لوله های دریپردار A5 PC series

لوله دریپردار از نوع داخل خط با قابلیت جبران فشار (PC)  میباشد.
این لوله به انسداد و گرفتگی درمقابل ذرات مقاوم بوده و جریان یکنواختی از منبع (چاه، استخر، مخزن) تا محصول ارائه می دهد که این امر موجب به حداقل رسیدن تعمیر و کاهش هزینه در نگهداری سیستم می شود.
قابلیت جبران فشار (PC)  این لوله موجب حفظ حداکثر یکنواختی و راندمان مصرف آب علیرغم تغییرات ارتفاعی زیاد می باشد.
لوله های PCA5  درمقابل مواد شیمیایی اشعه UVمقاوم می باشد.
دریپرهای این لوله با قابلیت خود شویندگی و مقاومت به گرفتگی نگرانی های بهره برداری را کاهش می دهد.
در صورت ورود ذرات شن به داخل لوله دیواره های داخلی لوله با جذب این ذرات از ورود به داخل دریپر (امیتر)و گرفتگی آن جلوگیری می کند.
قابل از کاربرد: در زمین های مسطح، سرا شیبی یا سربالایی  و برای آب های با کیفیت  پایین
نرخ اسمی جریان:gph31/0  ،42/0 ، 53/0 ، 61/0 ، 06/1
فواصل روزانه: 18 ، 24 ، 30 ، 36 ، 42 ، 48 و 60 اینچ
فشار کارکرد:psi60- 7
فیلتراسیون لازم:mesh120

  کاتالوگ محصول