دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه - آب زیرزمینی

بررسی کارایی تصفیه پیشرفته به روش اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت مقدمه و اهمیت موضوع: حجم عظیم پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان می تواند به عنوان یک منبع آب دائم و در دسترس با اهداف متعددی از جمله مصارف آبیاری و فضای سبز، مصارف صنعتی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی مورد بازیابی و استفاده مجدد قرار گیرد. در این راستا، به منظور به حداقل رساندن خطرات بهداشتی و زیست محیطی، بسته به نوع و محل مصرف اعمال درجاتی از تصفیه پیشرفته ضروری است. مواد و روشها: سیستم غشایی مورد استفاده شامل یک مدول غشایی الیاف توخالی UF از جنس PVDF با اندازه منافذ 1/0 میکرون بود. جهت پیش تصفیه پساب قبل از ورود به سیستم غشایی از یک فیلتر تند شنی استفاده شد. همچنین در مرحله ای از مطالعه ماده منعقد کننده PACl با دز ppm 7-5 به عنوان کمک فیلتر قبل از فیلتراسیون شنی به پساب ثانویه ورودی به پایلوت اضافه گردید. پارامترهای اندازه گیری شده شامل کدورت، TSS، TDS، EC، BOD5، COD، کلیفرم کل و مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی بود. به منظور بررسی وضعیت گرفتگی غشاء، فشار و دبی ورودی و خروجی سیستم غشایی نیز اندازه گیری می شد.
1 2