دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه

اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی نیشکر جزو گیاهان پر مصرفی است که ضریب زهکشی بسیار بالائی دارد. دور آبیاری نیشکر در خوزستان در ماههای حداکثر مصرف آب به فاصله
5 روز هم می رسد و سیستم های زهکشی زیرزمینی در اغلب اوقات، آبی بیش از مقدار نیاز را از خاک خارج می کنند. این تحقیق به منظور بررسی اثر
زهکشی کنترل شده بر روی میزان کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در سه مزرعه از مزارع کشت و صنعت امام خمینی انجام گردید . دو
و مزرعه دیگر، زهکشی آزاد (CD و 90 CD مزرعه، زهکشی کنترل شده با عمق های کنترل سطح ایستابی در 70 و 90 سانتی متری سطح خاک ( 70
بود. نتایج این تحقیق نشان داد زهکشی کنترل شده میزان ضریب زهکشی را در تیمارهای کنترل شده در طی دوره تحقیق در مقایسه با تیمار (FD)
4 میلی / به ترتیب برابر با 3 و 12 CD و 90 CD آزاد بطور معنی داری کاهش می دهد. میانگین ضریب زهکشی در طول دوره تحقیق در تیمارهای 70
به ترتیب حدود 67 (CD و 90 CD 8 میلی متر در روز بود. بدین ترتیب میزان ضریب زهکشی در تیمارهای کنترل شده ( 70 / متر در روز و در تیمار آزاد 98
بود. با کنترل سطح ایستابی، علاوه CD نیز میزان ضریب زهکشی حدود 27 درصد کمتر از تیمار 90 CD و 54 درصد کمتر از تیمار آزاد بود. در تیمار 70
بر کاهش ضریب زهکشی و کاهش حجم زهاب خروجی، مصرف آب آبیاری نیز در تیمارهای کنترل شده کاهش یافت. زهکشی کنترل شده محدودیتی
برای رشد گیاه به وجود نیاورد و کاهشی در عملکرد محصول مشاهده نگردید. زهکشی کنترل شده علاوه بر منافع اقتصادی، کمک شایانی به کاهش
بار آلودگی رودخانه و حفظ محیط زیست خواهد کرد.
پتانسیلیابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان) اجرای موفق سیستمهای آبیاری تحت فشار در یک منطقه تابع عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک،
نوع محصول و عوامل اقتصادی- اجتماعی می باشد. منظور از پتانسیلیابی برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، انجام بررسیهای لازم در ارتباط با
وضعیت عوامل فوقالذکر میباشد. در این تحقیق روشی برای امتیازدهی به عوامل تأثیرگذار در انتخاب سیستمهای آبیاری تحت فشار، بسط و ارائه شده
است. در این روش میزان تأثیر عوامل مختلف با استفاده از ارقام صحیح ( 3+) تا ( 3-) در 7 درجه امتیازگذاری میشوند. به منظور تأثیر بیشتر عوامل
مهمتر و یا جلوگیری از اثرگذاری یکسان عوامل با درجه اهمیت متفاوت، ضریبی به عنوان وزن هر عامل، لحاظ گردیده است . این ضریب بر اساس
ای ن وزن در لایه های ،GIS شرایط پروژه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین میشود. با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه
اطلاعاتی وارد شده ضرب شده است. امتیاز نهایی، از جمع جبری امتیازات به دست آمده هر عامل برای هر منطقه بدست می آید . این امتیاز در واقع
پتانسیل استفاده از هر یک از انواع سیستمهای آبیاری تحت فشار میباشد. در تحقیق حاضر پتانسیلیابی سیستمهای آبیاری تحت فشار برای 12165
هکتار از اراضی پایاب سد در دست مطالعه باباخان، واقع در شهرستان بیجار استان کردستان انجام شده و نتایج به صورت نقشههایی که در آن امتیازات
هر منطقه از محدوده طرح برای هر یک از سیستمهای آبیاری تحت فشار نشان داده شده است، ارائه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که از مجموع
12165 هکتار اراضی پایاب سد باباخان، 4598 هکتار برابر با 37 درصد آن برای آبیاری بارانی مناسب وکلیه اراضی مورد مطالعه برای آبیاری قطره ای
مناسب بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشتند. همچنین در محدوده مناسب آبیاری بارانی، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک بالاترین
امتیاز و سیستم آبیاری بارانی لوله چرخدار در اولویت دوم قرار گرفت
نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک، زهکشی کنترل شده یک گام منطقی جهت بهبود مدیریت آب در اراضی کشاورزی تحت آبیاری و کاهش اثرات
زیست محیطی ایجاد شده با جریان زهکشی زیرزمینی میباشد. زهکشی کنترل شده مدتهاست که در نواحی مرطوب تجربه شده است. در این تحقیق
یک سیستم زهکشی کنترل شده در جنوب غربی ایران، در طول فصل رشد نیشکر به عنوان یک استراتژی برای مدیریت مداوم سطح ایستابی با هدف
بهینهسازی مصرف آب، کاهش زهکشی بیش از حد لزوم و کاهش تلفات نیتروژن از اراضی کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت مطالعه امکان -
63 هکتار در قالب 3 تیمار در مزارع دارای زهکشی زیرزمینی کشت و صنعت / پذیری و اجرای مدیریت سطح ایستابی آزمایشات مزرعهای در سطح 41
و دو تیمار زهکشی کنترل شده با کنترل سطح ایستابی ،(FD) نیشکر امام خمینی (ره) به اجرا در آمد. 3 تیمار مقایسه شده شامل یک تیمار زهکشی آزاد
بود. اطلاعات جمع آوری شده شامل عمق سطح ایستابی، حجم (CD و در عمق 70 سانتیمتری از سطح خاک ( 70 (CD در عمق 90 سانتیمتری ( 90
زهکشی، غلظت ازت نیتراتی و آمونیاکی در جریان خروجی زهکش و آب زیرزمینی بود. زهکشی کنترل شده اثر معنیدار هیدرولوژیکی و زیست محیطی
48 درصد در / 62 و 98 / به ترتیب به میزان 48 CD و 90 CD را در طول دوره مطالعه از خود نشان داد. کل جریان خروجی زهکشی از سطوح تیمارهای 70
مقایسه با تیمار زهکشی آزاد کمتر بود. میزان تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی در جریان خروجی زهکش به ترتیب به میزان حدود 45 تا 60 و 50 تا
65 درصد نسبت به زهکشی آزاد کاهش یافت. همچنین بین غلظت نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی موجود در زهآب و نیز آب زیرزمینی در تیمارهای مختلف
تفاوت معنیداری آماری مشاهده نگردید. این دانستهها به این نکته اشاره مینماید که زهکشی کنترل شده میتواند در مقیاس بزرگ در استان خوزستان،
که بیشترین سهم زهکشهای زیرزمینی اجرا شده را در ایران دارا میباشد، به دلیل مزیتهایی که برای حفاظت آب و محیط زیست دارد، به کار برده
شود.
آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها )مطالعه موردی: سد دوستی( تخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده به وسیلهی رودخانهها و متعاقباً حجم رسوب ورودی به سدها در بسیاری از پروژههای
کلان مدیریت منابع آب دارای اهمیت فراوان است. به منظور تخمین بار رسوبی ورودی روشهای مختلفی از جمله روابط
رگرسیونی در قالب معادلات سنجه به کار برده میشوند که نحوه استفاده و دقت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین به دلیل هزینه بالای اندازهگیری مداوم رسوب حمل شده و پایش آن برآورد میزان رسوبات معلق در رودخانهها
معمولاً از طریق منحنی سنجه رسوب انجام میگیرد. از این رو تحقیق حاضر در صدد ارزیابی عمل کرد هفت روش منحنی
سنجه از جمله همبستگی سالیانه، USBR ، متوسط دستهها، FAO-USBR ، متوسطدسته ها- FAO ، -USBR فرگوسن و متوسط
دستهها فرگوسن بوده است، که برای 43 سال آماری در دو ایستگاه هریرود پل خاتون و کشف رود پل خاتون مرتبط با سد - - -
دوستی انجام شد. در نهایت برای کل دادهها نتایج این تحقیق نشان دهنده عمل کرد بهتر روشهای FAO متوسط دستهها و -
فرگوسن متوسط دستهها - بود. نتیجه این روشها نیز بسیار نزدیک به هم بدست آمد. همچنین با این روشها حجم مفید باقی-
مانده مخزن پس از 43 سال محاسبه شد.
ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران بی گمان خشکسالی ازجمله اصلی ترین و قدیمی ترین بلیه های طبیعی است که انسانها از دیر باز با آن آشنا بوده اند
تحلیل جریانهای کمینه روشی برای برآورد خشکسالی هیدرولوژیک است که در مناطق فاقد آمارکافی، مورد استفاده قرار می
گیرد و متکی بر آمار واقعی بوده و نتایج آن قابل اعتمادتر می باشد یکی از روشها در تحلیل منطقه ای جریان کمینه، رو
هیبرید می باشد که برای غلبه بر مشکلات کمبود آمار در مناطق با تعداد ایستگاههای هیدرومتری کم و یا عدم وجود آمار
کافی درداشتن تعداد ایستگاهها مناسب است هدف از این تحقیق ارزیابی رو هیبرید در برآورد جریان کمینه در استان
مازندران می باشد به همین منطور از رو جریان کمینه شاخص استفاده شد در این مطالعه با بررسی کلیه ایستگاه های
موجود درمنطقه مورد مطالعه، 24 ایستگاه هیدرومتری مناسب انتخاب گردید سپس سری های جریان کمینه با تداوم هفت
روزه محاسبه و مناسبترین تابع توزیع که تابع لوگ پیرسون تیپ 3 بود بر داده ها براز داده شد و دوره بازگشتهای مختلف
برآورد گردید منطقه مورد بررسی بر اساس نتایج تحلیل خوشه ای در رو جریان کمینه شاخص و بر اساس مسادت در
رو هیبرید گروهبندی شد سپس مدلهای منطقه ای جریان کمینه طبق هر دو رو مککور تعیین و با آزمون خطا
اعتبار دو رو بررسی شد نتایج نشان داد که مدل هیبرید نسبت به رو جریان کمینه شاخص ، رو دقیقتر و قاب ل
اعتمادتری می باشد و استفاده از آن در ایستگاههایی که فاقد داده کافی هستند توصیه می شود
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان میباشد که از اهمیت ویژهای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم
گندم بارش یکی از ارکان اصلی است بهطوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیمکاری محسوب میشود.
مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش
از 52 سال دادههای هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده -
است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی
(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت -
44 درصد میباشد که در میان ایستگاههای مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15
اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمیباشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.
25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31
مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای
کشت گندم دیم برخوردار میباشند.
بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ ) Cartahamus tinctorius L. ( تحت رژیمهای مختلف آبیاری در این مطالعه اثر کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام گلرنگ، تحت رژیمهای آبیاری مختلف،
ارزیابی گردید. طرح آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و سه تکرار در سال
زراعی 9830 09 در کرمان اجرا شد. دور آبیاری در سه سطح شامل 5 روز، 99 روز و 95 روز بهعنوان فاکتور اصلی اعمال شد -
و کودهای زیستی در دو سطح شاهد و باکتریهای Azotobacter sp ؛ و Azosprillum sp. +کود فسفاته بارور 2 و همچنین سه
رقم گلدشت، لاین Mex. 22-191 و سینا بهصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند و صفات مختلف زراعی
اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد رژیمهای آبیاری تأثیر معنیداری بر همه صفات بهجز شاخص برداشت داشت، تأخیر در
آبیاری از پنج روز به 95 روز عملکرد دانه را بهاندازه 88 % کاهش داد، همچنین کاربرد کودهای زیستی تأثیر معنی داری بر همه
صفات بهجز تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت داشت. دربین ارقام در تمام صفات اندازهگیری شده بهجز شاخص برداشت
تفاوت معنیداری وجود داشت که بیانگر تنوع بالا در بین آنهاست، در حالیکه اثر متقابل آبیاری در رقم معنیدار نگردید که
رقم تنها برای تعداد طبق در بوته و وزن × کود × بیانگر پاسخ یکسان ارقام به رژیمهای آبیاری مختلف است. اثر متقابل آبیاری
رقم برای عملکرد بیولوژیک و دانه معنیدار گردید. با کاربرد کود عملکرد ارقام نیز در مقایسه با × هزاردانه و اثر متقابل کود
شاهد، افزایش یافت. براساس نتایج بهدست آمده بیشترین میانگین عملکرد دانه از لاین Mex. 22-191 در شرایط کاربرد
کودهای زیستی حاصل شد.
پتانسیل یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی افزایش کارایی مصرف آب و اهمیت بهره وری حداکثر از منابع آب کشاورزی سبب توسعه روش های آبیاری تحت فشار شده
است. البته انتخاب روش آبیاری باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثر رساندن راندمان، هزینه ها را به حداقل برساند؛
بنابراین هدف این تحقیق انتخاب مکان های مناسب برای اجرای آبیاری بارانی با توجه به شرایط اقلیمی، کمیت و کیفیت منابع
آب زیرزمینی، وضعیت توپوگرافی و مشخصات خاک با استفاده از روش FAHP در استان خراسان جنوبی است. بدین منظور
پارامترهای یاد شده توسط روش های زمین آمار در نرم افزار GIS پهنه بندی گردیده و سپس فازی شدند. درنهایت با استفاده از
عملگر جمع جبری فازی )با بالاترین دقت در بین روش های موجود( در FAHP کلیه نقشه ها ترکیب شده و نقشه نهایی برای
پتانسیل یابی آبیاری بارانی ایجاد گردید. طبق این نقشه، با توجه به بالا بودن سرعت باد در منطقه تنها 11 درصد استان برای
اجرای آبیاری بارانی محدودیت خاصی ندارند. ده درصد استان با اجرای تمهیدات کم پتانسیل اجرای آبیاری بارانی را دارند و
باقی مناطق استان دارای محدودیت بیشتری بوده و در بعضی مناطق اجرای این سیستم ها توصیه نمی شود.
پیش بینی کیفیت آب های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم با توجه به کمبود منابع آب های سطحی در ایران توجه به کیفیت آب و اتخاذ تمهیداتی در راستای جلوگیری از آلوودگی منوابع
آب شیرین ضروری است. توسعه پایدار کشاورزی بدون در نظر گرفتن کیفیت شیمیایی آب های سطحی غیرممکن است. کنترل
کیفیت آب از موضوعات مورد توجه در برنامهریزی آبیاری اراضی کشاورزی می باشد. از آنجائیکه پایش و ارزیابی کیفوت آبهوای
سطحی پرهزینه و زمان بر می باشود بنوابراین یوافتن روشوی ارزان آسوان و ندوبتا د یو کوه در آن بوا اودا ا پارامترهوای
هیدروشیمیایی بتوان طبقه کیفیت آب را پیش بینی نمود بدیار مفید می باشد. درخت تصمیم جزو روش های نوین داده کاوی
بوده که با بهرهگیری از یک ساختار درختی دادهها را طبقهبندی نموده و ضمن استخراج الگوها و وانین موجود در بین داده هوا
به منظور پیش بینی به کار می رود. در این مقاله با استفاده از روش تصمیم گیری درختی کیفیت آب برخی از رودخانه های وا ع
در دامنه های جنوبی کوه سهند در محا ایدتگاه های هیدرومتری چکان یرمیزی گ ؤل شیشوان تازه کنود مراغوه و مغوانجی
مورد بررسی رار گرفت و برای هریک از رودخانه طبقه کیفیت آب با استفاده از وانین اگر آنگاه توسعه داده شد. نتایج بدسوت -
آمده از مدل نشان داد که روش تصمیم گیری درختی ادر است بوا اسوتفاده از کمتورین تعوداد پوارامتر هیدروشویمیایی طبقوه
کیفیت آب را با د ت بدیار بالایی تعیین کند.
مقایسه خصوصیات کیفی آب و رسوبات شیمیایی عامل انسداد قطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای کشور مهمترین مشکلی که سامانههای آبیاری قطرهای با آن روبرو هستند گرفتگی قطرهچکانها میباشد. گرفتگی قطرهچکانها
عمدتاً ناشی از خصوصیات کیفی آب آبیاری است. هدف از این تحقیق این بوده است که ارزیابی گرفتگی قطرهچکانها با
استفاده از کیفیت آب تا چه اندازهای در پیشبینی انسداد قطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای در کشور کارائی دارد.
برای این منظور 01 سامانه در نقاط مختلف کشور که از نظر شرایط آب و هوایی متفاوت بودند انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند. قطرهچکانهای مسدود شده در هر سامانه جمعآوری و عواملی که در هر سامانه باعث انسداد آنها شده بود مشخص
گردید. نتایج نشان داد که پیشبینی خطر گرفتگی قطرهچکانها با استفاده از شاخص های رایج متکی بر خصوصیات کیفی آب
در تمامی سامانهها با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده با عدم قطعیت بالایی همراه بود. در 01 درصد از موارد پیشبینی پتانسیل
گرفتگی قطرهچکانها مربوط به عوامل شیمیایی و در سایر موارد مربوط به تأثیر توأم عوامل سهگانه )عوامل فیزیکی -
شیمیایی بیولوژیکی( میشد. اما در اغلب موارد گرفتگی واقعی رخ داده در قطرهچکانها مربوط به عوامل فیزیکی بود. عدم -
قطعیت موجود در این سامانهها بیشتر به مدیریت بهرهبرداری از آنها شامل عدم شستشوی صحیح واحد کنترل مرکزی،
شستشو نکردن شبکه لولهها بعد از مرحله نصب قطرهچکانهای روی خط، عدم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه شامل تزریق
اسید و کلرزنی در صورت لزوم بهداخل سامانه و از همه مهمتر عدم بکارگیری صحیح کودهای شیمیایی همراه با آب آبیاری به-
دلیل نوع، نحوه، زمان و میزان تزریق غیر اصولی آن به شبکه باز میگشت.
مقایسه چند روش درونیابی مکانی و انتخاب مناسبترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد انتخاب و به کارگیری روش درونیابی مناسب میتواند منجر به تولید نقشههایی دقیقتر و صحیحتر گردد. هدف از انجاا ایا
پژوهش تعیی مناسبتری روش درونیابی از بای اناواک کریجینا و وزن دهای معفاول اصا ه اباا تاوا ن 1 تا ا ۴( و اناواک
کوکریجین جهت پهنهبندی و نقشهکشی مولفههای نیترات و سفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد بود. برای ای منظور از
داده های غ ظت نیترات و سفات 79 ح قه چاه کشاورزی دشت شهرکرد استفاده شد. در روش کریجینا معواولی نیتاراتو
مقدار R2 0و / حداقل 77 mg/L 1 RMSE< و mg/L 0/1 ME< و در پهنهبندی سفات به روش کریجین معوولی مقدار
R2 0/ نزدیک به واحدو 01 RMSE= و ME نزدیک به صفر به دست آمد. کارآیی روش وزن دهی معفول اص ه در پهنهبندی
نیترات و سفات ضعیفتر از کریجین بود و با ا زایش توان روش معفول اص ه مقدار R2 کا اهش و مقادار RMSE ا ازایش
یا ت. با ای حال توان 1 معفول اص ه را در شرایطی می توان جایگزی کریجین کرد. در پهنه بندی نیترات یا سافات روش
کوکریجین با استفاده از یفدیگر به عنوان متغیر کوفی ارزش هزینه آن را ندارد. نقشههای حاصل از ویژگیهای تغییار نواای
منتخب و روش کریجین معوولی برای نیترات و سفر نشان داد میزان آلودگی آب زیرزمینی شهرکرد باه ایا دو آنیناده از
شوال به جنوب دشت روبه ا زایش است. هوخوانی خلاصاه ی آمااری مشااهدات باا خلاصاه ی آمااری نقشاه هاا کاه باه روش
کریجین تولی شده بودند دقت خوب ای روش را نشان داد. در مجووک استفاده از روش کریجین معواولی باه دلیال دقات
بیشترو محاسبات کوتر و نیاز به داده کوتر در بی روشهای مقایسه شدهو برای پهناه بنادی نیتارات و سافات آب زیرزمینای
شهرکرد توصیه میشود.
تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری درمراحل مختلف رشد در شهرکرد این پژوهش به منظور تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی (ky) نسبت به کم آبیاری در مراحل مختلف رشد در قالب
بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمارشامل، آبیاری کامل) E0 58 درصد ) ،) (E1 07 درصد ) ، E2 ( و 88 درصد ) E3 ( و 07 درصد
( E4 ) تبخیر تعرق پتانسیل گیاه سیب زمینی، در سه آزمایش جداگانه - و در سه مرحله رشد گیاه شامل T1 : استقرار بذر و
رشد رویشی، T2 : رشد کامل و T3 : رسیدن گیاه، در سه سال زراعی در شهرکرد انجام شد. تبخیر تعرق پتانسیل گیاه سیب -
زمینی با استفاده از لایسیمتر زهکش دار از روش بیلان رطوبتی با استفاده از دستگاه نوترون متر برآورد شد. پس از برداشت،
عملکرد و اجزاء عملکرد محصول تعیین شد و ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها
نشان داد اثر کم آبیاری بر عملکرد محصول سیب زمینی در سطح پنج درصد معنی دار است و بیشترین عملکرد محصول سیب
زمینی در تیمار آبیاری کامل برابر با 40434 کیلوگرم وکمترین آن برابر با 55387 کیلوگرم در هکتارمربوط به تیمار 07 درصد
تبخیر تعرق گیاه در مرحله سوم رشد گیاه بود. تبخیر تعرق واقعی پتانسیل سیب زمینی در منطقه برابر با 444 میلی متر و - -
حداقل مقدار آن 845 میلی متر در تیمار E4T3 بود. مقدار ضریب واکنش عملکرد گیاه سیب زمینی (Ky) با توجه به تیمارهای
7 تا 3 و در مرحله سوم رشد گیاه / 3 و در مرحله دوم رشد گیاه بین 55 / 7 تا 35 / کم آبیاری برای مرحله اول رشد گیاه بین 48
3 برآورد شد. / 3 بدست آمد و متوسط آن درفصل رشد گیاه برابر با 33 / 7 تا 30 / بی
ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی بر نیاز آبی گندم در حضور سطح ایستابی کم عمق در حال حاضر آب به عنوان مهمترین و محدود کنندهترین عامل تولید در بخش کشاورزی مطرح است. آنچه مسلم است کشورهایی
که در ناحیه خشک و نیمهخشک دنیا قرار دارند و یا از کمبود آب رنج میبرند میبایست راهبردهای خاصی در جهت استفاده
صحیح و مطلوب از آب بعمل آورند. در این تحقیق تأثیر زمان و مقدار آبیاری تکمیلی در سه سطح )بدون آبیاری تکمیلی، تک آبیاری
در زمان دانهدهی و دو آبیاری در زمانهای گلدهی و دانهدهی( بر نیاز آبی سه رقم گندم، در حضور سطح ایستابی کم عمق ثابت 08
08 بررسی شد. آزمایشها در ایستگاه لیسیمتری تحقیقاتی آب دانشگاه رازی - 00 و 88 - سانتیمتر، در سه تکرار، در دو سال زراعی 08
اجرا گردید. نتایج نشان دادکه، بین دو تیمار بدون آبیاری تکمیلی و در آبیاری زمان دانهدهی در سطح 5% اختلاف معنیداری مشاهده
نشد. میزان مشارکت آب زیرزمینی در طی دو سال تکرار آزمایشها تحت تأثیر دفعات آبیاری تکمیلی برای رقمهای مختلف، بین
51 % متغیر بود. همچنین یافتههای این تحقیق حاکی است که، بکارگیری بموقع و مقدار بهینه آبیاری تکمیلی در / %55/1 تا 8
حضور سطح ایستابی کم عمق )در عمق ثابت 08 سانتیمتری(، در اقلیم نیمه خشک با متوسط بارندگی سالیانه محدود، قادر است
تمامی نیاز آبی گندم پاییزه را در طول دوره رشد برطرف سازد. نتایج نشانگر آن است که در زمان کشت گندم در بسیاری از
دشت های موجود در مناطق غربی، شمالغرب، شمال و جنوب ایران، بالا بودن سطح آب زیرزمینی میتواند به عنوان منبعی جهت
تامین بخش عمدهای از نیاز آبی گندم به حساب آید. لذا به مقدار زیادی در مصرف آب سطحی صرفهجوئی به بعمل آمده و امکان
آبیاری اراضی و تولید کار بیشتری فراهم خواهد آمد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »