دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه

ارزیابی عملکرد شبکه های سد زاینده رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP امروزه حفظ و صیانت از منابع آب و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه از آن یک مسأله جهانی است و به همین جهت در
قرن حاضر از آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری یاد می شود. آب اولین عامل محدودیت در افزایش تولید کشاورزی است
بنابراین نیاز به استفاده بهینه از منابع آبی به ویژه در مصرف کشاورزی که قسمت عمده مصرف منابع آبی کشور را تشکیل
می دهد احساس می شود. هدف این تحقیق ارائه یک الگوریتم برای چگونگی ارزیابی عملکرد سد زاینده رود با تاکید بر محوریت
آب می باشد . برای رسیدن به اهداف این تحقیق از روش مدل سازی بهره برداری از مخزن سد استفاده می شود. مدل WEAP به
طور قابل قبولی سیستم های منابع آب را شبیه سازی می کند.بدین صورت که پس از جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز،
فایل ورودی مدل WEAP را تشکیل داده و مدل برای یک دوره آماری کالیبره می گردد. مرحله بعد از آن تدوین سیاست های
بهینه بهره برداری از مخزن سد در سناریوهای مختلف الگوی مصرف آب در حوضه است و در هر حالت مدل WEAP اجرا شده
و نتایج بدست آمده ارزیابی می شود. در این تحقیق چهار سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل سناریوهای کاهش سطح
01 و 01 درصدی گیاهان پرمصرف می باشد و سناریو برگزیده سناریو ، 01، زیر کشت گیاهان پرمصرف به ترتیب کاهش 011
2 SC که از نظر تامین و اعتمادپذیری تامین نیازهای آبی و حداکثر حجم آب نگهداری شده در مخزن در طول سال نسبت به
بقیه سناریوها شرایط بهتری را برای مخزن سد ما در دوران خشکسالی برای ما به همراه دارد.
مقایسه برخی روش های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر تغییرات شدت بارندگی در طول زمان پیشروی رگبار، تاثیر به سزایی در شکل هیدروگراف و زمان وقوع دبی پیک سیلاب های
ناشی از بارش دارد. یکی از ورودی های مهم مدل های شبیه سازی سیلاب های ناشی از بارندگی در حوضه های شهری، الگوی
توزیع زمانی بارش است که در بخش شبیه سازی بارش رواناب کاربرد داشته و مشخصات هیدرولیکی جریان در مجاری آبروی -
شهری اعم از روباز و زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می دهد. روش های متعددی برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش ارائه شده
است. در این تحقیق از روش های ین وجاو، شیکاگو و بلوک های ساختگی استفاده شد. به دلیل درصد سطوح نفوذناپذیر زیاد و
کوچک بودن حوضه شهری بابلسر، رگبار طرح 2 ساعته با دوره بازگشت 01 سال مورد بررسی قرار گرفت. 923 رگبار پیوسته
از گراف های بارندگی بین سال های 0311 تا 0331 استخراج گردید. رگبارها به 5 دسته کوچکتر از 1 ساعت، 1 تا 02 ساعت،
02 تا 01 ساعت، 01 تا 22 ساعت و بزرگ تر از 22 ساعت تفکیک شدند. دسته منحنی های شدت مدت فراوانی با استفاده از - -
داده های بارندگی ثبت شده محاسبه و ترسیم شدند. زمان اوج گیری رگبار )نسبت
( در روش ین و چاو محاسبه گردید و از
آن به جای ضریب پیشروی رگبار ) r ( در روش شیکاگو استفاده شد. در روش بلوک های ساختگی نیز برای تعیین مرکز زمانی
رگبار استفاده شد. نتیجه تحقیق حاضر بر این نکته تاکید می کند که در صورت وجود داده های بارندگی مناسب، روش ین وچاو
می تواند به عنوان روشی مطمئن جهت تعیین زمان وقوع اوجگیری رگبار در یک ایستگاه یا منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان مشکل کمبود منابع آب و بارش یک واقعیت مهم و غیر قابل انکار در استان کرمان محسوب می شود. کل مصرف آب در داخل
یک کشور به تنهایی معیار درستی از برداشت واقعی آب از منابع آب جهانی نیست. ردپای اکولوژیک آب شاخصی برای تعیین
میزان مصرف واقعی آب است. لذا بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی محصولات استراتژیک می تواند در
سیاست گذاری و برنامه ریزی بهینه منابع آب مفید باشد. بنابراین در این پژوهش جهت بررسی توانایی منطقه برای تامین آب
مورد نیاز برای تولید داخلی، به محاسبه میزان ردپای اکولوژیک آب در محصولات کشاورزی استراتژیک استان )پسته و خرما(
در سال 8811 پرداخته شد. در این تحقیق جهت انجام محاسبات از روش هوکسترا و هانگ و هوکسترا و همکاران استفاده شد.
2902/ 6 میلیارد متر مکعب تخمین زده شد که به ازاء هر نفر 2 / شاخص ردپای اکولوژیک آب استان در بخش کشاورزی 65
متر مکعب در سال است. استان کرمان صادر کننده آب مجازی شد و وابستگی استان به منابع آب خارجی بسیار کم بود.
828 درصد از منابع آب تجدید شونده استان برآورد گردید که بنا به / شاخص کم آبی یا شدت مصرف آب در بخش کشاورزی 8
تعریف کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل اگر حجم مصرف آب در هر کشور بیشتر از 09 درصد کل منابع آب تجدید پذیر
سالانه باشد آن کشور کم آب تلقی می شود، لذا استان کرمان کم آب تلقی می شود. بنابراین کاهش فشار وارده بر منابع آب
داخلی، مستلزم بهره گیری بیشتر از استراتژی مبادله آب مجازی در واردات محصولات با نیاز آبی بالا به استان می باشد
بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل خیزی؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دالکی یکی از راه هایی که می توان خسارت ناشی از سیلاب را کاهش داد، تعیین مناطق مولد سیلاب و اعمال روش های مناسب کنترل
آن می باشد. در این پژوهش، با تلفیق GIS و شبیه آبشناسی HEC-HMS ، میزان مشارکت زیر حوضه های بالادست ایستگاه
05 و 055 ساله ، آب سنجی چم چیت واقع در حوضه آبریز دالکی در سیل خروجی کل حوضه بر اساس دوره برگشت های 2
تعیین می شود. بدین منظور با استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیر حوضه ها و در محیط شبیه HEC-HMS ، زیر
حوضه های آبریز بالادست ایستگاه آب سنجی چم چیت از نظر سیل خیزی اولویت بندی می شوند. نتایج این پژوهش نشان
می دهد که میزان مشارکت زیر حوضه ها در بده خروجی کل حوضه تنها تحت تاثیر مساحت و بده اوج زیر حوضه نمی باشد و
عواملی مانند موقعیت مکانی زیر حوضه ها، فاصله تا خروجی، ضریب CN و نقش روندیابی در رودخانه اصلی تاثیر بسزایی در
سیل خیز بودن زیر حوضه ها دارند. علاوه بر این تغییری در اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها در دوره برگشت های مختلف
دیده نشد.
ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربریهای مختلف در حوزه آبخیز کجور مطالعه نفوذ به عنوان یکی از اجزای چرخه آب به منظور مدیریت و برنامهریزی پروژههای آبی ضروری میباشد. از آنجا که
اندازهگیری نفوذ در عرصه هزینهبر و مستلزم صرف زمان زیاد است، لذا از مدلهای مختلف برای برآورد مقدار نفوذ استفاده
میشود که هر مدل در شرایط خاص، برازش مناسبی را با دادههای تجربی از خود نشان میدهد. انتخاب مدل مناسب در
مدیریت منابع آب حائر اهمیت میباشد. از اینرو، در این تحقیق، ابتدا با استفاده از استوانه مضاعف در چهار کاربری جنگل،
باغ، کشاورزی و اراضی ساحلی، اقدام به اندازهگیری نفوذ شد و در مرحله بعد، مدلهای نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا
SCS ، فیلیپ، کوستیاکف، گرین وآمپ و هورتون با استفاده از شاخصهای ضریب تبیین ) R2 (، معیار کفایت ناش ساتکلیف -
( NSSS (، جذر میانگین مربعات خطا ) RMSE (، و میانگین خطا ) ME ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل
کوستیاکوف در هر چهار کاربری با بالاتر بودن R2 ، معیار کفایت ناش ساتکلیف و - RMSE کمتر، بهترین برازش را با دادههای
تجربی داشته است. ضمن آنکه مقادیر ME بیانگر این بوده که مدل کوستیاکوف در کاربری باغ، مقادیر را بیشتر از مقدار
واقعی ارزیابی کرده است و در سایر کاربریها، مدل کمبرآوردگر بوده است. در حالیکه مدل نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا
SCS در تمام کاربریها دارای کمبرآوردی بوده و از این حیث عملکرد پایدارتری نسبت به سایر مدلها از خود نشان داده است.
در مجموع، مدل کوستیاکوف در تمام کاربریها در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن مدلهای سازمان حفاظت خاک آمریکا
SCS ، فیلیپ، گرینوآمپ و هورتون در ردههای بعدی قرار گرفتند.
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب؛ مطالعه موردی شهرستان یزد هدف از مطالعه حاضر، استفاده از تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب در بخش های مختلف در شهرستان
یزد می باشد. به این منظور، از روش مرحله ای استفاده شد و ماتریس بازده برای تعیین وزن دو هدف حداکثر کردن سود اقتصادی و
زیست محیطی محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار اکسل به حل مدل برنامه ریزی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از
شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال های
7837 جمع آوری گردید. با توجه به نتایج مشخص شد که با تغییرات در وزن های به دست آمده مدل برنامه ریزی، امکان - 7831
بهبود همزمان دو هدف مذکور وجود دارد و اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی و سپس سود زیست محیطی است. بنابراین لازم
است که در سیاست های مربوط به تخصیص بهینه منابع آب به بهبود در مقدار این اهداف بیشتر توجه شود.
آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم انجیر خرم آباد آب های سطحی به ویژه رودخانه ها از مهم ترین منابع تامین آب، جهت مصارف شرب و کشاورزی می باشند. رودخانه چم انجیر از
مهم ترین منابع آبی استان لرستان به شمار می آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفیت آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی
آب این رودخانه توسط روش های گرافیکی از قبیل نمودارهای ویلکاکس، شولر و پایپر می باشد. از این نمودارها جهت پایش
کیفیت آب و ارزیابی داده های بدست آمده از سال 7431 تا 7435 ایستگاه چم انجیر استفاده گردید. در این مطالعه نمودار پایپر
تیپ کیفی آب را از نوع کلسیم منیزیمی معرفی نمود. بر اساس دیاگرام شولر تمام نمونه های مربوط به آب رودخانه چم انجیر -
در دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعی از نظر شرب ندارند. همچنین نمودار ویلکاکس نشان می دهد که
اکثر نمونه ها در کلاس کمی شور ) C2S1 ( قرارگرفته و برای کشاورزی تقریبا مناسب می باشد. نتایج روندیابی پارامترهای کیفی
آب با استفاده از آزمون ناپارامتریک من کندال نشان داد که علارغم روند نزولی در مقادیر اسیدیته و دبی جریان، که نشان -
دهنده کاهش اسیدیته آب در مدت مورد مطالعه می باشد، سایر پارامترها از قبیل هدایت الکتریکی، بی کربنات، کلر، کلسیم،
منیزیم، باقیمانده املاح، کل کاتیون ها، سختی موقت و سختی کل دارای روند صعودی و معنی دار در سطح اطمینان 55 درصد
می باشند. روند صعودی تغییرات املاح محلول آب، نشان دهنده کاهش کیفیت آب و افزایش املاح محلول این رودخانه
می باشد.
پیشبینی تغییرات بارش 12 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدلهای ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 شبکههای محاسباتی مدلهای گردشعمومیجو ) GCM ( به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در
ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از اینرو، از مولدهای هواشناسی برای ریز مقیاس کردن استفاده میشود. با استفاده از
خروجی مدلگردشعمومی و مولدهای هواشناسی، میتوان اقلیم منطقه را شبیهسازی نمود. در این پژوهش، دادههای خروجی
مدل گردش عمومیجو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B ، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در استان کرمان ریز
- - مقیاس شد. نتایج حاصل از آن در 9 ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در دوره پایه 2992 1121 و دوره آینده 1122 1101
مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای دادههای مشاهداتی و
شبیه سازی شده پرداخته و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن تغییرات بارش و طول بازه خشک و تر بررسی شد.
نتایج حاصل از بررسی میانگین بارش در 11 سال آینده نشان میدهد بیشترین افزایش مربوط به ایستگاههای بم و رفسنجان با
12/5 درصد و کمترین میزان افزایش بارش مربوط به ایستگاه کهنوج با 22 درصد میباشد. نتایج حاصل از بررسی میانگین
سالانه نشان دهنده افزایش میانگین سالانه بارش در همه ایستگاهها میباشد. بررسی طول بازه تر و خشک نشان داد که طول
بازه تر در تابستان برای همه ایستگاهها در دوره 1122 1101 رو به افزایش میباشد. اگرچه در فصل زمستان بارش رو به -
کاهش میباشد، اما در مجموع میانگین بارش رو به افزایش است.
بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی بیشتر مناطق ساحلی، خشک هستند ولی منابع آب شور زیادی در دسترس دارند . آب شیرین مصرفی کشورهای حوزه خلیج
فارس توسط تقطیر آب دریاها با استفاده از انرژی سوخت های فسیلی تامین می شود. اما با توجه به افزایش قیمت نفت و
همچنین آلودگی حاصل از مصرف سوخت های فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیازآب شیرین، بسیاری از این کشورها توجه
زیادی به تقطیر خورشیدی به عنوان گزینه ای امید بخش و سازگار با محیط زیست کرده اند . اما استفاده از سایت های آب
شیرین کن موجب تولید پساب به مراتب با غلظت نمک بالاتری از آب دریا می باشد که فارغ از معایب زیست محیطی نیست
و لذا می بایست نحوه دفع پساب به نحوی باشد که کمترین اثر را بر روی محیط پذیرنده پساب )دریا در اکثر مواقع( داشته
باشد . میزان ترقیق اولیه و خصوصیاتش نقش مهمی را در طراحی دفع فاضلاب به دریا ایفا می کند. استفاده از مدل های ناحیه
اختلاط تخمین ترقیق اولیه بسیار مرسوم است. در این مطالعه به عملکرد پخشاننده های T شکل در آبهای کم عمق با استفاده
از معادلات تجربی پرداخته می شود.
بررسی و مقایسه کارایی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی های استان سیستان و بلوچستان مطالعه وضعیت خشکسالی در نواحی مختلف در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت خطر آن از اهمیت زیادی
برخوردار است. بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود. نمایه های مختلفی
بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است. بررسی حالات وقوع همزمان طبقات هر نمایه معین خشکسالی می تواند
معیار مناسبی برای ارزیابی تطابق نمایه ها باشد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی نمایه های خشکسالی در استان سیستان و
بلوچستان و انتخاب مناسب ترین نمایه می باشد. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از داده های سالانه بارش از سال 0691
تا سال 0636 و با استفاده از شاخص درصد از نرمال ) PN (، دهک های بارندگی ) DPI (، بارش استاندارد ) SPI (، ناهنجاری های
بارش ) RAI ( در هفت ایستگاه هواشناسی استان سیستان و بلوچستان خشکسالی مورد بررسی قرار گرفته و پهنه بندی گردید.
جهت انتخاب مناسب ترین نمایه از ضریب همبستگی اسپرمن بین شاخص خشکسالی و تغییرات بارندگی در دوره آماری مورد
مطالعه استفاده گردید. نتایج نشان داد، در شهرهای زهک، زابل، ایرانشهر و چابهار شاخص PN با ضریب همبستگی یک، در
شهرهای زاهدان و سراوان شاخص RAI 1 و در خاش شاخص / 1 و 66 / با ضریب 38 SPI با ضریب همبستگی یک توانسته اند
خشکسالی شدید و بسیار شدید را نسبت به دیگر شاخص ها بهتر نشان دهند. در ارزیابی روابط همبستگی نمایه های زوج شده
PN-RAI ، PN-SPI و SPI-RAI 1/ در اکثر ایستگاه ها در سطح اطمینان ) 10 p< ( از همبستگی بالایی نسبت به یکدیگر
برخوردارند.
بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطرهچکان در سیستم آبیاری قطرهای در این تحقیق اثر کودآبیاری بر گرفتگی قطرهچکانها و عملکرد سیستم آبیاری قطرهای مورد بررسی قرار گرفت. طرح در قالب
بلوکهای تصادفی انجام شد که متغیرها عبارت بودند از: سه تیمار کود )اوره 69 % ازت( شامل تیمار F0 بدون استفاده از کود،
دو تیمار F1 و F2 0 گرم بر لیتر و سه نوع قطره چکان )طولانیمسیر روی- /0 0 گرم بر لیتر و 8 /0 به ترتیب با غلظتهای 5
خطی و دو نوع طولانیمسیر داخلخطی(. قطرهچکانها برای جلوگیری از ذکر نام شرکتهای سازنده، با کدهای A ، B و C
نامگذاری گردیدند. جهت بررسی میزان گرفتگی قطرهچکانها درصد کاهش دبی، راندمان یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی
کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. برای تیمار F0 )شاهد( درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
77 درصد، برای تیمار / 20 و 88 /2 ،71/ بترتیب معادل 6 F1 کودآبیاری درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
71 درصد و برای تیمار / 29 و 76 /68 ،22/ بترتیب معادل 8 F2 کودآبیاری درصد کاهش دبی برای قطرهچکانهای A ، B و C
76 درصد در اتمام دوره آزمایش بدست آمد. / 88 و 79 /91 ،25/ بترتیب معادل 25 نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کود
آبیاری میزان گرفتگی قطره چکانها افزایش و راندمان یکنواختی پخش و ضریب یکنواختی کریستیان سن کاهش می یابد.
قطرهچکانهای B با کمترین مقدار دبی بیشترین میزان گرفتگی را به خود اختصاص داد. همچنین باافزایش غلظت کودآبیاری،
ضریب تغییرات دبی قطرهچکان ها افزایش یافت که این تغییرات برای هرسه نوع قطره چکان متفاوت بود. از لحاظ آماری نیز
می توان گفت افزایش غلظت کودآبیاری اثر معنا داری روی دبی قطرهچکانها و ضریب تغییرات دبی داشت.
تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب رقم T.215 سویا به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب رقم T.215 سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های
کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 8811 اجرا گردید. تیمار
آبیاری شامل چهار سطح بود که در پتانسیل های رطوبتی - ( 83 83 I1 - ( 33 33 ،) I2 - ( ( و 53 53 I3 ( سانتی بار خاک )سطوح
پتانسیل رطوبتی با استفاده از تانسیومتر مشخص شد( آبیاری انجام شد و یک سطح بدون آبیاری ( I4 ( بود. صفت های مورد
بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، فاصلة
اولین غلاف از سطح زمین، تعداد گره ساقه، طول غلاف و درصد روغن و پروتئین دانه بود. همچنین در این آزمایش
شاخص های مختلف بهره وری آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش مقدار آب مصرفی از عملکرد دانه به
طور معنی داری کاسته شد )تنش کمبود آب با کاهش اجزای عملکرد، عملکرد سویا را کاهش داد(. بیشترین عملکرد دانه در
تیمار I1 و کمترین آن در تیمار I4 به دست آمد، همچنین این دو تیمار به ترتیب بیشترین و کمترین بهره وری آب را نیز نشان
دادند. بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش، آبیاری بر اساس پتانسیل رطوبتی 83 83 سانتی بار خاک بهترین رژیم آبیاری از -
لحاظ عملکرد و بهره وری آب تشخیص داده شد. همچنین تجزیه همبستگی صفت های اندازه گیری شده نشان داد که صفت
=3/ تعداد غلاف در بوته دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار )** 513 r ( با عملکرد دانه بود. نتایج رگرسیون گام
به گام نیز نشان داد که این صفت )تعداد غلاف در بوته( مهمترین جزء در تعیین عملکرد دانه بوده و بیشترین درصد تغییرات
عملکرد را توجیه کرد.
حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی آبیاری جویچه ای یک در میان یک روش مدیریتی است که با هدف افزایش کارآیی مصررف آ بعنروان ززینره مردیریتی بررای
مقابله با مشکل کم آبی در اراضی کشاورزی به کار برده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی ویژزی های جریران آ در آبیراری
جویچه ای یک در میان به منظور شناخت بهتر این روش آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری جویچه ای معمرویی مری باشرد. در
این راستا مطایعات مزرعه ای برای شناخت حرکت آ در آبیاری جویچه ای یرک در میران بابرت و متغیرر و آبیراری جویچره ای
معمویی در سال 1831 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. مقایسه ها براسرا سره
نوبت آبیاری انجام شد. نتایج نشان داد زمان پیشروی در سه روش آبیاری تفاوت چندانی نداشت ویی زمان پسرروی در آبیراری
جویچه ای یک در میان کمتر از حایت معمویی بدست آمد. نفوذپذیری خاک در جویچه های یک در میان بیشتر از جویچره هرای
معمویی بود که منجر به تلفات کمتر روانا در جویچه های یک در میان شد. راندمان کاربرد در سه نوبت آبیاری برای رژیم های
60 حاصرل شرد. - - - /7 77/ 53 و 0 /3 71/3 ،88/8 56/ معمویی، یک در میان بابت و یک در میان متغیر به ترتیر در محردوده 2
نفوذپذیری خاک در جویچه های یک در میان به دییل نشت جانبی زیراد در آبیراری هرای بعردی تغییرر نکررد در حرایی کره در
جویچه های معمویی روند کاهشی نفوذ مشاهده زردید. آبیاری جویچه ای معمویی دارای رطوبرت خراک بیشرتری نسربت بره دو
روش آبیاری جویچه ای یک در میان بود. مقدار رطوبت خاک در آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر کمی بیشتر از این مقرد ار
در آبیاری جویچه ای یک در میان بابت مشاهده شد. این مطایعه نشان داد که با تغییر ساده روش آبیراری جویچره ای معمرویی،
هزینه اجرای آبیاری و مصرف آ کاهش می یابد و عملکرد سیستم آبیاری را می توان به میزان قابل توجهی ارتقا بخشید.
ارزش گذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است. متقاضیان این منبع
حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب میکنند. هدف این مطالعه تعیین ارزش آب
آبیاری در شهرستان میبد است. برای بدست آوردن قیمت آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی میتوان از تجزیه و تحلیل
روش قیمتگذاری بر اساس تابع تولید استفاده کرد. زمانی از این روش استفاده میشود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا
در بازار مشخص نباشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و تکمیل 181 پرسشنامه
در سال 1180 09 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف تحقیق تابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش -
اقتصادی هر متر مکعب آب محاسبه گردید، نتیجه این تحقیق نشان میدهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به
میزان کیفیت )میزان هدایت الکتریکی( آب بستگی دارد
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »