دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه

بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای شناخت نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه در شرایط تنش آبی منجر به تشخیص محل مناسب برای تخلیه آب آبیاری است.
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تنش رطوبتی خاک بر نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا است. کشت گیاه لوبیا در قالب طرح کاملاً تصادفی، با چهار تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه ای انجام گرفت. تیمارهای تحقیق شامل آبیاری کامل به عنوان شاهد
و کم آبیاری با کاربرد مقادیر به ترتیب 80، 60 و 50 درصد تیمار شاهد بودند. خاک مورد آزمایش به چهار لایه مساوی تقسیم شد. میزان جذب آب توسط ریشه براساس بیلان رطوبتی خاک محاسبه شد. نتایج نشان داد که تغییرات رطوبتی لایه چهارم در دو تیمار شاهد و کم آبیاری 80 درصد بسیار کم می باشد. در تیمارهای 50 و 60 درصد کم ابیاری، تغییرات رطوبتی لایه سوم و چهارم نیز بیشتر شدند. حداکثر و حداقل میزان جذب به ترتیب در تیمارهای شاهدو تیمار شاهد11/8و 5/9میلیمتر در روز مشاهده شد. در تیمارهای DI80,DI60, DI50متوسط میزان جذب آب به ترتیب 8/11،26/5و 33/84 درصد نسبت به جذب در تیمار شاهد کاهش یافت که در سطح پنج درصد معنی دار بود. در تیمار FIسهم جذب آب از لایه اول و دوم 84/2 در تیمار DI80 77/36 و در تیمار DI6070/37و در 63/96DI50 درصد کل جذب آب از همه لایه ها بود.
استعدادیابی و پهنه بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش الگوریتم ژنتیک پیش بینی مشکلات کشاورزی و استعدادیابی منابع همواره از اهداف توسعه کشاورزی پایدار بوده تا بتوان بیشترین بازده را از حداقل منابع بهدست آورد . هدف از انجام این تحقیق ، مکان یابی مناطق مستعد کشت زیتون با دو روش سیستم اطلاعات مکان(GIS) و الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج به دست آمده با مناطق کشت فعلی زیتون در استان لرستان و در عین حال ، مقایسه دو روش با یکدیگر می باشد. پهنه بندی هر دو روش ، پس از بررسی شرایط اقلیمی 17 ایستگاه هواشناسی در داخل و خارج استان با طول دوره آماری مشترک 12 سال انجام شد. مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای وزن دهی لایه ها در محیط GIS مدل پرموتاسیون در روش الگوریتم ژنتیک استفاده شدند . کشت فعلی زیتون براساس آم ار وزارت جهاد کشاورزی در نواحی غربی، مرکزی و جنوبی استان متمرکز می باشد. از این حیث ، نتایج حاصله بیان گر اشتراک 70/1 درصد مناطق کشت با اولویت اول، 38/2 درصد مناطق کشت با اولویت دوم در روش GIS و اشتراک 68/5 درصدی مناطق کشت در روش الگوریتم ژنتیک بر مبنای وضع موجود کشت در استان می باشد. همچنین، در مقایسه دو روش با یکدیگر اشتراک 53/3 درصدی در مکانیابی مناطق کاملا مناسب کشت در کل استان حاصل گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت، اولاً پتانسیل کشت زیتون بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی استان لرستان متمرکز بوده و ثانیاً هر دو روش GISو الگوریتم ژنتیک، توانایی پهنه بندی و تفکیک مناطق کشت را دارا می باشند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »