دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه

برآورد ضریب گیاهی گشنیز(Coriandrum sativum L)در منطقهای با اقلیم نیمه خشک گیاه گشنیز یکی از مهمترین گیاهان دارویی استان کرمانشاه است که نسبت به سایر گیاهان مشابه سطح کشت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. برای تدوین برنامه آبیاری مناسب آگاهی از نیاز آبی گیاه و ضریب گیاهی در مراحل مختلف رشد ضروری است. ضریب گیاهی در واقع نسبت تبخیر تعرق واقعی به تبخیر تعرق گیاه مرجع است. پژوهش حاضر به منظور تعیین ضریب گیاهی گشنیز در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی شهرستان کرمانشاه در طی دو سال زراعی 89-1388و 90-1389 انجام شد. بدین منظور از سه لایسیمتر بیلان آبی به قطر1/2 و ارتفاع 1/4 متر استفاده شد. در این خصوص، برای محاسبه مقدار تبخیر تعرق پتانسیل از معادله پنمن مانتیس و برای اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی از معادله بیلان آبی استفاده گردید. در نهایت طی دو سال آزمایش مقادیر ضرایب گیاهی در چهار مرحله ابتدایی، توسعه، میانی و انتهایی برای گیاه گشنیز به ترتیب 0/66، 1/19، 1/36و 0/98 به دست آمد. این مقادیر جهت برآورد نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری گیاه گشنیز پیشنهاد میشوند.
تعیین و ارزیابی شاخص کارایی مصرف آب محصولات زراعی تحت مدیریت کشاورزان درکشور این تحقیق با هدف تعیین مقدار کارایی مصرف آب محصولات کشاورزی عمده و در شرایط مدیریت کشاورزان و همچنین شناخت عوامل و مسائل تأثیرگذار بر مقدار آن، در مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان به اجرا درآمد . تحقیق حاضر ضمن مرور کامل سایر نتایج موجود، مقدار شاخص کارایی مصرف آب محصولات کشاورزی عمده در مناطق انتخابی را تعیین و دلایل و منابع کاهش آن را نیز بررسی و تحلیل نموده است . بر اساس روش تحقیق، میزان عملکرد محصول اولیه (کیلوگرم) و میزان حجم ناخالص آب آبیاری کاربردی (متر مکعب) برای تولید محصول، تعیین شده و از آنجا شاخص کارایی مصرف آب محاسبه گردیده است . براساس نتایج حاصله متوسط مقدار شاخص کارایی مصرف آب محصولات زراعی گندم (دانه )، چغندرقند (غده )،سیب زمینی، ذرت علوفه ای، پنبه (وش)، یونجه (خشک شده در هو ا)، جو (دانه)، نخود آبی و نیشکر (نی ) به ترتیب 0/73، ،4/56، 2/18، 5/58، 0/71، 1/46، 0/56، 0/18، 2/94 کیلوگرم محصول بر متر مکعب آب مصرفی اندازهگیری گردید. با استفاده از آمار سطح زیرکشت محصولات زراع ی انتخا بی در مناطق مختلف و ارقام متوسط کارایی مصرف آب، متوسط وزنی شاخص کارایی مصرف آب کشور 1/38 کیلوگرم بر متر مکعب آب محاسبه گردید.
مدلسازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روشهای تجربی تلفات تبخیر از سطح آزاد آب یکی از پارامترهای مهم در مدیریت منابع آب است. در این تحقیق از مدل درختی M5 به عنوان
یکی از شیوه های دادهکاوی در برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد علویان مراغه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد بهترین
حالت مدل درختی M5 8 میلیمتر قادر به ارائه روابط / 0 و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از 515 / با ضریب همبستگی 158
خطی جهت مدل سازی مقدار تبخیر از سطح آزاد آب می باشد. روابط ارائه شده توسط روش درختی M5 از ترکیب پارامترهای
مختلف اقلیمی که در اکثر روابط تجربی توسعه داده شده نیز موجود میباشند، به عنوان ورودی مدل در سناریوهای مختلف
ایجاد شدهاند. همچنین میزان تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از روابط مختلف تجربی نیز برآورد شد. نتایج بهدست آمده
3 میلیمتر نسبت به سایر / 0 و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از 362 / نشان داد رابطه تجربی مایر با ضریب همبستگی 100
روشهای تجربی از دقت بالاتری جهت برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در سد علویان مراغه برخوردار است. مقایسه روابط
تجربی و روش درختی M5 نشان میدهد گرچه ضریب همبستگی هر دو روش اختلاف کمی با هم دارند اما روش درختی M5
جذر میانگین مربعات خطا کمتری نسبت به روش تجربی دارد و روابط خطی به دست آمده از روش درختی M5 سادهتر، قابل
فهمتر و کاربردی تر است.
ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور با توجه به محدود بودن منابع آب در کشور، مدیریت منابع آب راهکاری مناسب و ضروری برای حل بحران میباشد. برای
مدیریت صحیح و علمی بر منابع آب نیاز به فهم بهتر و دانستن مجموعه ی پیچیده ی تعاملات مرتبط با آب در بیلان آب یک
حوضه است. تبخیر و تعرق یکی از اجزای مهم بیلان آب می باشد که اندازه گیری مقدار واقعی آن نسبتاً مشکل و روش های
تعیین آن محدود می باشد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده روش سنجش از راه دور )سبال( برآوردی دقیقی از تبخیر و
تعرق واقعی در مقیاس حوضه سال به دست آید. برای انجام این کار ابتدا با استفاده از دادههای هواشناسی و شاخص - SPI این
48 48 ( به ترتیب به عنوان سال تر، نرمال و خشک تعیین گردید. سپس با استفاده از روش سبال و - - - ،48 48 ، سالها ) 48 48
تصاویر ماهوارهای مودیس تبخیر و تعرق واقعی برای دشت نیشابور در مقیاس حوضه سال محاسبه شد. نتایج به دست آمده با –
نتایج مدل SWAT مقایسه گردید که دقت خوبی را نشان میداد. با توجه به این که هدف از این تحقیق ارائه روشی دقیق،
ساده و مقرون به صرفه برای برآورد تبخیر تعرق واقعی در مقیاس حوضه سال بود، از بین روابط واسنجی شده معادله یانگ با -
84/8 = RMSE 9/ میلیمتر و 09 = R2 برای کل حوضه و رابطه abcd 68/ با 88 = RMSE 9/ میلیمتر و 09 = R2 برای دشت و
60/ رابطه یانگ با 88 = RMSE میلیمتر 9/ و 09 = R2 برای کوه بهترین جواب را برآورد کرده است. البته نتایج روابط ژانگ و فو
نیز بسیار مشابه یاِنگ بوده و اختلاف کمی با یکدیگر دارند.
اثر پیشتیمارهای مختلف بذر بر ویژگیهای مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه ( Foeniculam vulgar Mill. ) در شرایط تنش آب تنش آب یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از جوانه زنی، استقرار گیاهچه و رسیدن به حد مطلوب عملکرد، در گیاهان زراعی و
داروئی است. روش های متعددی در به حداقل رسانیدن اثرات سوء تنش استفاده می شود. پیش تیمار کردن بذر )پرایمینگ( 3 یکی از
روش های رایج آبگیری برای افزایش کارایی بذر می باشد و از مهم ترین انواع آن، اُسمو پرامینگ )قرار گرفتن بذر در محلول های با
فشار اسمزی مختلف( و هورمو پرامینگ )قرار گرفتن ترکیبات هورمونی روی بذر( است. این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش
تیمارهای اسیدسالیسیلیک )آسپرین(، کلرید پتاسیم و کلرید سدیم بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و نیز بر عملکرد و اجزای
عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculam vulgar Mill.) در شرایط تنش خشکی در آزمایشگاه و در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید باهنر کرمان در سال زراعی 0331 انجام شد. در آزمایشگاه بذرهای رازیانه در محلول سالیسیلیک اسید در چهار غلظت
- - - - ، 0 ، 2، 0 مگاپاسکال( و کلرید سدیم در چهار سطح ) 1 /5 ، 0 ، 1/5 و 0 میلی مولار(؛ کلرید پتاسیم در چهار سطح ) 1 ،1/0 ،1(
2 مگاپاسکال( به مدت 22 ساعت در دمای ° - - ، 0/ 5 C 21 تیمار شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در
1 میلی مولار( بالاترین / سه تکرار اجرا شد. در بین سطوح اسید سالیسیلیک بکار رفته در آزمایش جوانه زنی بذور؛ سطح سوم ) 5
میانگین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه را به خود اختصاص داد. در مقایسه بین سطوح کلرید پتاسیم؛ سطح دوّم
یعنی 0 مگاپاسکال بیشترین سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه را داشت. در مقایسه بین سطوح کلرید سدیم سطح -
0 مگاپاسکال( منجر به ایجاد بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه شد. در مزرعه؛ با توجه به نتایج آزمایشگاه، طرحی - / سوّم ) 5
به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. آبیاری در دو سطح تنش آب و بدون تنش،
به عنوان پلات های اصلی و انواع پرایمینگ )پیش تیمارهای پذیرفته شده در آزمایشگاه( در 2 سطح )آب خالص، کلرید سدیم با
1 میلی مولار( - - / 0 مگاپاسکال واسید سالیسیلیک با غلظت 5 / پتانسیل اسمزی 0 مگاپاسکال، کلرید پتاسیم با پتانسیلاسمزی 5
پلات های فرعی را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که اثر تنش آب و اثر پیش تیمارها در مورد صفات تعداد چتر در بوته، تعداد چترک
در چتر، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک رازیانه معنیدار شدند، امّا صفات ارتفاع بوته در زمان گلدهی و شاخص برداشت، معنیدار
نشدند. در مورد وزن هزاردانه، تنها اثر متقابل تنش آب در پرایمینگ معنی دار شد. تنش آب باعث افزایش درصد اسانس شد؛ اما
عملکرد اسانس در تنش آب کاهش یافت.
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان میباشد که از اهمیت ویژهای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم
گندم بارش یکی از ارکان اصلی است بهطوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیمکاری محسوب میشود.
مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش
از 52 سال دادههای هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده -
است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی
(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت -
44 درصد میباشد که در میان ایستگاههای مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15
اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمیباشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.
25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31
مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای
کشت گندم دیم برخوردار میباشند.
ارزیابی روش کاربرد EDTA در کاهش ریسک آبشویی سرب به آبهای زیرزمینی با استفاده ازHordeum bulbosum L. مطالعه حاضر بهمنظور افزایش کارایی گیاهاستخراجی گونه Hordeum bulbosum L. )جو پیاردار( در خاکهای )بافت خاک
لومی رسی( آلوده به سرب بااستفاده از اتیلن دی امین تترا استیک اسید ) EDTA 11 میلیمول در کیلوگرم(، ،5 ،1/ ( )غلظت 5
تعیین بهترین زمان تیمار و شیوه کاربرد EDTA جهت کاهش خطر آبشویی سرب به آبهای زیرزمینی انجام شد. از خاکهای
غیرآلوده بدون EDTA و آلوده بدون EDTA بهعنوان شاهد استفاده گردید. نتایج بهدست آمده نشان داد که در تیمار 5EDTA
021 میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای هوایی( میزان / 091 میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای زیرزمینی و 55 / حداکثر ) 01
برداشت سرب صورت گرفت. بنابراین در مرحله دوم تحقیق تیمار 5 میلیمول در کیلوگرم جهت ارزیابی بهترین زمان برداشت
گیاه در دورههای زمانی 21 روز )رشد رویشی(، 01 روز )مرحله گلدهی( 141 روز )مرحله بذردهی( استفاده شد. نتایج نشان
داد که با گذشت زمان، غلظت سرب در بافتهای گیاهی افزایش داشت، اما بین مرحله گلدهی و بذردهی تفاوت معنیدار وجود
نداشت ) p‹0/05 (، و بهترین زمان برداشت گیاه، بهمنظور دستیابی به حداکثر برداشت سرب از خاک دوره گلدهی است. در
مرحله سوم جهت کاهش خطر آبشویی سرب، غلظت 5 میلیمول در کیلوگرم در سه روش یکبار، دوبار متوالی و سهبار متوالی
به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که تحت کاربرد EDTA بهصورت یکبار، میزان سرب خاک به حداقل رسید. دادهها نشان
داد که حداکثر میزان سرب در اندامهای گیاهی در کاربرد روش یکبار بهدست آمد، درحالیکه غلظت فلز در اندامهای گیاهی
بین روش دوبار و سهبار متوالی تفاوت قابل ملاحظهای وجود نداشت. بهطورکلی، بهینه گیاهاستخراجی گونه H. bulbosum و
کاهش خطر آبشویی سرب در کاربرد غلظت 5 میلیمول در کیلوگرم EDTA با روش یکباراضافه کردن و برداشت گیاه 01 روز
بعد از کاشت بهدست آمد.
تأثیر آستانه و صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی در این تحقیق در مورد روش های کنترل رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی، در حالت به کارگیری آستانه و صفحات
مستغرق به صورت آزمایشگاهی تحقیق شده است. تعیین ناحیه گردابی و سکون در ورودی آبگیر از جمله مواردی بوده که
مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از تعیین پارامترهای مهم، آنالیز ابعادی انجام و آزمایش ها طرح ریزی شد. آزمایش ها با زوایای
09،57 و 57 درجه درحالت بدون آستانه، با آستانه، با صفحه و وجود توأم آستانه و صفحات مستغرق انجام شد. بر ، آبگیری 09
اساس تحلیل های آزمایشگاهی انجام شده، نسبت دبی آبگیری و زاویه آبگیر با جهت جریان از عوامل مهم در شکل گیری ناحیه
گردابی و ابعاد هندسی آن می باشند. با افزایش نسبت آبگیری، طول و عرض ناحیه گردابی کاهش می یابد. با کاهش زاویه
آبگیری طول ناحیه گردابی افزایش و عرض آن کاهش می یابد. ابعاد ناحیه گردابی در حالت وجود توأم آستانه و صفحات
مستغرق بیشتر شبیه حالتی می باشد که آستانه به تنهایی وجود دارد. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که وجود توأم آستانه و
صفحات مستغرق سبب کاهش رسوب ورودی به آبگیر گردیده و در محدوده آزمایش های انجام شده به طور متوسط 27 درصد نسبت به
حالتی که آستانه به تنهایی و 54 درصد نسبت به حالتی که صفحات مستغرق به تنهایی وجود دارد، رسوبات ورودی به آبگیر را کاهش داده
0 نسبت بدون بعد دبی در واحد عرض کانال آبگیر به دبی / است. همچنین وجود صفحات مستغرق به تنهایی تا نسبت آبگیری مشخصی ) 7
در واحد عرض کانال اصلی( سبب حذف رسوب ورودی به آبگیر شده است در حالی که با کاربرد توأم صفحات مستغرق و آستانه تا نسبت
0/724 دبی در واحد عرض کانال آبگیر به دبی در واحد عرض کانال اصلی سبب حذف کامل رسوبات ورودی به آبگیر شده است. عرض
ناحیه جدایی جریان در جلوی آبگیر تابع نسبت دبی آبگیری و زاویه آبگیری می باشد به طوری که با افزایش نسبت دبی
آبگیری این عرض افزایش و با کاهش زاویه آبگیری، کاهش می یابد. عرض ناحیه جدایی جریان در حالت وجود صفحات
مستغرق از دو حالت دیگر بیشتر است که این امر ناشی از تأثیر جریان گردابی به وجود آمده در اثر صفحات مستغرق بر جریان
سطحی می باشد. در حالت وجود توأم آستانه و صفحات مستغرق خط جدایی جریان سطحی شبیه حالتی است که صفحات
مستغرق به تنهایی حضور دارند.
تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع ( ECe ) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe در پژوهش پیش رو رابطه بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ) ECe ( با ترکیب یونی، قدرت یونی و غلظت نمک های
محلول در عصاره اشباع خاک در دشت سودجان مطالعه شده است. هم چنین از روش جدید محاسبه هدایت الکتریکی، ارائه
شده توسط مک کلسکی و همکاران ) 2102 (، به منظور مقایسه با روابط ارائه شده استفاده شده است. بدین منظور، 31 نمونه
خاک از دشت سودجان در استان چهارمحال و بختیاری برداشت و پارامترهای شوری با اندازه گیری مقادیر سدیم، منیزیم،
کلسیم، پتاسیم، کلر، سولفات، بی کربنات، کربنات، اسیدیته و ECe نمونه های خاک مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون در سطوح 0 و 5 درصد بین پارامترها بیان گر عدم همبستگی معنی دار کربنات با دیگر پارامترها بود.
همبستگی منیزیم و ECe نیز غیرمعنی دار به دست آمد. مدل های رگرسیونی خطی بین ترکیب یونی، مجموع غلظت یون ها،
کاتیون ها و آنیون ها، قدرت یونی و غلظت کل نمک های محلول با ECe 1( و / برقرار گردید. بیشترین ضریب همبستگی ) 10
کم ترین جذر میانگین مربع خطا ) dSm−1 1/13 ( در مدل بین ECe با ترکیب یونی به دست آمد. نتایج در دشت مورد مطالعه
نشان داد، مدل ارائه شده در این تحقیق نسبت به مدل جدید مک کلسکی و همکاران ) 2102 ( خطای کمتر و همبستگی بیشتر
را بین داده های مشاهداتی را به دست می دهد . عدم معنی داری بین کربنات با ECe و بررسی مدل های رگرسیونی نشان داد که
می توان در محاسبات ECe از اندازه گیری این یون صرف نظر نمود.
ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در حوضه آبریز سد مهاباد کمبود آب که مردم ایران از قدیم با آن مواجه بوده اند، چنان پیچیدگی های فنی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی بوجود -
آورده است که حتی استفاده علمی از این منابع را تحت الشعاع قرار داده است، لذا قبل از هر تصمیم گیری باید ابعاد اینگونه
مسائل از نظر هیدرولوژیکی شناخته شود . استفاده از روابط تجربی بارش رواناب بعنوان یکی از ساده ترین روشها در تخمین -
حجم رواناب خروجی از حوضه ها شناخته می شود. با توسعه کامپیوترها و قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری منطقی آنها،
محققین روشها و متدهای جدیدی برای حل دقیق تر و بهینه تر مسائل و پدیده های مختلف توسعه داده اند. در این تحقیق
فرآیند بارش رواناب حوضه آبریز سد مهاباد با استفاده از مدل مفهومی - HEC-HMS شبیه سازی شده است. فرآیند شبیه
سازی با استفاده از روش های شماره منحنی SCS و مقدار اولیه و نرخ ثابت تلفات برای محاسبه میزان تلفات و روش های
هیدروگراف واحد کلارک و هیدروگراف واحد اشنایدر جهت برآورد میزان رواناب انجام گرفته است و کارایی آنها با استفاده از
معیارهای آماری، مجذور میانگین مربعات خطای وزنی ) PRMSE ( و ضریب تبیین ) R2 ( مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بررسی نتایج شبیه سازی حکایت از انطباق بهتر روش شماره منحنی SCS نسبت به روش نرخ ثابت و مقدار اولیه برای
محاسبه میزان تلفات دارد.
بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ ( Cartahamus tinctorius L ) تحت رژیمهای مختلف آبیاری در این مطالعه اثر کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام گلرنگ، تحت رژیمهای آبیاری مختلف،
ارزیابی گردید. طرح آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و سه تکرار در سال
زراعی 9830 09 در کرمان اجرا شد. دور آبیاری در سه سطح شامل 5 روز، 99 روز و 95 روز بهعنوان فاکتور اصلی اعمال شد و -
کودهای زیستی در دو سطح شاهد و باکتریهای Azotobacter sp. و Azosprillum sp. +کود فسفاته بارور 2 و همچنین سه
رقم گلدشت، لاین Mex. 22-191 و سینا بهصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند و صفات مختلف زراعی اندازه
گیری شدند. نتایج نشان داد رژیمهای آبیاری تأثیر معنیداری بر همه صفات بهجز شاخص برداشت داشت، تأخیر در آبیاری از
پنج روز به 95 روز عملکرد دانه را بهاندازه 88 % کاهش داد، همچنین کاربرد کودهای زیستی تأثیر معنی داری بر همه صفات
بهجز تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت داشت. دربین ارقام در تمام صفات اندازهگیری شده بهجز شاخص برداشت تفاوت
معنیداری وجود داشت که بیانگر تنوع بالا در بین آنهاست، در حالیکه اثر متقابل آبیاری در رقم معنیدار نگردید که بیانگر
رقم تنها برای تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه و × کود × پاسخ یکسان ارقام به رژیمهای آبیاری مختلف است. اثر متقابل آبیاری
رقم برای عملکرد بیولوژیک و دانه معنیدار گردید. با کاربرد کود عملکرد ارقام نیز در مقایسه با شاهد، افزایش × اثر متقابل کود
یافت. براساس نتایج بهدست آمده بیشترین میانگین عملکرد دانه از لاین Mex. 22-191 در شرایط کاربرد کودهای زیستی
حاصل شد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »