رایزر پلی فلکس دارای تبدیل

Polyflex Risers & Adapter Assemblies
Dripline, Tubing & Distribution Components


این رایز برای نگه داشتن لوله "1/4 در ناحیه ریشه گیاه استفاده می شود.
 
ویژگی ها:
  • صرفه جویی در زمان و هزینه با تبدیل از پیش نصب شده بر روی رایزر
  • رایزر به طول 30.5 یا 61 سانتیمتر که یک تبدیل "1/2 نر در کارخانه بر روی آن نصب شده است.
  • قابل استفاده برای کلیه قطره چکان ها با رزوه 10-32 جهت رساندن آب مستقیما پای گیاه. این قطره چکان ها شامل مدل های Xeri-Bug، PC Module، Xeri-Bubblerو Xeri-Sprayهستند
  • تبدیل سر لوله دارای دسته های بزرگی است که نصب آن را سریع و راحت می کند. این رایزر می تواند بر روی لوله های PVCیا هر تبدیل "1/2 ماده نصب شود.
  • تبدیل از جنس Marlex®مستحکم ساخته شده است که برای نصب نیازی به بستن نوار تفلن دور آن نمی باشد.
  • این رایزر مستحکم و قابل اطمینان دارای دیواره ضخیم از جنس پلی اتیلن HDمی باشد.
 
مدل ها:

 


PFR-FRA
"12  PolyFlex Riser & adapter

PFR-FRA24
"24 PolyFlex Riser & adapter

 

خصوصیات:
  • فشار کارکرد: 1 تا 3.5bar
  • مدل PFR/FRAدارای رایزر 30.5 سانتیمتری می باشد
  • مدل PFR/FRA24دارای رایز 61 سانتیمتری می باشد.