دسته بندی مقالات
کلید واژگان
پسابآبیاریفاضلابآبیاری قطره ایتصفیهخاکآبیاری تحت فشارکشاورزیکارآیی مصرف آبفاضلاب و کشاورزیکمبود آبآبیاری بارانیفیلترمنابع آبفضای سبزمدیریت منابع آبمناطق خشکقطره چکانآبیاری زیرسطحیبهینه سازی آبیاریکودآب زیرزمینیفلزات سنگینگیاهاصول طراحیآبیاری سطحیکیفیت آبآلودگیپیاز رطوبتیصرفه جوییفشارچاهدبیریشهزهکشیفناوری نانورطوبتتبخیر و تعرقپمپاژسوپر جاذبکم آبیاریآب شورزهابنفوذهیدرولیکآبیاری جویچه ایتالاب مصنوعیخشکسالیدور آبیاریراندمان آبیاریکود آبیاریلولهآب شیرینآبیاری غرقابیآمار و مقایسهاستانداردبرنامه ریزی آبیاریتوزیع آبرسوب زداییسطح خاک خیس شدهنیاز آبیوزارت نیروآبیاری سنتیآبیاری نشتیآبیاری هوشمندبحران آبراندمانگلخانهمهندسی رودخانه‌آب نامتعارفآبیاری شیاریتوزیع رطوبت خاکسنترپیووتشرکت های آبیاریفناوری نوین کشاورزی وآبیاریکم آبینوار تیپهیدرولوژیآب و انرژیآلاینده های آبانرژیبارندگیسدسنسورسیستم تزریق کودشبیه سازیفیلتر تصفیهاقلیم در آبیاریبابلربازیافت آبتوانروانابصنعت آبکانال های آبکنترلرگندزدایینیروگاه‌FAOGISآب ناسالمآبخیزداریآبیاری تکمیلیآبیاری جویچه‌ایاولترافیلتراسیونبارش، خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.بهره برداری مناسبتنش رطوبتیتوپوگرافیجریان آبحجم آبخاک شوردوره رشدزهکشی کنترل شده، زهکشی آزاد، جریان خروجی زهکشی، تلفات نیتروژن نیتراتی و آمونیاکیسطح ایستابیکم آبیاری، گندم، خواص کمی، عمق آب مصرفی بهینه.گیاه پالایینمونه برداری

دانشنامه

نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پاییندست سیل یکی از پدیدههای پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله در نقاط مختلف جهان و کشور خسارتهای جانی و مالی فراوانی
به بار میآورد. روشهای کنترل سیل به طور کلی به دو بخش اقدامات سازهای و غیر سازهای تقسیمبندی میشوند. احداث سد یکی
از روشهای سازهای میباشد که نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد. یک سد با ذخیره کردن مقداری از حجم سیلاب باعث کاهش
ارتفاع موج سیل شده و خطر سیلاب را در نواحی پاییندست کاهش میدهد. در این تحقیق با استفاده از مدلهای تحلیل
رودخانه) HEC-RAS ( و سامانه اطلاعات جغرافیایی) GIS ( و بهرهگیری از نرمافزار Google Earth ، به پهنهبندی سیلاب با دوره
055 و 0555 سال در رودخانه نرمآب واقع در استان گلستان پرداخته شد. در ادامه تاثیر احداث سد نرماب ،055 ، بازگشتهای 05
بر روی کاهش پهنه سیلاب در اراضی پاییندست مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سناریوهای مختلفی برای حجم ذخیره
سیلاب سد مذکور مورد بررسی قرار گرفت و پهنه سیل در هر حالت پیشبینی شد. نهایتاً خسارت وارد به اراضی اطراف رودخانه در
50 درصد از / هر حالت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که احداث سد نرمآب با حجم ذخیره سیلاب 6 میلیون متر مکعب، میتواند تا 75/1درصد از خسارات ناشی از سیلاب 05 ساله و تا 40/7 درصد از خسارات سیل 0555 ساله بکاهد.
برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS برآورد مقدار بار رسوبی که یک جریان مشخص، قادر به حمل آن است یکی از موضوعات اصلی تحقیقات رسوب میباشد.
رودخانه ابهررود یکی از رودخانههای مهم استان زنجان است که کشاورزی منطقه به آن وابسته میباشد. در پژوهش حاضر از
مدل HEC-RAS 4.1 ، به منظور شبیهسازی جریان رسوبات رودخانه ابهررود استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از
نقشه DEM این رودخانه با مقیاس 200111 ، در بسته الحاقی Hec-GeoRas در نرمافزار Arc Map ، تعداد 371 مقطع در طول
01 کیلومتر رودخانه تهیه شد و برای معرفی هندسه رودخانه به مدل ) Hec-Ras ( استفاده شد. همچنین با استفاده از دبیهای
حداکثر اندازهگیری شده با طول آماری 77 ساله در ایستگاه هیدرومتری قروه، دبی با دوره بازگشت 10 ساله با استفاده از
نرمافزار HYFA محاسبه و برای شبیهسازی هیدرولیکی رودخانه مورد استفاده قرار گرفت. پس از کالیبره نمودن مدل برای
شرایط هیدرولیکی رودخانه و مدلسازی شرایط جریان شبه غیرماندگار، اطلاعات شرایط مرزی و دانهبندی مواد بستر رودخانه
به مدل معرفی شد. با استفاده از رابطههای انتقال رسوب، ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ابهررود محاسبه شد. مقایسه بین
نتایج بدست آمده و دادههای اندازهگیری شده نشان میدهد که معادله یانگ ) Yang ( با داشتن خطای کمتری نسبت به سایر
معادلهها، برآورد قابل قبولتری داشته است. بر این اساس پیشنهاد میشود جهت شناخت پتانسیل میزان انتقال رسوب از این
مدل در مناطق مختلف رودخانه استفاده شود. همچنین بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه با استفاده از
معیارهای هالستروم و شیلدز نشان میدهد که وضعیت هیدرولیکی جریان در طول رودخانه به گونهای است که تمامی مقاطع
رودخانه در وضعیت فرسایش می باشد.
اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN در اغلب مناطق، کشاورزی منبع اصلی آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی به نیتروژن می باشد و مدل های شبیه ساز ی ابزار مفیدی در تعیین
سهم نیتروژن کشاورزی در آلودگی منابع آب هستند . در این تحقیق نیتروژن نیتراتی آبشویی شده در یک خاک با بافت لوم تا لومی سیلت اندازه گیری و
شبیه سازی شد . طرح آزمایشی این پژوهش به صورت بلوک های کامل تصادفی و شامل 15 لایسیمتر (ستون LEACHN پس از واسنجی مدل
به ارتفاع 120 و قطر 40 سانتی متر در ایستگاه صحرایی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی شیراز بود . در لایسیمترها گیاه PVC خاک) از جنس
250 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،200 ، ذرت رقم سینگل کراس 704 کاشته شد . تیمارها شامل پنج تیمار کود اوره به میزان صفر (شاهد)، 150
بود که در سه تکرار انجام شدند. نتایج اندازهگیری ها در انتهای فصل رشد در عمق 120 سانتی متر نشان داد که با افزایش کود اوره، مقدار آبشویی
134 و 182 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش ،174 ، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار بترتیب 132 ، 200 ، نیتروژن نیتراتی در تیمارهای کودی 150
11 درصد (تیمار 300 کیلو گرم در هکتار) / یافت. به طور کلی مقادیر شبیه سازی شده همواره بزرگتر از مقادیر اندازه گیری شده بود و خطای نسبی بین 3
250 و ،150 ،200 ، 88 درصد (تیمار شاهد ) بدست آمد . ارزیابی نتایج مدل نشان داد که بهترین شبیه سازی ها برای تیمارهای کودی بترتیب 300 / تا 6
بیانگر دقت نسبتا خوب مدل در شبیهسازی مقدار نیترات آبشویی LEACHN شاهد بوده است . به طورکلی شبیه سازی های انجام شده توسط مدل
می باشد.
روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییر در نیاز آبی گیاه به مثابه جلوه ای از تغییر آب و هوای استان آذربایجان شرقی، با اتخاذ تبخیر تعرق گ ی اه
مرجع به روش فائو پنمن مونتیس و 15 متغیر مرتبط با آن، این مهم با استفاده از روش های ناپارامتری اسپیرمن، من کندال و تخم ین گر شیب سن
در 12 سر ی ماهانه و یک سر ی سالانه مورد کنکاش قرار گرفت . نتایج حاصل از آماره های این دو آزمون حاکی از آن است که از لحاظ معنادار ی روند
پدیده ذیربط، ایستگاه های مورد بررس ی در دو خوشه جداگانه قرار م ی گیرند. به طور ی که خوشه اول شامل ا یستگاه های تبر یز و مراغه بوده که در تمام ی
سری های زما نی آنها، به جزء سر ی زما نی آور یل تبر یز، مابق ی سر ی ها دار ای روند معنادار افزا یشی در سطوح 95 % و 99 % اطمینان هستند . خوشه دوم
شامل ایستگاه های اهر، سراب، م یانه و جلفا است که پد یده مذکور به طور مشترک فقط در سر ی زما نی مارس دارا ی روند معنادار ا ز نوع افزا ی شی در
همان سطوح اعتماد است . از سویی ، نت ایج ناش ی از آزمون سا یر متغ یرها، مب ین آن است که به رغم آنکه در برخ ی از سر ی ه ای زمانی ه یچ ی ک از
متغیرهای هواشناختی روند معناداری نداشتند، اما تبخیر تعرق گ یاه مرجع به دلیل متأثر شدن از ترکیب و اثر متقابل آنه ا، دارای روند معنادار ی بوده
است. در نه ایت ب اید اذعان نمود که جهت بررس ی تغ ییر در آب و هوا ی هر منطقه تنها نبا ید به متغ یرهای اص لی جو اتکاء کرد چه بسا عل ی رغم معنادار
نبودن آنها، ممکن است متغیرهای منبعث از آنها روند معناداری را بیان دارند.
مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی سیلابهای سریع در مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل رگبار سریع وقوع می یابند و دارای زمان پایه کوتاه و نقطه اوج بالا می باشند. بررسی رفتار
بار بستر منتقل شده تحت تاثیر چنین سیلابهایی به پاییندست که بر ویژگیهای رودخانه تاثیرگذار است از اهمیت ویژهای برخوردار م یباشد . در ای ن
تحقیق، به ارزیابی آزمایشگاهی اثر سیلاب ناگهانی بر میزان بار بستر انتقالی به پاییندست از طریق مدل پرداخته شده است. جریان ه ای ورودی از نوع
16 لیتر در ثانیه / 6 تا 18 / مثلثی و به دو صورت متقارن و نامتقارن در نظر گرفته شد. زمان پایه آب نمودها ثابت و برابر با 90 ثانیه و دبی اوج آنها از 58
0/01 ،0/ 2 میلیمتر بود که در سه شیب کانال 005 / در نظر گرفته شد . ذرات رسوبی مورد استفاده به عنوان بار بستر ، رسوبات یک نواخت با قطر متوسط 5
0 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد بین مقدار اوج آب نمود جریان و مقدار بیشینة رسوب نمود، تاخیر زمانی معادل با 5 تا 11 درصد زمان / و 02
پایه آب نمود وجود دارد . هم چنین شیب کانال و دبی اوج آب نمود جریان ورودی، تاثیر قابل توجه ای در میزان انتقال رسوب به پ اییندست و فرس ایش
0 به / 1 برابر و با چهار برابر شدن شیب کف کانا ل (از 005 / 0)، میزان بار رسوبی 5 / 0 به 01 / بالادست داشته چنان که با دو برابر شدن شیب کف (از 005
0/02 )، حدودا 5 برابر گردید. هم چنین بار رسوبی انتقال یافته تحت تاثیر آب نمودهای مثلثی متقارن بیش تر از آب نمودهای مثلثی نامتقارن بود.
ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی اجرای یک برنامه ی مدیریتی موفق خاک و گیاه نیازمند آگاهی از کمیت ویژگی های مکانی و میزان تاثیر آن ها بر عملکرد محصول است .
