر زمین‌های مزروعی بعلت همگام نبودن احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی با توسعه کشاورزی و کمبودها و مسایل دیگر سبب بوجود آمدن مشکلات و مسایل شوری و زهکشی در مناطق بزرگی از استان شده است ]5[.توجه به وسعت زیاد طرح‌های زهکشی آینده در این استان، پژوهشگران را به انجام تحقیقاتی در ارتباط با همه جنبه‌های زهکشی وادار می‌سازد. سنگینی بافت اغلب خاک‌ها ...
تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه ‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای - کرج) یکی از راهکارهای افزایش کارایی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های زه‌ کشی سنتی، زه ‌کشی کنترل شده است. این تحقیق به بررسی اثر زه ‌کشی کنترل شده بر عملکرد، الگوی توزیع ریشه و کارایی مصرف آب ذرت علوفه ای (رقمSC 704 ) در اقلیم کرج پرداخته است. سه تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل دو تیمار کنترل سطح ایستابی در عمق های (CD40) 40و 60 سانتی ‌متر (CD60) و یک تیمار زه‌ کشی آزاد (FD)، با سه تکرار در نظر گرفته شد. ایستگاه لایسی ‌متری مجهز به سیستم زه کشی و سیستم کنترل سطح ایستابی بود. زمان ‌بندی و مقدار آبیاری کلیه لایسی ‌مترها با توجه به زمان رسیدن رطوبت خاک به حد تخلیه رطوبتی، به ‌میزان 65 درصد، تعیین شد. مقدار آبیاری تمام تیمارها، بر اساس جبران کمبود رطوبتی برای رسیدن به حد ظرفیت زراعی و با اعمال راندمان 70 درصد صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که ...
1