خصوصیات خاک از مهمترین ویژگی های مکانی موثر بر تغییرپذیری عملکرد در مقیاس مزرعه ای می باشد . از این رو در این پژوهش، همبستگی های
(PCA) متقابل بین خصوصیات خاک از جنبه های فیزیکی، شی میایی و بیولوژیکی با یکدیگر و با عملکرد ذرت با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی
مورد ارزیابی قرار گرفت . برای این منظور 18 متغیر خاک و عملکرد ذرت در بخشی از اراضی کشاورزی مزرعه نمونه آستان قدس، شهرستان مشهد
اندازه گیری شد . جهت کاهش تعداد متغیرهای مور د مطالعه و حذف اثر چند هم خطی بین متغیرها از آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج
حاصل، 4 مولفه اصلی با مقدار ویژه ≥ 1 و در برگیرنده 67 درصد تغییرات داده های اندازه گیری شده انتخاب گردید . سپس خصوصیات خاک به
مولفه های ظرفیت بالای توصیف کننده حاصل خیزی خاک، ظرفیت متوسط توصیف کننده حاصلخیزی خاک، ظرفیت میزان نفوذپذیری خاک و ظرفیت
میزان هم آوری خاک گروه بندی شدند . نتایج نشان داد که مولفه ظرفیت بالای توصیف کننده حاصلخیزی خاک با 43 درصد توصیف واریانس داده ها
حدود 77 درصد تغییر پذیری عملکرد ذرت را در مقیاس مزرعه ای می تواند توضیح دهد . بنابراین آنالیز مولفه های اصلی امکان توصیف قسمت اعظمی
از تغییرپذیری عملکرد محصول را با حذف اثر چند هم خطی فراهم می سازد.
بررسی تاثیر تیمار آهکدهی بر فرآیند تولید ورمیکمپوست از ترکیبهای متفاوت ضایعات رستورانی با کود گاوی با افزایش شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و عادت های غذایی مردم، میزان مواد زاید تولیدی به سرعت در حال افزایش است و ترکیب این ضایعات
نیز تغییر کرده است . تولید ورمی کمپوست از جمله بهترین روش های تبدیل مواد زاید آلی به مواد مفید اصلاح کننده خاک با استفاده از کرم های خاکی و
میکروارگانیسمها است . بدین منظور با جمع آوری ضایع ات رستورانی و آشپزخانه ای و ترکیب آنها با کودگاوی (مواد حجیم کننده ) به صورت نسبت های
50 % ضایعات رستورانی + 50 % کود گاوی ) مطالعهای به منظور ) 34 % ضایعات رستورانی + 66 % کود گاوی ) و 1:1 ) 100 درصد کود گاوی )، 2:1 ) 1:0
تاثیر تیمار آهک دهی بر فرآیند ورمی کمپوست صورت گرفت . هر ترکیب بستر به 2 تیمار بدون آهک و با آهک ( 1درصد ) تقسیم شد . فرآیند ورمی -
4 گرم آغاز شد . این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً /46±0/ کمپوستشدن با تلقیح 10 عدد کرم خاکی گونه ایزنیا فوتیدا 3 با وزن کل 17
هدایت ،pH ، تصادفی با 6 واحد تیماری در 3 تک رار ایجاد گردید . در طول مدت آزمایش نمونههایی از هر تکرار برداشته و خصوصیات شیمیایی شامل
الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس مورد اندازه گیری قرار گرفت . در پایان بیوماس کل و جمعیت نابالغ کرم های خاکی نیز
نشان داده (p ≤ 0/ توزین شدند. نتایج نشان داد با افزایش سهم ضایعات رستورانی و آهکدهی میزان عناصر غذایی مورد بررسی افزایش معنیداری ( 05
است. همچنین در انتهای فرآیند میزان هدایت الکتریکی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل تبادل به طور میانگین در کل تیمارها به ترتیب
19 و 46 درصد کاهش داشته است. بررسی رشد و نمو کرم های خاکی نیز ، نیز به ترتیب 5 C/N ماده آلی و ،pH 51 و 19 درصد افزایش و ،53 ،12
نشان داد تیمارهای ترکیب بستر و آهک دهی و نیز اثر متقابل آنها بر تغییرات بیوماس کل و نابالغ تاثیر فزایندهای داشته است. بطوریکه تیمار 2:1 آهک -
دهی شده با 156 درصد افزایش بیوماس کل، بالاترین درصد افزایش رشد و نمو را در بین تیمارها به همراه داشته است.
ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گندم دیم بر مبنای مدل فائوو با استفاده از تکنیک تلفیقی : Fuzzy-AHP-OWA در محیط GIS(مطالعه موردی شهرستان میانه) طبق پیش بینی های صورت گرفته با رشد چشمگیر جمعیت و درآمد، تقاضا برای غذا سالانه در حدود 3% افزایش پیدا خواهد کرد . گندم با تأمین
غذای بیش از 33 % جمعیت جهان، نقش مهمی در برآورده ساختن امنیت غذایی جمعیت جهان دارد . یکی از رویکردهای اساسی برای بدست آوردن
حداکثر سود و حفاظت از منابع زیستی برای آینده، ارزیابی تناسب اراضی می باشد. در این زمینه اقدام به ارزیابی تناسب اراضی شهرستان میانه برای
گردید. در این پژوهش از 8 شاخص زیس ت محیطی GIS در محیط Fuzzy-AHP-OWA کشت گندم دیم بر مبنای مدل فائوبا استفاده از تکنیک
(عمق و بافت خاک، فرسای ش، شیب، ارتفاع، بارش، دما و درجه روز)، 3 شاخص اقتصادی (شرکت های تعاونی، فاصله تا بازار و خطوط ارتباطی) و شاخص
با یکدیگر تجمیع گردیدند . در نقشه اولیه بدست آمده از معیارهای زیس ت محیطی OWA اجتماعی نیروی کار استفاده و در دو مرحله با استفاده از مدل
برای کمیت سنجهای فازی حداقل یکی، اندکی، اغلب، نصف، اکثراً، تقریباً همگی و همگی مقدار دقّت کلی در مقایسه با نقشه واقعیت زمینی
،53/7 ،88/2 ،61/8 ،21/ 38 و 22 درصد و در نقشه نهایی بعد از تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی بترتیب 5 /5 ،44/8 ،57 ،84/3 ،61 ،26/ بترتیب 7
بنام وزنهای ترتیبی این روش OWA 19 درصد بدست آمد . بر اساس یافته های این پژوهش با توجه به وجود مفهوم جدیدی در مدل / 38 و 3 ،39/6
پتانسیل بالایی در مدلسازی مسائل پیچیده تصمیم گیری داشته و همچنین شاخص های اقلیم، خاک، شیب، شرکت های تعاونی، فاصله تا بازار و خطوط
ارتباطی به عنوان مهم ترین معیارها در مسئله مورد تحقیق معرفی می گردند.
بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) محدودیت منابع آبی و اصل پایداری در مدیریت آن، تامین آب ک لیه نیازهای موجود را غیر ممکن ساخته است، لذا به منظور تامین و عرضه آب با
اطمینان پذیری بالا نیاز به برنامه ریزی های دقیق می باشد. به همین دلیل اهمیت مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز بیش از پیش نمایان شده است .
و برنامه ریزی ژنتیک برای شبیه سازی فرایند بارش - رواناب در حوضه آبریز لیقوان استفاده (Vensim) در این تحقیق از دو مدل پویایی سیستم
گردید. در مدل برنامه ریزی ژنتیک برای بدست آوردن بهترین ترکیب، وروردی های مختلف برای مدل سازی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاکی از
Vensim در شبیه سازی فرایند بار ش- رواناب نسبت به مدل برنامه ریزی ژنتیک می باشد. نتایج نشان می دهد که مدل Vensim دقت بالای مدل
برای اکثر رویدادها ضریب همبستگی بالایی نسبت به برنامه ریزی ژنتیک داشته همچنین در پیش بینی دبی و زمان اوج کمترین خطای مطلق را دارد.
بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل آبگیرهای کفی یکی ازمعمول ترین سازه های انحراف آب در رودخانه های با شیب تند می باشد . به دلیل مشکلاتی چون ناپایداری جریان، گرفتگی
دهانه آبگیر توسط شاخ و برگ درختان یا رسوبات، یخ زدگی، پوسیدگی، لرزش و زنگ زدگی میله ها در آبگیرهای کف مشبک، پیشنهاد استفاده از
آبگیرهای کف متخلخل به عنوان نوع جدیدی از آبگیرهای کفی مطرح گردیده است . در این پژوهش با ساخت مدل آزمایشگاهی، دبی منحرف شده در
شرایط مختلف دبی کل، دانه بندی محیط متخلخل، شیب سطح فوقانی، طول و ارتفاع آبگیر، اندازه گیری و پارامترهای مؤثر شناسایی گردید . همچنین
روابط ارائه شده در تحقیقات گذشته با نتایج حاصل از آزمایشات جدید مقایسه و علت عدم تطابق این روابط مورد بر رسی قرار گرفت . با توجه به عدم
جوابگویی مدلهای گذشته، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی و رگرسیون چند متغیره بین مشاهدات آزمایشگاهی، معادلات جدیدی برای تخمین
دبی انحرافی و ضریب آبگذری، ارائه گردید . برخلاف مدلهای پیشین، مدل ریاضی ارائه شده کاملاً با مبا نی هیدرولیکی رفتار آبگیرهای کف متخلخل و
نتایج آزمایشگاهی تطابق داشته و قابلیت تعمیم در شرایط واقعی را دارا می باشد.
افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع الگوریتم ژنتیک به عنوا ن یکی از مهم ترین الگوریتم های تکاملی نقش بسیار موفقی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب داشته است . این الگوریتم
همواره دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی بوده و نسخه های بهبود یافته و متفاوتی از این الگوریتم منتشر شده است . یکی از انواع الگوریتم های
است که ضمن بررسی کروموزوم هایی که از لحاظ رشته های ژنی با هم برابر نیستند، این توانایی (FMGA) ژنتیک، الگور یتم ژنتیک با آشفتگی سریع
را دارد تا با کاهش طول کروموزم ها و حذف ژن های نامطلوب، سرعت همگرایی را در حل مسائل بهینه سازی افزایش دهد . در این مقاله به منظور
در حل مسائل بهینه سازی شبکه های توزیع آب ، پس از آنالیز حساسیت و تعیین بهترین مقادیر پارامترهای این FMGA بررسی قا بلیت الگوریتم
الگوریتم دو شبکه مرجع دو حلقهای و هانوی و یک شبکه واقعی شهر جنگل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و نتایج با پژوهش های قبلی مقایسه شد .
با به ینهسازی شبکه دوحلقه ای، حداقل هزینه این شبکه در 2880 بارارزیابی تابع هدف بدست آمد که نسبت به نتایج پژوهش های قبلی بهبود قابل
6/045 دلار بدست آمد که کمتر از حداقل هزینه ای است که تاکنون در نتایج دیگر محققین × توجهی داشته است . در شبکه هانوی نیز حداقل هزینه 106
ارائه شده است . پس از اثبات کارایی این الگوریتم در انتها عملکرد آن را در طراحی شبکه واقعی شهر جنگل با توجه به افزایش وسعت شبکه و قیود
طراحی نشان داده شد.
ارزیابی کیفی و اقتصادی تناسب اراضی برای نباتات زراعی مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از ALES برنامه علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی
قرار داد . این تحقیق به منظور انجام ارزیابی کیفی و اقتصادی به روش های مختلف، برای چهار محصول فاریاب ذرت علوفه ای، گندم، سیب زمینی و جو
در منطقه شهرکرد انجام گرفت . در این راستا، با انطباق خصوصیات اراض ی با نیازهای رویشی این محصولات، از طریق روش محدودیت ساده و با
کلاس کیفی تناسب اراضی برای محصولات مورد نظر تعیین گردید. سپس از طریق روش های نرخ بازده داخلی، سود ،ALES استفاده از نرم افزار
ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه، با بکار گیری نزم افزار مذکور کلاس تناسب اقتصادی واحدهای اراضی برای محصولات فوق
و برای S تعیین گردید . نتایج نشان داد که کلاس کیفی تناسب، در همه واحدهای اراضی مورد مطالعه برای کشت فاریاب ذرت علوفه ای، گندم و جو؛ 2
است . کلاس های تناسب اقتصادی بر مبنای روش محاسبه ارزش فعلی خالص برای S و در 27 % آن ها؛ 3 S کشت فاریاب سیب زمینی در 73 % واحدها، 2
است . برای محصولات گندم و ذرت، با استفاده از روش های سود S و در 27 % آنها، 1 S چهار محصول مورد مطالعه در 73 % واحد های اراضی ، 2
می باشد . برای محصولات سیب زمینی و جو، با S ناخالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، کلاس تناسب اقتصادی همه واح دهای اراضی 1
و بر اساس روش S و در 27 % آنها، 1 S استفاده از روش های سود ناخالص و نرخ بازده داخلی، کلاس تناسب اقتصادی در 73 % واحدهای اراضی، 2
می باشد. S نسبت منفعت به هزینه، این کلاس در همه واحدهای اراضی،
بهینهسازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد تحلیل منطقه ای، ترمیم بارش های مفقود، محاسبه بارش مساحتی، برآورد
روشی جدید، کارا (MIDW-F) پژوهشهای آب و هواشناسی است . روش درون یابی فاصله معکوس پیراسته براساس ریاضیات فازی و الگوریتم ژنتیک
و بی نیاز از پیش فرضهای پیچیده نظری است . هدف این مقاله به کارگیری این معادله درونیاب جدید برای تامین نیازهای اساسی فوق با واسنجی بارش
روزانه حوضه آبریز دشت مشهد است . غربال و نرمالسازی متغیرهای فاصله و ارتفاع انجام شد. سپس تاثیر عملگرهای فازی (بیشینه، کمینه، جمع،
بررسی و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترها به کار گرفته شد . تحلیل ها بر روی 215 MIDW-F ضرب و مجذورمربعات ) در بهینهکردن
بارش روزانه ( 49 ایستگاه باران سنج) واسنجی و تحلیل شد . نتایج نشان داد که عملگر کمینه بهترین عملگر (سهم 58 %)، ضرب (سهم 35 %) و مجموع
با سه روش مرسوم دیگر (میانگین حسابی، چندضلعی تیسن و فاصله معکوس معمولی ) نشان داد MIDW-F سهم سه عملگر دیگر 6% است. مقایسه
(RMSE) بهطور چشمگیری کاهش مییابد. بیشترین معدل مجموع مجذورات خطای منطقه ای MIDW-F که خطاهای منطقه ای بارش روزانه با
مربوط RMSE 0) و کمترین معدل / 686 و ضریب تغییرات 7 / 5، واریانس 8 / 90 ، کمترین 76 / 37 (با بیشترین 45 / مربوط بهروش میانگینحسابی 48
0) است . پهنه بندی بارش روزانه در دو تاریخ / 340 و ضریب تغییرات 58 / 4 ، واریانس 92 / 56 ، کمترین 6 / 31/78 (با بیشترین 67 ،MIDW-F به
جزئیات بیشتری ارائه MIDW-F انجام و مقایسه شد. نتایج نشان داد که پهنهبندی با IDW و MIDW-F 1388 و با دو روش /12/ 1388/1/2 و 4
کرد. بنابراین کاربرد این روش برای درونیابی بارش روزانه در یک منطقه همگن پیشنهاد میشود.
تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم بر قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در تعدادی از خاک های آهکی در خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب مقدار قابل استفاده عناصر کم نیاز از جمله روی از مسائل اصلی است. در این تحقیق به بررسی روی قابل
مهلیچ 1 و مهلیچ 3) و تعیین شکل های شیمیایی آن در خاک ها قبل و پس از تیمار با لجن فاضلاب ( 1 درصد ،DTPA-TEA استفاده (با روش های
وزنی - وزنی) و پس از کشت گندم در شرایط گلخانه ای پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اثر کاربرد لجن فاضلاب، میانگین روی عصار هگیری شده با
افزایش یافت. میانگین روی عصاره گیری شده با استفاده از روش های مختلف پس از (P<0/ استفاده از 3 روش عصاره گیری به صورت معنی داری ( 01
نداشت. نتایج مطالعه شکل های شیمیایی نشان داد که در اثر تیمار خاک ها با لجن فاضلاب ، (P<0/ کشت گندم با قبل از کشت، تفاوت معنی داری ( 05
172 و ،94 ،26 ، روی تتمه، روی تبادلی، روی پیوندشده با ماده آلی، روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز و روی پیوندشده با کربنات ها به ترتیب 11
279 درصد افزایش یافتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که میانگین شکل های روی (به جز روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز ) قبل و
داشتند. روی تبادلی، روی پیوندشده با کربنات ها و روی پیوندشده با ماده آلی پس (P<0/ بعد از کشت گندم در خاک های تیمارشده تفاوت معنی داری ( 05
از کشت گندم کاهش و روی تتمه افزایش یافت. نتایج بررسی همبستگی نشان داد که روی عصاره گیری شده با استفاده از عصاره گیرهای شیمیایی قبل
داشتند. نتایج این تحقیق نشان (P<0/ از تیمار و پس از تیمار با لجن فاضلاب و پس از کشت گندم با شکل های مختلف روی همبستگی معنی داری ( 05
داد که شکل های شیمیایی روی بر اثر کاربرد لجن فاضلاب و کاشت گندم تغییر کرد.
مدل سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص های خشکسالی در مراتع منتخب استان های مرکزی و قم پیش بینی تولید گیاهی و استراتژ یهای مدیریتی مناسب نیاز به شناخت عوامل آب و هوایی اصلی در مناطق مختلف دارد. هدف از انجام این تحقیق
مقایسه تولید علوفه در مناطق مختلف بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص های خشکسالی است. این مناطق شامل دو منطقه در استان مرکزی و دو
منطقه در استان قم می باشند. عوامل آب و هوایی مورد بررسی شامل بارندگی، دما و تبخیر و تعرق و شاخص های خشکسالی شامل شاخص بارش
می باشند. برای هر یک از متغیرها، سی و سه دوره ی زمانی مختلف، شامل : دوره های (RDI) و شاخص شناسایی خشکسالی (SPI) استاندارد شده
بر ای کاهش حجم (PCA) یک ماهه تا نه ماهه در نظر گرفته شده است. با توجه به تعداد زیاد متغیرهای مستقل از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی
داده ها استفاده شد. رابطه تولید علوفه مرتع با هریک از عوامل آب و هوایی و شاخص های خشکسالی با استفاده از روش های رگرسیونی چند متغیره
مدل سازی شد. علاوه براین، رابطه تولید مرتع با همه این عوامل به صورت یک مدل ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. bestsubset و stepwise شامل
برای انتخاب مدل از معیارهای ارزیابی خطا استفاده شد. در نهایت در مناطق رودشور، باغیک و قره سو به ترتیب مد لهایی که بر اساس تبخیر و تعرق
تولید را پیش بینی (RMSE=4/0Kg, r=0/ و بارندگی ( 99 (RMSE=3/1Kg, r=0/ شاخص شناسایی خشکسالی ( 99 ،(RMSE=7/7Kg, r=0/99)
می نمایند، به عنوان مدل مناسب پیش بینی تولید علوفه مرتع در هر منطقه انتخاب شدند. ضمن آن که در منطقه اراک مدلی که ترکیبی از عوامل آب و
است، به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. به طور کلی ارتباط تولید مرتع با وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص (RMSE=0/2Kg, r=0/ هوایی ( 99
شناسایی خشکسالی قوی تر از ارتباط آن با بارندگی و دما است. همچنین به منظور برآورد تولید مرتع، شاخص شن اسایی خشکسالی نسبت به شاخص
بارش استاندارد شده از دقت بیشتری برخوردار است. زیرا، این شاخص به طور هم زمان وضعیت بارندگی و تبخیر و تعرق را در نظر می گیرد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »